Annonse
Hvorfor skal vi forringe verdien av Tromsøs beste område ved å plassere E8 og Tindtunnelen helt i utkanten av området? Det kan sammenlignes med å fjerne Tromsøbrua og bygge ny bru til Sydspissen eller nordspissen på øya. Er det fornuftig eller halsbrekkende dumt? skriver styremedlemmene i Tindtunnelen AS.

E8 og Tromsøs byutvikling

Vi kommer til helt andre konklusjoner enn det importerte konsulentfirmaet.

Statens Vegvesen og Nye Veier AS har fremlagt en rapport 2. oktober om E8 i Ramfjord og virkninger for lokalsamfunnet. Rapporten har et eget vedlegg om lokale ringvirkninger. De har konkludert med at E8s bygging og gjennomføring ikke vil ha merkbare lokale ringvirkninger.

I Tindtunnelens KU (konsekvensutredning) har vi en del rapporter og beskrivelser om lokale forhold rundt Ramfjordmoen. Det er rapporter om bl a næringsutvikling, reindrift, lokalt utbyggingsmønster, utmarksnæringer, naturmiljø, landskapsvurdering, geologi, turisme, kulturminner etc.

Vi kommer til helt andre konklusjoner enn det importerte konsulentfirmaet.

Transportknutepunkt

Området Ramfjordmoen og Breivikeidet er et ledig byggeområde for boliger og næringsliv som er geografisk midt i smørøyet i fremtidens Tromsø. Med Tindtunnelen på østsida kommer alt ca 15 km nærmere bysentrum enn idag. Avstanden blir 11 km til Tromsdalen og 13 km til Tromsøya.

Det er 45 km til Nordkjosbotn og videre langs E6 og E8 til Finland, resten av Troms og Nord-Norge. Fv 91 går gjennom hele området og danner fremtidens fergefrie Ullsfjordforbindelse til Nord-Troms, Finnmark og NV-Russland.

Området har ledige arealer på størrelse med det dobbelte av hele Tromsøya. Altså kanskje plass til 60-70.000 innbyggere, med mye flat mark.

Det er sjøtilgang og havnemuligheter i begge ender av området som har en lengde på ca 24 km. Ramfjorden og Ullsfjorden ligger i hver sin ende av området.

Tindtunnelen kan levere ca 2,7 mill m³ steinmasser og ca halvparten til Ramfjordmoen. Massene kan brukes til all lokal utbygging som kaier, sjøfyllinger, veier, planeringer, idrettsbaner mv.

Næringsområder og boliger

E8 til Tindtunnelen går tvers gjennom området fra Fagerfjell til tunnelinnslaget under Tinden, i 2 km lengde på tilnærmet flat mark over Ramfjordmoen. Området langs E8 blir reservert for næringslivets utbygging. Bedriftene får her 4 km veifasade langs europavei, dvs Tromsøs flotteste beliggenhet for videre utvikling.

Ramfjordmoen har god plass til en godsterminal når jernbanen kommer. Hvis man ønsker en ekstra linje gjennom fjellet til Tromsdalen for passasjerer eller gods, så er Ramfjordmoen ideelt plassert. Hele området tilsvarer 45-50 km².

Dette kan bli kjernen i Tromsøs utvikling i noen årtier fremover. Hvis Tromsø styrer riktig, så blir dette det beste prosjektet for bydelsutvikling som kan tenkes.

Sentral plassering gjør området til et knutepunkt for logistikk og transport. Tromsøs størrelse og plassering kan gjøre dette til det største knutepunktet i landsdelen.

Det blir naturlig å etablere varelagre for distribusjon, verksteder, service-områder, bensinstasjoner, serveringssteder, butikksenter, hoteller mv.

Hva skjer med vestre E8-trase?

Hvis E8-valget skulle bli snudd fra østre trase til vestre, så senkes nytteverdien av alt som kan skje og utvikles i Ramfjorden og Breivikeidet.

Hele området kommer ca 6 km lengre fra bysentrum og Tromsdalen. Veien til E6, Nordkjosbotn og resten av verden blir nesten like fjern.

Hvis man bygger vestre E8-trase, så vil de som skal til/fra E6 Vollan velge å kjøre på østsida av Ramfjorden, på dagens vei, framfor å ta bryderiet med å dra langt mot vest til den skjeve brua med fjordfyllingen, som blir en lang omkjøring.

Hva slags trafikkfred blir det da for beboerne langs dagens vei på østsida? Når veien ikke lengre er E8, så vil kommunen eller fylket få ansvar for å forbedre veistandarden på dagens vei på østsida, inklusive vedlikehold og ombygging til bedre veistandard.

Tilsvarende skjer for strekningen Fagernes – Nordbotn – Leirbakken. Denne strekningen får et stort trafikktrykk fra Fv 91 hvis vestre E8-trase blir valgt. Ved østre E8-valg vil begge strekningene få bare lokaltrafikk.

Poenget er at valg av vestre E8-trase fører til at mye trafikk vil bruke dagens vei på østsida til/fra Ramfjordmoen og nordfylket. Mens valg av østre E8 fjerner all fjerntrafikk fra dagens vei.

E8 og Tindtunnelen til utkanten?

Hvorfor skal vi forringe verdien av Tromsøs beste område ved å plassere E8 og Tindtunnelen helt i utkanten av området? Det kan sammenlignes med å fjerne Tromsøbrua og bygge ny bru til Sydspissen eller nordspissen på øya. Er det fornuftig eller halsbrekkende dumt?

I alle fall får alle et transporttillegg på ca 6 km hver vei, en helt unødvendig hindring for byens beste prosjekt for byutvikling. Det betyr forverrete forhold for all transport og logistikk, dvs det som kan bli det viktigste for hele området.

I korthet betyr dette å flytte Tindtunnelen 4-5 km i feil retning.

Kan man stole på Vegvesenet?

Tromsøs politikere har bedt om en tilleggsutredning fra Vegvesenet om vestre trase og tidsplaner der. Da mangler man en sammenligning østre/vestre og en kvalitetssikring av Nye Veiers utredning fra 2. oktober. Til en slik kvalitetssikring bør man invitere Ullsfjordforbindelsen AS og Tindtunnelen Tromsø AS.

I formannskapet ble det uttalt at noen politikere ikke lenger stoler på Statens Vegvesen. Det kan basere seg på alle feilberegninger og grunnløse påstander som ble fremsatt fra Vegvesenet i forrige protestrunde over 3-4 år, samt det som ble servert av villedning og desinformasjon i rapporten 2. oktober.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse