Annonse
Mange vet at  Øverbygd Sanitetsforening eier huset, men relativt få er klar over at de har bygd det sjøl, skriver Øyvind Frihetsli om Helsehuset på Holt. Foto: Privat

Ei historie om "kværdagshelter"

Om Øverbygd Sanitetsforening i Målselv

Dem hadde på en måte gått med stille, varsomme skritt gjennom hverdagen. Man visste om at de holdt basarer, solgte sine nåler, fastelavensboller, gåsunge – og bjøkerisgrønt tel påske, og at de eide et hus som de leide ut til kommunen som helsehus. Årsaken til at foreninga ikke var mere synlig kan være at de ikke har hatt som agenda å profilere seg gjennom media, men kanskje enda mer at det er et bredt spekter av andre frivilligaktiviteter i Øverbygd, slik det er mange andre steder i kommunen. Det er ungdomslag, sangkor, rockegruppe, musikkband, kickbokseklubb, idrettslag osv. Man kan vel kalle det «å gå under radaren».

Etter et vedtak i kommunestyret i februar 2019, bygd på sviktende grunnlag, feilaktig tallmateriale og informasjon, som igjen utløste folkemøter, oppklaringer og tilbakekalling av stengingsvedtaket 2 dager i veka, ble det tatt initiativ til en gjennomgang av foreningas møteprotokoller og aktiviteter gjenna 60 år. Dette fordi de eier og har bygd helsehuset, som kommunen leier på svært gunstige vilkår. Den avdekka ei formidabel aktivitet og evne til å målrette en innsats for de grupper i samfunnet som ofte  ikke står fremst i køa når fundamentale behov skal dekkes. Det gjelder først og fremst eldre, syke og funksjonshemma, men og trygghet for helse og framtid for alle – uanset hvor i kommunen/landet du bor. Mange flere har nå blitt mere oppmerksom på hva de har betydd og fortsatt betyr. Noe økt medlemstilgang viser.

Hermed inviteres lesere til et litt dypere innsyn i foreningas arbeid gjennom 60 års virke:

Foreninga ble offisielt stifta 1. januar 1959. Første leder var Marie Oppgård, deretter Else Marie Martenson og Hallgjerd Skoglund som så ble avløst av Liv Inger Nordgård Andreassen i 2008 og som fortsatt er leder. Med seg i styret har hun i dag Unni Østli, Åse Rydningen, Rita Uleberg og Elisabeth Johnsen.

Det store byggeprosjektet – helsehuset på Holt

Mange vet at  foreninga eier huset, men relativt få er klar over at de har bygd det sjøl. La oss reflektere litt over ka dette innebærer: Til bygginga har dem måtte leie inn en del snekker- rørlegger og elektrikerarbeid, men de har og fått med seg ektefeller og andre i et uant antall timer dugnadsarbeid! Dem har finansiert huset sjøl gjennom låneopptak i millionklasse, basarer, utlodninger o.l.

Huset er bygd ut i tre byggetrinn etter hvert som kommunen signaliserte behov for standardheving og plass.

Byggeetappene har fordelt seg slik: 1969 -1971, 1982 – 1983, 1995 – 1996.  Ei større renovering av bl.a. kloakksystemet og andre ombygginger og vedlikehold krevde i 2017 et låneopptak på 1 million kroner som nå er nedbetalt til kr 770.000.-.

Egne byggkvinner.

Tenk over hvor mye administrasjonsarbeid som folger med, og kan man tenke seg ka det ville ha kosta kommunen om de sjøl skulle stått for byggarbeid, vedlikehold og renovering? Tar man også med at det i husleieavtala med kommunen inngår strrøm, vaktmester, snørydding og sandstrøing,  ser man fort at den er særdeles rimelig. Og i perioder har foreninga satt ned leieprisen fordi kommunen hadde så «dårlig råd».Setter man det foran nevnte inn i en tidshorisont på 50 – 60 år er det relativt lett å se at kommunen har spart et betydelig antall millioner på drifta av legekontoret/helsehuset på Holt. Sagt på en anna måte: På grunn av innsatsen til sanitetsforeninga har kommunen kunne brukt disse sparte millionene til andre vktige prosjekt/investeringer.

Starta kommunal beredskapsgruppe

I 2018 tok foreninga initiativ til å starte ei kommunal beredskapsgruppe som skal bistå ved katasrtrofer (brann, bilulykker skred og andre redningsaksjoner). Arbeidsområdet er hele kommunen , lokalene sttilles til disposisjon og går inn i kommunens beredskapsplan. Foreninga har kjøpt inn en god del utstyr. Både leder i Bereredskapsgruppa og  flere andre som har sagt ja til å  gøre en innsats er rekruttert fra sanitetsforeninga. Forøvrig stilles også lokalene til disposisjon ved ei evt. evakuering av Øverbygd Syke – og Omsorgssenter i tilfelle brann o.l.

Gavedryss

I tillegg til  «Det store Byggeprosjektet» må nevnes en del av lista over de pengegavene ulike lag,foreninger og institusjoner dem har gitt pengestøtte til:

 • Psykiatrien i Målselv    (markering av sin egen 50-årsdag) kr 50.000.-
 • Frivillighetssentralen i Målselelv 10.000.-
 • Målselv syke- og aldersheim, Moen 11.000.-
 • Buss Øverbygd syke- og aldersheim  130.000.-
 • Fjellredningstjenesten Øverbygd  17.000.-
 • Kvite busser, Bjørkeng skole  5.000.-
 • Etterutdanning hjelpepleiere, Målselv  5000.-
 • MR- maskin UNN Tromsø  70.000.-
 • Kirkeasylanter, Målselv  2000.-
 • Russland (barnehager, psykiske lidelser) 10.000.-
 • Hjertestarter, Målselv kommune  10.000-
 • Idrett Psykisk helse, Målselv  9.000.-
 • Ultralydapp.til Øverbygd legektr. (Innkjøpt år 2000, senere flyttet til Andslimoen) 180.000.-
 • Viken Senter avdeling Bardu  5000,-
 • Haraldvollen leirskole, Målselv  (uenlandsk ungdom)  15.000.-
 • UNN Tromsø, ny strålemaskin (2006)  50.000.-
 • Hjertestarter Målselvambulansen (fra kaffesalg på folkemøtet «bevar legekontoret»)  6925.-

I tillegg gir de årlig økonomisk støtte til forskningsfond innen kreft – revmatisme – psykiske lidelser – kvinnehelse - «Min Dag i Dag» (støtte til barn/foreldre som ikke har økonomi til helsehjelp, opplevelser, utstyr o.l.).

Fokus og sjel

Som et eksra tillegg må nevnes fra første og siste punkt i gavelista: På foreningas 50-årsdag ble de enige om sjøl å gi en gave til psykiatrien i Målselv. De mente det måtte være såpass som kr 1000.- pr år og da blei det 50.000 kroner. Kaffepengene fra folkemøtet «bevar legkontoret» kunne vært sårt tiltrengt bidrag til nedbetaling av lån, men ble i si helhet gitt til aksjonen «hjertestarter til Målselvambulansen!

Ildsjelpris, forbilde og inspirasjonskraft

Med tanke på alt som faktisk enda ikke er tatt med er det for meg nesten uvirkelig hva de har fått til gjennom en enorm ståpåvilje, bruk av egen fritid og på bekostning av egen økonomi. Og over så lang tid! Uten å fortrenge andre ildsjeler, som det finnes mange av også i vår kommune, så var det virkelig godt at de endelig fikk den anerkjennelsen som ligger i å bli tildelt Målselv kommunes  ildsjelpris 2019. Og det «renn meg i hu» noen ord fra dikterkvinna Johanna Swartz: «Om ni lær er att lita till er egen veldiga skaparkraft har ni makt til allt stort ni vill»

Øverbygd Sanitetsforening kan stå som et forbilde og ei kraftfull inspirasjonskilde i arbeidet med å gjøre en kommune god å bo og leve i – for alle! En nyttig påminnelse til oss alle inkludert politikere, kommunale ledere og planleggere.  Deres innsats vil ha gyldighet både lokalt, regionalt og nasjonalt – minst!

Gratulerer Målselv, Troms, Norge!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse