Annonse
INNSATSSTYRKE: HV-soldater på kurs i militære operasjoner i urbant terreng. Foto: Mads Suhr Pettersen

Frank Bakke-Jensen, eier du ikke skam?

Forsvarsdepartementet har nå ettertrykkelig gitt soldatene i Heimevernets innsatsstyrker fingeren per SMS.

Soldatene tjenestegjør inntil 30 døgn årlig i tillegg til den uken som verneplikten krever. For dette mottar de lønn og lønnslipp. De her ansattnummer og kontrakt. Lønnen innberettes som lønn og beskattes som lønn, nøyaktig likt andre deltidsjobber. Soldatene skal være forberedt på å løse skarpe oppdrag på få timers varsel.

Saken kort oppsummert

 • Soldatene har stilt spørsmål om feriepenger siden 2005 og møtt trenering hele veien
 • På gjentatte spørsmål og krav har soldatene fått stadig nye og merkelige begrunnelser:

«Det står i kontrakten…»
«Vi har skrevet det på våre nettsider…»
«Det står i et lønnsplanhefte vi har skrevet… (som er ukjent for soldatene)
«Vi har skrevet det i en e-post til noen andre en gang tidligere…»
Ved å henvise til irrelevante paragrafer
…og rett og slett ved å unnlate å besvare henvendelser.

 • Arbeidstilsynet sier soldatene har rett på feriepenger
 • Stortingets Ombudsmann for Forsvaret har to ganger konkludert med at soldatene har rett på feriepenger
 • Høyesterettsadvokat Holo (som har skrevet ferieloven) har konkludert med at soldatene har rett på feriepenger
 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet har konkludert med at soldatene har rett på feriepenger
 • Forliksrådet i Trondheim har konkludert med at soldatene har rett på feriepenger
 • Forsvarsdepartementet svarer med å saksøke(!) en HV-soldat og dra han inn for Sør-Trøndelag Tingrett. Soldaten har ikke gjort noe annet enn å be om feriepenger.
 • I retten møter soldaten Regjeringsadvokaten som motpart
 • Sør-Trøndelag Tingrett konkluderer med at soldatene har rett på feriepenger
 • Forsvarsdepartementet anker til Frostating Lagmannsrett
 • Frostating Lagmannsrett konkluderer med at soldatene har rett på feriepenger
 • Forsvarsdepartementet anker til Høyesterett
 • Høyesterett konkluderer med at soldatene har rett på feriepenger

Jussen er enkel

Arbeidstakere har rett til feriepenger etter Ferieloven (§ 2). Ferieloven er ufravikelig (§ 3). Etter både Ferieloven (§ 2) og Arbeidsmiljøloven (§ 1-8) er «enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste» en arbeidstaker.

Høyesterett sier

(3) Etter gjennomgang av rettskildene konkluderte Frostating lagmannsrett slik i sin dom:
«Lagmannsretten har etter dette kommet til (soldaten), som frivillig tjenestegjørende i Heimevernets innsatsstyrker, har krav på feriepenger beregnet av lønn og innsatstillegg han oppebærer fra Forsvaret, jfr. ferieloven § 2 første ledd.»
(4) Ankeutvalget slutter seg til dette.
(5) På denne bakgrunn finner ankeutvalget enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.

Forsvaret skylder soldatene feriepenger tilbake fra 2005. Fredag sendte Forsvarsdepartementet ut SMS til soldatene der de forteller at de vil avspise soldatene med feriepenger kun for tre år. Dette basert på departementets egen lovtolkning og ingenting annet. Eier de ikke skam?
 
 • Soldat i Heimevernet siden 1990 og soldat i HVs innsatsstyrker siden 2005

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse