Annonse
NY BRU: Det vestre alternativet for E8 i Ramfjord betyr bru over fjorden til Leirbakken. "Kan det tenkes at kvikkleira i Leirbakken kan føre til økte kostnader, eller i verste fall, umuliggjøre et brufeste med vei gjennom Leirbakken? Og vil sedimentene på bunnen av fjorden mellom Hanslarsanesset og Leirbakken, som er restene av en gammel israndavsetning, være tilstrekkelig stabile til å bære ei utfylling?" spør Gunnar Pedersen. Ilustrasjon: Statens vegvesen Norconsult

E8 i Ramfjorden – for siste gang?

Med erfaring fra brubygging i et område på Breivikeidet med mye leire og veibygging i et område med marin leire ved Bergnesset, går jeg ut fra at SVV nøye har vurdert grunnforholdene i fjorden på Leirbakken.

I kommunestyremøte 26.03.08 vedtok kommunestyret med 28 mot 15 stemmer å flytte traseen for E8 i Ramfjorden fra østsiden til vestsiden etter at Statens Vegvesen (SVV), som tidligere hadde gått imot vestsidealternativet, hadde skiftet mening og mente at det vestre alternativet var det beste når det gjaldt samfunnsøkonomi og kostnader.

Da H, FrP og V var overbeviste om at flertallet av befolkningen i Ramfjorden ønsket veien på østsiden, gikk partiene til valg i 2009 med løfte om å tilbakeføre veien til østsiden. Dette ble gjort etter at de tre partiene fikk flertall i kommunestyret, og i 2013 la kommunen ut en kommunedelplan til offentlig ettersyn med østre trase som eneste alternativ for ny E8.

Etter at det kom innsigelser fra fylkesmannen og ulike instanser mot det dette alternativet sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 23.07.2015 et brev til fylkesmannen i Troms med følgende tekst: «Departementet godkjenner kommunedelplan for Ramfjord med østre alternativ for E8. Departementet legger vekt på de lokale avveiningene og mulighetene for fremtidige vegløsninger. Innsigelsene fra Statens Vegvesen, Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen tas dermed ikke til følge.»

I brevet blir kommunens begrunnelse for å legge veien på østsiden oppgitt til å være: «Årsaken til at kommunestyret velger østre fremfor vestre trase er hensynet til det fremtidige, overordnede vegnettet som skal lede trafikken inn til Tromsø, samt hensynet til nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø og landskapsbilde. Det er planlagt at fylkesveg 91 skal bli fergefri mellom Tromsø og Lyngen, den såkalte Ullsfjordforbindelsen. Trafikken kan da ledes utenom bebyggelsen på Fagernes og gjennom Tindtunellen.»

Da SVV etter lang tids arbeid med å prosjektere veien på østsiden fra Sørbotn til Laukslett, fant ut at det ville være umulig å holde seg innfor kostnadsrammen for prosjektet, ble det sommeren 2018 satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra SVV og «Nye Veier» som av Samferdselsdepartementet ble bedt om å vurdere tiltak for å redusere kostnadene. I tillegg ble arbeidsgruppen bedt om å vurdere om utbyggingen kunne sees i sammenheng med to andre prosjekter: Riksveiprosjektet Tindtunnelen mellom Ramfjordmoen og Tomasjord samt fylkesveiprosjektet Ullsfjordforbindelsen.

01.10.18 la arbeidsgruppen frem sin rapport. Her blir det fastslått at:

- En utbygging på østsiden av Ramfjorden langt ifra er samfunnsøkonomisk optimal

- Den vedtatte østre trase har negativ samfunnsnytte og negativ nytte for trafikantene

- De utredete alternativer på østsiden har klar negativ nytte og samfunnet vil tape hver investerte krone pluss ytterligere nesten 20 øre

Til spørsmålet om en Tindtunnel og en Ullsfjordforbindelse vil være positive for E8 på østsiden, har arbeidsgruppen følgende konklusjon: «En Tindtunnel vil styrke trafikantnytten noe, mens en Ullsfjordforbindelse nesten ikke påvirker dette.»

Med andre ord har arbeidsgruppen et helt annet syn enn det flertallet i kommunestyret hadde når gjaldt det overordnede veinettet med Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen, mens hensynet til nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø og landskapsbilde ikke blir nevnt i rapporten.

For meg som lokalpolitiker er det vanskelig å motsi arbeidsgruppens konklusjon, men jeg har litt vanskelig for å forstå at ikke en fremtidig Tindtunnel og den kommende Ullsfjordforbindelsen vil ha større positiv innvirkning for det østre alternativet. Når det gjelder å regne samfunnsnytte i kroner, funderer jeg på om arbeidsgruppen har brukt samme beregninger som gjør at det i dag kun bygges jernbane på Østlandet rundt Oslo fordi det er mest folk der.

Men det er klart at jeg blir påvirkt når samfunnskontakt Finn Aasmund Hobbesland i «Nye veier» i et intervju kommer med følgende løfte: «For det samme investeringsbeløpet som trengs for å bygge ut den regulerte veilinja på østsiden, er det mulig å bygge vei med midtdeler på vestsiden helt fra Sørbotn til der veien møter tettbebyggelsen ved Solligården.»

Til slutt har jeg bare et par momenter jeg vil nevne. I henhold til reguleringsplanen for Ny E8 i Ramfjorden, datert 31.08.11, skal veien legges på vestsiden av fjorden som skal krysses med ei fylling og ei bru fra Hanslarsanesset til Leirbakken. Brua blir skrå med vel 36 meters kotehøyde på Hanslarsanesset til vel 11 meter på Leirbakken hvorfra det skal gå vei til Laukslett.

Arbeidsgruppen nevner ingenting i sin rapport om bunnforholdene i fjorden og om løsmassene i Leirbakken. Men jeg regner med at SVV er kjent med og har orientert «Nye veier» om en NGI-rapport fra 16.11.12 som fastslår at det innenfor Leirbakken etter grunnundersøkelser er påvist kvikkleire med en mektighet på 13 meter.

Med erfaring fra brubygging i et område på Breivikeidet med mye leire og veibygging i et område med marin leire ved Bergnesset, går jeg ut fra at SVV nøye har vurdert grunnforholdene i fjorden på Leirbakken.

Jeg vil derfor stille følgende spørsmål til arbeidsgruppen: Kan det tenkes at kvikkleira i Leirbakken kan føre til økte kostnader, eller i verste fall, umuliggjøre et brufeste med vei gjennom Leirbakken? Og vil sedimentene på bunnen av fjorden mellom Hanslarsanesset og Leirbakken, som er restene av en gammel israndavsetning, være tilstrekkelig stabile til å bære ei utfylling?

Eventuelle svar fra arbeidsgruppen vil ha sterk innvirkning på min stemmegivning når ordfører Røymo, som varslet, vil legge frem en sak for kommunestyret hvor E8 igjen blir flyttet – til vestsiden av fjorden.

Jeg merker meg ellers at rapporten ikke sier noe om isgangen i fjorden. I henhold til uttalelser fra eldre ramfjordinger kan isgangen være ganske sterk spesielt om det er sterk vind fra sørøst når dette skjer.

Til slutt vil jeg for min egen del gi uttrykk for at det er litt trist at den vakre Ramfjorden kanskje skal bli skjemmet av ei skeiv bru. Men jeg må vel akseptere at SVV og «Nye veier» samt et mulig flertall i kommunestyret vektlegger økonomi og ikke estetikk.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse