Annonse
En høyest ualminnelig, ekstra høringsrunde er den riktige betegnelsen på det som har skjedd med lovproposisjonen om konsultasjoner, skriver Øyvind Ravna. Foto: Sametinget

En høyst ualminnelig høring

«Uten innsatsen fra EDL, hadde dette lovforslaget neppe blitt sendt ut på alminnelig høring,» skriver Gisle Huseby fra Os i Østerdalen i Nordnorsk debatt 15. juni. Hadde Huseby tatt seg tid til å lese lovproposisjonen om konsultasjoner som han uten blygsel referer fra, eller mitt innlegg om konsultasjonslov, forpliktelser og demokrati i Nordnorsk debatt som ble publisert dagen før hans innlegg, ville han lett ha sett at lovforslaget allerede har vært på en grundig, alminnelig høring. Han ville da også ha sett at mange av høringsinstansene allerede har gitt sin støtte til lovutkastet – også når det gjelder kommunene og fylkeskommunenes konsultasjonsplikt. Han ville videre også ha sett at både KS Finnmark, KS Troms og KS Nord-Trøndelag har gitt sin støtte til forslaget og at Troms fylkeskommune mener at lovforslaget «bidrar til å styrke det norske demokrati» (Prop. 116 L (2017–2018) s. 37).

En høyest ualminnelig, ekstra høringsrunde er dermed den riktige betegnelsen på det som har skjedd. Dette er i konstitusjonell sammenheng svært uvanlig, i farten kan jeg ikke komme på at det har skjedd i liknende saker siden forslaget til reindriftslov i 1976 ble sendt ut på en ny høring – med en påfølgende ny lovproposisjon – men det var etter en kontroversiell partipolitisk behandling i Stortinget.

Om det er EDL som skal ha den tvilsomme æren av at konsultasjonslovforslaget er sendt på høring, skal være usagt. EDL, som har som formål å motarbeide en samepolitikk et samlet norsk politisk miljø, utenom FrP, står stiller seg bak, vil naturlig nok mer enn gjerne ta æren av at regjeringen har gått til den forfatningsmessige sjeldenheten å sende et lovforslag ut på en høringsrunde nummer to - særlig når det gjelder et samisk forhold. Om det virkelig er tilfellet at det er EDL som har beveget regjeringen til dette, så gjør det den uvanlige hendelsen ikke bare mer uvanlig, men også høyst kontroversiell, konstitusjonelt sett. Det innebærer at en liten, populistisk pressgruppe som målbevisst motarbeider politikk det er konsensus om i Stortinget, og som ikke kvier seg for å kritisere Norge for å slutte seg til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, eller som argumenter mot at samene skal bli konsultert i saker av direkte betydning for dem, har fått regjeringspartiene til å sende forslaget tilbake til egen regjering.

Det famøse Selbu-møtet har gitt saken slik oppmerksomhet at det er naturlig med en avklaring av hva det var som beveget regjeringen til å sende lovforslaget ut på en ny høring. Det synes underlig om grunnen skal være at det har gått lang tid siden Samerettsutvalgets forslag var ute på høring, da tidsforløpet i all hovedsak er et resultat av at de forskjellige regjeringene selv har tatt seg svært god tid etter forslaget ble framlagt.

I den forbindelse kan man spørre om denne ekstra høringsrunden er en etablering av ny konstitusjonell praksis? Eller er den en Lex Spesialis for forslagene til Samerettsutvalget II (i NOU 2007:13) og eventuelle andre samerettslige lovforslag? Videre kan det jo også spørres om behandlingen av Hålogalandslovforslaget og eventuelle vurdering av fjellovens anvendelse i Nordland og Troms også må utsettes på ubestemt tid til fordel for nye høringer?

En avklaring fra kommunal- og moderniseringsministeren, som er ansvarlig for statens samepolitikk, eller fra hennes statssekretær med ansvar for samiske saker, er derfor svært ønskelig. Likeledes vil det være ønskelig at Sametinget og Sametingsrådet tilkjennegir sitt syn på denne høyst ualminnelige høringsprosessen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse