Annonse
Foto: Yngve Olsen Sæbbe

En helhetlig politikk for en landsdel i vekst

I et Norge i omstilling blir vår nordligste landsdel stadig viktigere. Regjeringen vil gjøre Nord-Norge til en av landets mest skapende og bærekraftige regioner.

Den økonomiske veksten i Nord-Norge er nå høyere enn i sør, og mye tilsier at veksten vil fortsette også i årene som kommer.

Fredag 21. april legger vi frem vår nordområdestrategi. Strategien er blitt til etter innspill fra landsdelens næringsliv, organisasjoner og politikere. 

Den er klar i sine prioriteringer for utviklingen av nordområdene. Ett av grepene regjeringen gjør er at man i større grad enn tidligere skal involvere og samarbeide med de fylkeskommunale og lokale nivåenei nord. 

I 2005 ble den første nordområdemeldingen lagt frem av daværende utenriksminister Jan Petersen. Nordområdepolitikken må imidlertid handle om mer enn geopolitiske forhold, og vi har sett et behov for å samordne den tettere med nasjonal, regional og lokal samfunnsutvikling samt innenrikspolitiske temaer. 

I strategien som presenteres vil det derfor legges vekt på et enda bedre samspill mellom utenriks- og innenrikspolitikk for å nå målene om å utvikle regionen til en av landets mest skapende og bærekraftige. 

Nordområdene er et kraftsentrum for hele Norge. Den økonomiske veksten i Nord-Norge er nå høyere enn i sør, og mye tilsier at veksten vil fortsette også i årene som kommer. Norsk økonomi er i omstilling og trenger nordnorsk innsats og innovasjon mer enn noen gang.

Regjeringen vil styrke helheten i nordområdepolitikken:

** Vi vil bygge sterke og gode byer og bygder som kan ta ut ressursene som finnes i nord.

** Vi vil fortsette å skape økonomisk vekst og trygge arbeidsplasser på en måte som tar hensyn til klima, miljø og samfunn.

Rammen for det hele er en internasjonal situasjon som er fredelig og stabil – og som er tuftet på godt samarbeid i Arktis. EØS-avtalen er også en viktig avtale som sikrer at vi kan eksportere varer og tjenester til våre europeiske naboer. 

Det er ute der folk bor at utvikling, vekst og nye arbeidsplasser skapes. Derfor må internasjonalt samarbeid, næringspolitikk, utdanning og forskning, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet og beredskap virke sammen for en god og trygg samfunnsutvikling. 

Nøkkelen til videre vekst vil være å satse på særlig tre ting: Næringsutvikling, infrastruktur og kunnskap. 

** For det første er mulighetene for økt verdiskaping i nord er betydelige. Potensialet for fornybar energi er stort. Reiselivsnæringen er den næringen som vokser raskest i dag, og sjømatnæringen har et enormt vekstpotensial. Det fikk vi bekreftet under besøket i Kina tidligere denne måneden.  

** For det andre trenger vi et moderne transportnett for å få næringslivets varer raskt ut til markedene. Da må kommunale veier, fylkesveier, riksveier og sjø- og lufttransport henge sammen. 

** For det tredje må vi sikre høy kvalitet på utdanningen i landsdelen - fra grunnskole til universitet. Til dette trengs flere kvalifiserte lærere i nord. Vi gjør det derfor mer attraktivt for lærere å ta sin utdanning og arbeide i nord. Kommuner, fylker og staten har alle ansvar for ulike deler av utdanningen. Vi vil samarbeide bedre for å få flere inn på utdanninger som arbeidslivet har behov for. 

Nord-Norge er på mange måter mulighetenes landsdel. Nær halvparten av de forventede uoppdagede norske petroleumsressursene ligger i Barentshavet. Petroleumsindustrien og skipstrafikk gjennom Nordøstpassasjen kan i årene som kommer by på store muligheter for norsk leverandørindustri og maritim næring.

Det forskes på nye næringer, som marin bioprospektering og mineralutvinning på havbunnen. Potensialet er enormt, men det krever kunnskap og entreprenørskap – som vi skal bidra til å løfte frem.

Vi skal styrke det internasjonale samarbeidet i nord, samtidig som vi skal fremme attraktive og skapende lokalsamfunn. Veibygging, skolepolitikk, gode velferdstjenester, innovative bedrifter og internasjonalt samarbeid om sikkerhet, miljø og ressurser. I nord møtes utenriks- og innenrikspolitikken. Det er i dette samspillet vi skaper en fremtidsrettet og god nordområdepolitikk. En politikk for Nord-Norge og for hele Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse