Annonse
Vegar Skogland lister opp 10 negative konsekvenser av å velge en vestre foran en østre trasè for E8 gjennom Ramfjord. Foto: Nordlys arkiv

10 gode grunner for å velge østre trasé

Man skulle tro saken var ferdig diskutert når samferdselsdepartementet har bestemt trasè, men noen mener vi trenger enda en omkamp, med nye utredninger og flere års utsettelser. Farsen fortsetter, og blir nok satt opp på Hålogaland teater en gang.

Jeg trodde jeg var ferdig å skrive om saken, men nå når det brygger opp til ny vurdering føler jeg meg faktisk forpliktet til å si noen ord, for alt det er verdt. Jeg lister her opp 10 (av mange flere) konsekvenser av å velge en vestre trasè kontra en østre (med tunnel i Fagerfjell) i kombinasjon med TT, i tilfeldig rekkefølge:

1: Vestre alt. blir dyrere, pga. nødvendige oppgraderinger og utvidelser av nåværende E8 fra Laukslett og inn, særlig i området Klubben (Hundbergan), samt firefelts vei og mulig heving med 0,5-1 meter langs Tromsøysundet (og et mange års anleggsmareritt, inkl. eksproprieringer av eiendommer). Bl.a. nevnt i SVV sin Trafikksikkerhetsutredning (rapport av 1. mars 2011). Den sterke boligbyggingen innover fastlandet forsterker et slikt behov. Kostnader er kun knyttet til vestre trasè.

2: Unødig mye utslipp, støy, og støv (nærmiljø); opp mot 10% av Tromsøs totale co2-utslipp, som jo er å gå i feil retning ifht klima. Selv om personbilparken gradvis blir utslippsfri er det tungtrafikken som står for nesten alt utslipp, samt mikroplast fra dekk til sjø og natur.

3: Vesentlig mer støy i fjordmiljøet i Ramfjord pga. mange og bratte stigninger langs vestre trasè, høy fart, og lavtliggende vei. Litt utrolig egentlig at vi i dagens samfunn planlegger stamveier i fjæra. Samme gjelder i mindre grad strekningen Berg-Nova-krysset.

4: Sterk negativ samfunnsøkonomi, mye pga. unødig lang vei (tid) for næringstrafikk, høyt ulykkesnivå (pga unødig lang vei, i dagen, med trafikale utfordringer som ising, svinger, bakker, kjente ugunstige lokale værforhold etc). Personulykker 14-16, mot 3-5 før østre.

5: Trafikksikkerhet (se over, samt sannsynlig økende antall ulykker pga økende befolkning langs Tromsøysundet), total kapasitet, og beredskapsnivå (utrykningskjøretøy) vesentlig dårligere. Ved ulykke i bakken ved Hundbergan er E8 stengt.

6: Større arealbeslag, bl.a. dyrka mark, verdifull natur (Leirbakkodden, Reipkrokdalen, fjæra (spes. i Sørbotn, Indre Laukslett, og Tromsdalen) og barrierer både i fjorden (bru), samt mot fjæra, som er nærturområde for svært mange (spes. nedenfor Reinen).

7: Leireskredfaren er høyst reell, og rapporten fra NGI (der hele Leirbakken er plassert i risikoklasse 4, mørkerødt) av 2012 er så vidt vites ikke vurdert el. behandlet da reg.planforslaget ble lagt fram i 2011. Fra Leirbakken og vestover ut fjorden øker dybden vesentlig, og selv med en rampe + støtterampe på millioner av tonn stein (som skal kjøres gjennom Ramfjorden fra Bergneset?) vil det være fare for utglidning. Der er heller ikke funnet fast grunn (fjell) for brosøyler, som skal forsøkes stabilisert med enda mer stein rundt hver søyle, og slik øke terskelvirkningen for indre del av fjorden.

8: Gamle data; forslag til reguleringsplan av 2011 bygger på data fra 2007 og eldre, mens østre har forslag til reg.plan fra januar i år. I mellomtiden er kommet bl.a. nye skredsikringsregler og  naturmangfoldloven. Det kreves åpenbart nye utredninger/oppdateringer og høring, i tillegg til det som mangler; bl.a. ku for anleggsfase for en evt bru. Nye skredregler gjør at bl.a. strekningen under Svartberget i Sørbotn må utredes på nytt (tunnel?). Også skredfare Sandvikhøyden og inn mot Tromsø. I alt vil dette måtte ta noe tid. Vedtak må gjøres både sentralt og lokalt, og ny oppdatert ku må utarbeides, og helst sammenliknes på en objektiv måte med et østre alt.

9: Tap av muligheter: Tromsø kan få et nytt stort bynært område på Ramfjordmoen med for eksempel innfartsparkering, næringsutvikling, jernbane etc. I tillegg vil et vestre alternativ i praksis utelukke en senere realisering av Tindtunnelen, de som hevder motsatt driver med bevisst lureri. Det vil ikke da være trafikkgrunnlag nok, og dermed ikke økonomi i prosjektet.

10: Vesentlig trafikk, også tungtrafikk, blir fortsatt å bruke gamle E8 gjennom Nordbotn, og også innover langs Ramfjorden. Svært lite trolig at det lages ny tilknytning til et vestre alt. fra Fv 91, da stuper i så fall samf. øk. for et vestre alt. til et nytt bunn-nivå.

Som vist, vil det bli store følgekostnader og ikke prissatte ulemper for et evt. vestre alternativ for E8, og disse må med i regnestykket hvis man har ønske om å gjøre en redelig og objektiv sammenlikning. Vegvesenet har utrykkelig sagt at de forholder seg til sitt planområde, altså Sørbotn-Laukslett, og vurderer ikke konsekvenser utenom dette. Da er det opp til våre politikere, og hvem kan med hånda på hjertet si at de har satt seg grundig inn i saken og vurdert alle konsekvenser, både kort- og langsiktige, for de alternativ som foreligger?

Vi kjører en tur nordover hver sommer, og passerer Alta. De av oss som har gjort dette i senere tid har sett hvordan veier kan utbedres og kortes inn, fantastisk arbeid. Hvorfor får vi det ikke til i Tromsø, hvor er proppen?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse