Annonse

En kraftfull resolusjon!

La Naturen Leve setter søkelyset på dagens meningsløse vindkraftutbygging, ikke minst i reinbeiteområder. Her stilles klare krav til olje- og energiministeren!

I årene mot 2030 planlegges det en dramatisk utbygging av vindindustri i Norge. Hvis bransjen og myndighetene får det som de ønsker, og den nasjonale rammeplanen for mer vindkraft, som NVE nå jobber med, blir realisert, vil det bli reist tusenvis av stadig større vindturbiner over hele landet, fra Finnmark til Østfold. De naturinngrepene dette innebærer, vil føre til tap av sårbar natur og naturmangfold som savner sidestykke i norsk historie, vannkraftutbyggingen inkludert. Plante- og dyreliv, menneskers bruk av områdene til friluftsliv og rekreasjon, selve naturens egenverdi - alt dette vil være truet.

La Naturen Leve krever derfor at arbeidet med nasjonal rammeplan må stoppes til uavhengige, naturfaglige konsekvensutredninger er utarbeidet.

Mange av vindkraftanleggene er dessuten bygget eller planlagt i områder som er beiteland eller trekkområder for tamrein eller villrein. Dette vil føre til enda større press på reinbeiteområdene.  Selv om noen vindkraftverk er nektet konsesjon av hensyn til reindrift og villrein, fortsetter planleggingen for fullt og skaper stor usikkerhet for framtida. Reindrift er både en viktig næring og en bærebjelke for samisk kultur og språk.

La Naturen Leve går derfor imot all vindkraftutbygging i reinbeiteområder.

Under henvisning til dette har La Naturen Leve på sitt årsmøte 18. april 2018 vedtatt å be olje- og energiministeren instruere NVE om å

1. stoppe arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft på land inntil uavhengige, naturfaglige konsekvensutredninger foreligger

2. nekte konsesjon til alle nye vindkraftprosjekter i reinbeiteområder

For meg, som aktiv naturverner og friluftsmann, Nord-Norgevenn og medlem i La Naturen Leve, er det viktig at motstanden mot landbasert, norsk vindkraft blir synliggjort. Hittil har vindkraftutbyggerne fått for lett spill, ikke minst i nord! Nå står Davvi for tur. Det må ikke skje!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse