Annonse
Plastsøppel samlet inn fra fjæra på Tønsnes i Tromsø. Foto: Privat

En nordnorsk løsning på et globalt problem

Hvert år tilføres norske farvann anslagsvis 34.000 tonn med søppel. Mye av dette er plast. Jo lenger nord en kommer, jo mer av søppelet er relatert til fiskeriaktivitet, både norsk og internasjonal. Selv om opprydding av strender er en beundringsverdig aktivitet, er det opplagt ikke det viktigste virkemiddelet for å løse dette alvorlige miljøproblemet. Næringer som fiskeri og turisme, som omsetter for milliarder hvert år, er i spill. For å unngå en global og nasjonal katastrofe, vil utvilsomt marin forsøpling få større og større oppmerksomhet de kommende år.

Utviklingen gir mange utfordringer for all sjørelatert virksomhet. Blant annet vil det måtte utvikles kontrollmekanismer for å sikre at all avfallsproduksjon om bord fanges opp. Det innebærer etablering av systemer for registrering samt krav til lagring og videre behandling av avfallet.

Havgående fartøyer vil bli stilt overfor flere sannsynlige utfordringer:

  1. Et strengere regime krever økt areal for lagring av avfall ombord.
  2. Kostnader til avfallshåndtering vil øke
  3. Krav til registrering og dokumentasjon om bord vil forsterkes
  4. Kunder/kjøpere av maritime tjenester vil stille krav om miljøsertifisering overfor alle leverandører

Rederier og andre sjørelaterte næringer, som allerede i dag, tar høyde for fremtidige mer restriktive krav til miljømessig drift, vil kunne få et fortrinn i markedet. Det er derfor gledelig å se at Fiskarlaget sjøl tar initiativ til å fremme en felles standard for håndtering av avfall om bord på fiskefartøy. Den skal omfatte både egenprodusert og oppfisket avfall, og ikke minst sees i forhold til muligheter for mottak, håndtering og gjenvinning.

Renomar er et nordnorsk initiativ med nordnorske samarbeidspartnere som innbefatter Remiks, Capia og Delitek. Samarbeidet er unikt fordi partene til sammen kan tilby avfallsteknisk utstyr, registrering og analyse av avfall som oppstår samt en miljøriktig behandling og gjenvinning.  Kravet til dokumentasjon om bord, fører til krav om at systemene til havs og til lands må kunne «snakke sammen», mao fullintregrerte systemer som starter analyse og rapportering allerede der hvor avfallet oppstår – om bord i båten.

Renomar utvikler en registreringsenhet som bidrar til at rederi/fartøy til enhver tid har oversikt over hvor mye avfall som produseres, hvor mye som er levert til mottak og gjenvinning, og derved hvordan fartøyet fremstår i forhold til andre innen samme bransje. Slik vil Renomar på sikt kunne bistå hele den maritime næring med en form for analyse av skipets bærekraft og såkalte økologiske fotavtrykk.

Samtidig er tiden som går med til avfallshåndtering om bord, ofte en kritisk faktor i driften. Renomar utvikler derfor også automatiserte leveringssystemer og sporing på alle avfallsprodukter/-fraksjoner. På denne måte vil Renomars løsning kunne bidra til miljøsertifisering av fartøy, og i tillegg gi myndighetene et bedre redskap for å fange opp de som ikke leverer avfall i tråd med gjeldende regelverk.

Renomar har fått økonomisk støtte fra Handelens Miljøfond for å utvikle et digitalt system som bidrar til å redusere avfall på avveie – i havet. Renomar vil følgelig i de nærmeste månedene prøve ut en prototype på en registreringsenhet, - i praksis. Derfor er det inngått et samarbeid med Hermes Rederi, om bord i F/TR Hermes – et tradisjonsrikt nordnorsk selskap innen fiskerinæringens havgående flåte. Etter å ha høstet erfaringer fra en slik utprøving, er det prosjektets plan å utvide tilbudet, også internasjonalt. I tillegg vil forvaltningsmyndigheter kunne ta i bruk et mer eksakt verktøy for å løse verdens mest utfordrende miljøproblem – plast i havet.

Men for å lykkes med å redusere mengden avfall som tilføres havet hvert år fra sjørelatert virksomhet, vil det være viktig å etablere ulike former for insentivsystemer. Et tiltak er å å forbedre tilgjengelighet for levering av eget avfall, og til en fornuftig pris. Et annet er gratis levering av fremmedavfall som fiskes opp fra havet. Renomar forsøker å forenkle avfallshåndteringen både på havet og ved mottak, og på sikt bidra til at marint avfall inngår i en verdikjede, hvor avfallet  kan ha en positiv verdi – som råvare i gjenvinningsindustrien.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse