En grønn by å bevege seg i

Tenk deg en by med mer plass til syklister, fotgjengere og busspassasjerer.

Å bygge stadig nye bilveier er dyrt og tidkrevende, og ettersom alle de store partiene åpner for å bruke bompenger for å finansiere den nye Kvaløyaforbindelsen vet vi at disse kostnadene også kommer til å bli lempet over på bilistene.

Tenk deg en framtid der Tromsø ser slik ut:  Mellom alle bydeler og sentrum går det et sammenhengende nettverk av trygge og tilrettelagte gangveier med egne separate sykkelveier slik at både gående og syklende kan komme seg lett fram.

Det går også billige superbusser til og fra alle bydeler og knutepunkter, med hyppige avganger og fast rutefrekvens. Tverrforbindelsen, som i dag er en svevestøv-versting, har blitt lagt i tunnel. Den gamle veien over bakken er nå forbeholdt syklister og gående. Arealutvikling etter nærbyprinsippet har gitt kortere reiseavstander for både innbyggere og næringsliv.

Tromsø er en miljøby som både har lavere CO2-utslipp, renere byluft og et grønnere bymiljø. Innbyggerne våre har fått bedre helse og en enklere hverdag, og de mest trafikkbelastede veiene har blitt utbedret og flyttet lenger vekk fra boligbebyggelsen.

Alt dette er en del av den såkalte Klimastrategien i gjeldende Transportplan for 2008-2018. Det meste kunne ha vært realisert allerede i dag,  hvis ikke forrige kommunestyre hadde gått bort fra sitt eget prinsippvedtak om egenfinansiering gjennom såkalt veiprising, også kalt køprising eller rushtidsavgift. Veiprising ville ha gitt langt høyere inntekter enn dagens bensinavgift, og ville også ha utløst store statlige tilskudd.

Samlet kostnadsoverslag for Klimastrategien var 2,3 mrd kroner. Transportplanen beskriver også en alternativ strategi som kalles Transportvekststrategien. Denne går ut på at man ikke foretar seg noe for å begrense trafikkveksten og bare bygger ut veiene etter hvert som behovet presser seg frem. Problemet med denne strategien, rent bortsett fra at den vil føre til langt dårligere luftkvalitet og økte CO2-utslipp er at den er mye dyrere som Klimastrategien.

Anslaget i 2008 var på 3,3 mrd kroner, og da var ikke utgiftene til ny Kvaløyforbindelse inkludert. Å bygge stadig nye bilveier er dyrt og tidkrevende, og ettersom alle de store partiene åpner for å bruke bompenger for å finansiere den nye Kvaløyaforbindelsen vet vi at disse kostnadene også kommer til å bli lempet over på bilistene.

SV var det eneste partiet som sto fast på veiprising som virkemiddel for å redusere veksten i biltrafikken og finansiere klimastrategien da dette ble behandlet i 2011. Vi mener fortsatt at det er riktig å bruke en form for rushtidsavgift eller køprising i Tromsø, slik man blant annet har gjort det i London, Stockholm og Trondheim.

Uten tiltak som virker begrensende på biltrafikken må byrådspartienes uttalte målsettinger om at all vekst i persontransport skal tas på gange, sykkel og buss anses som ønsketenking. Køprising er et effektivt virkemiddel for å oppmuntre de som kan velge andre framkomstmidler enn bilen til å gjøre det, og vi kan organisere punktene for innkreving på en sånn måte at byrden blir likere fordelt enn den blir ved å kun bompengefinansiere noen strekninger.

Ordningen bør kombineres med mulighet for parkering nær bussknutepunktene utenfor Tromsøya, slik at de som bor utenfor bybuss-systemet også får mulighet til å reise grønt inn til sentrum. Gevinsten for de som av ulike grunner velger å fortsatt kjøre bil blir kortere køer og bedre framkommelighet. I tillegg får vi bedre kollektivtilbud, bedre gangveier og sykkelveier, renere luft, reduserte utslipp og en grønnere by.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse