Annonse
IKKE TIL BESTE: Allerede uten et sykdomsbilde som påvist, kan det med letthet argumenteres for at tilreisende jegeres jakt med hund i det omfang vi i dag ser, ikke er til beste for innbyggere i fylket, skriver Øyvind Ravna. Foto: NTB Scanpix

En jaktforvaltning i samsvar med finnmarkslovens formål?

Som følge av et nylig fattet vedtak i styret for Finnmarkseiendommen (FeFo), foranlediget av en udefinert hundesykdom som inntil da ikke var påvist i Finnmark, fant jeg det naturlig å påpeke at det ikke er en rett for tilreisende jegere å få jakte med hund i Finnmark. Jeg påpekte også det nokså selvfølgelig at FeFo er pålagt å forvalte finnmarksloven etter dens formål. Dette formålet er som kjent å legge til rette for at grunn og naturresurser «forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket …».

Dette synes å ha provosert FeFos styreleder Bente Haug. Uten å vise til at jeg i all hovedsak baserer meg på et forslag framsatt av tre av FeFo-styrets medlemmer, finner styrelederen det opportunt å kritisere mitt standpunkt i et hastig skrevet innlegg. Der hevder hun at jeg ser bort fra grunnleggende kunnskaper innen veterinærmedisin og hausser opp hundesykdommens alvorlighetsgrad. Videre skal jeg ha bedrevet stråmannsargumentasjon og feilaktig skapt et bilde av at det finnes en juridisk argumentasjon for å stoppe jakt med hund.

Styreleder Haug anfører nokså oppsiktsvekkende også at for å kunne argumentere for en jaktstopp med hund er jeg avhengig av at sykdommen er smittsom, akselererende og en utgjør en reell trussel. Jeg trenger imidlertid ikke en slik grunn, og i den grad styrelederen i FeFo mener hun trenger det for å kunne regulere jakt med hund, kan jeg berolige henne med at så ikke er tilfelle. Bemerkelsesverdig nok nevner styrelederen verken finnmarksloven eller lovens formålsparagraf i sitt tilsvar til meg, en lov hun som leder av FeFo-styret er satt til å forvalte og som er styrende for all FeFos virksomhet.

Både styreleder Haug og jeg vil finne tilstrekkelige grunner i finnmarkslovens formålsparagraf til å argumentere får å stoppe jakt med hund for en periode, utsette jaktstart eller regulere tilreisende jegeres jakt med hund. Formålsparagrafen sier som alt nevnt at grunn og naturressurser i Finnmark fylke skal forvaltes til beste for innbyggerne i fylket, at dette skal skje på en økologisk og bærekraftig måte, og da særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv». Grunnlag for regulering og stans av jakt med hund kan også forankres i den grunneierretten FeFo er satt til å forvalte, og som grunneiere i andre deler av landet nytter for å ivareta lokalbefolkningens interesser.

Allerede uten et sykdomsbilde som påvist, kan det med letthet argumenteres for at tilreisende jegeres jakt med hund i det omfang vi i dag ser, ikke er til beste for innbyggere i fylket. Når man i tillegg tar i betraktning en rypebestand i tilbakegang og forekomsten av en ukjent hundesykdom som har forårsaket et 30-talls dødsfall, er det knapt noen tvil om at slik jakt ikke er til beste for innbyggerne i fylket. Slik jakt er heller ikke til beste for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk o.a. Nettopp det trenger ikke noen nærmere argumentasjon, utover å påpeke at tidlig jaktstart og utstrakt bruk av hund i rypejakta står i direkte motstrid til samiske tradisjoner, som er å starte jakta senere, gjerne etter at rypa er blitt kvit, og nødvendigvis ikke med hund.

Denne kunnskapen må formodes kjent både i FeFos administrasjon og hos de fylkestingsoppnevnte styremedlemmene. Det er derfor overraskende at styrelederen bruker sin dobbeltstemme til å presse gjennom et vedtak hun bør vite er i strid med finnmarksloven. Riktig lovanvendelse og god forvaltningsskikk tilsier at mindretallet i FeFo-styrets forslag, som kan leses her, og som er solid forankret rettslig, både i finnmarkslovens formålsparagraf, FeFos grunnforvalterrett og andre rettsregler, burde ha fått sin tilslutning fra det øvrige styret.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse