Annonse
Som landets åttende største kommune i areal og med naturlige forutsetninger for produksjon av vann- og vindkraft må vi ta vår del av ansvaret for å produsere mer fornybar energi, skriver Lebesby-ordføreren. Bildet viser vindparken som allerede er i drift på Gartefjellet på Dyfjordhalvøya i Lebesby kommune. Foto: Finnmarken

En naturlig del av regionens ambisjoner

Med verdiene som skapes kan vi sammen videreutvikle eldreomsorgen, styrke skolene våre, bidra til ny næringsutvikling, heve kultursatsningen i kommunen og vi kan bedre ivareta og tilgjengelig gjøre vår natur.

Fornybar energi har en lang historie i Lebesby kommune. Gjennom en årrekke har vår kommune levert ren grønn energi til Finnmark og Norge. Dette er en tradisjon vi er stolte av.

Samfunnet vil i fremtiden ha bruk for mer ren energi for å nå bærekraftsmål og for å gjennomføre en elektrifisering i stor skala.

Som landets åttende største kommune i areal og med naturlige forutsetninger for produksjon av vann og vindkraft må vi ta vår del av dette ansvaret.

Vindkraft er nå blitt selvbærende og lønnsom uten nasjonale subsidier. Teknologiutviklingen gjør at vindkraft i dag er en av de mest lønnsomme energikildene. Vi er avhengig av at skattesystemet følger denne utviklingen og sikrer at våre lokalsamfunn også får ta del i gevinsten som skapes. Oppbyggingen av skattesystemet må hensyn ta kommunene som stiller sine uberørte områder til disposisjon for fellesskapet.

I vår kommune er eiendomsskatten en forutsetning for bruk av fellesskapets verdier. I dag er dette en av de lokale gevinstene ved vindkraft. Usikkerheten omkring eiendomsskatt gjør inntektene fra vindkraft uforutsigbare. Det er positivt at man i tilfellet med Grenselandet AS har god dialog omkring usikkerheten rundt nasjonale føringer. Kommunene må få en risikofri forutsigbar inntekt som følger hele levetiden til inngrepene, dette vil være viktig fremover hvis Norge har ambisjoner om at større utbygginger også skal forankres lokalt.

Området til den prosjekterte vindparken til Grenselandet AS utgjør 2% av vårt totale areal. Dette er betydelig, men andelen ubebygd areal og LNFR-områder i kommunen er fortsatt over 90%. Vi må i fremtiden lage en tålegrense for industriutbygging som ivaretar naturen og næringer som nyttiggjør seg av den, men vi er ennå langt unna en slik tålegrense.

Verdiene som kommunen sitter igjen med ved eventuelle utbygginger av vindkraft gir oss muligheten til å utvikle kommunen videre. Med verdiene som skapes kan vi sammen videreutvikle eldreomsorgen, styrke skolene våre, bidra til ny næringsutvikling, heve kultursatsningen i kommunen og vi kan bedre ivareta og tilgjengelig gjøre vår natur.  Vi har over tid sett at kommunenes rammebetingelser blir dårligere, da er det vår jobb som lokalpolitikere å se på muligheter for hvordan vi sammen skal skape fremtid i Lebesby og i regionen.

Vi vet at vi står overfor demografiske utfordringer og at vi i fremtiden vil ha behov for flere ben å stå på. Vi må målrettet jobbe for at vi har den bæreevnen som skal til for å takle utfordringene som kommer. Vi må sørge for at våre ungdommer har attraktive kompetansearbeidsplasser å komme hjem til og vi må prioritere barnefamilier som velger å skape sitt liv i Lebesby kommune. Et variert og solid arbeidsmarked er derfor viktig. Da må nye og spennende arbeidsplasser knyttet opp mot våre naturlige fortrinn gripes tak i og bygges videre på.

Det er viktig både for oss som kommune og for storsamfunnet at konsesjonssøknader tas til behandling. Tiden er knapp hvis vi skal kunne nå klimamålene Norge har satt seg. Jeg er glad for at de ulike ungdomspartiene nå også tar til ordet for dette. Det er NVE som til sist skal vurdere om de positive konsekvensene oppveier for de negative. Vi som kommune skal i vår høringsuttalelse ta stilling til om vi kan stille våre arealer til disposisjon. Jeg har stor respekt for kommuner som sier nei til vindkraft i sine områder og forventer at deres høringsuttalelser veier tungt. Vi forventer likelydende at vår kommune skal lyttes til når innstillingen er positiv.

Vi er avhengig av et strømnett som kan levere til ambisjonene i vår region og som kan levere grønn kraft til grønn industri. Derfor er det sentralt at man snarest kommer i gang med en forbedring av nettkapasiteten i Finnmark og herunder 420 kWh linjen fra Skaidi til Varangerbotn. Energi fra Lebesby er en naturlig del av ambisjonene og fremtiden til Nordområdene.

Fornybar energi fra Lebesby redder ikke verden, men vi må tenke globalt og handle lokalt!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse