Annonse
Med all respekt Mæland, så bedriver du feilinformasjon. Men du er i godt lag, din argumentasjon står fjellstøtt på det som har vært den norske stats linje hele veien, skriver Frps Arthur Tørfoss med henvisning til tolkninga av ILO 169-konvensjonen.

En opplyst debatt om samepolitikk?

Sameminister og kommunalminister Monica Mæland skriver i en kronikk hun sier hun skulle ønske hun slapp å skrive, at hun etterlyser en opplyst debatt om samepolitikk. Det er for mye usannheter og misforståelser om samenes status og det grunnlaget politikken er bygget på, hevder ministeren. Hvorpå hun selv i sin argumentasjon bidrar til dette ved å bare sitere delvis, og ufullstendig, fra ILO 169, som er kjernen i problemstillingen. Hun slår fast at samer er urfolk, punktum.

Med all respekt Mæland, så bedriver du feilinformasjon. Men du er i godt lag, din argumentasjon står fjellstøtt på det som har vært den norske stats linje hele veien.

Det er bare så synd at denne linjen ikke er riktig, og den baserer seg i beste fall ironisk nok på en gedigen misforståelse, i verste fall på en bevisst linje med feilinformasjon.

Mæland siterer fra ILO 169, som for ordens skyld baserer seg på ILO 107: “Konvensjonen definerer urfolk som ”folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet tilhører, på det tidspunkt da erobring eller kolonisering fant sted eller de nåværende statsgrenser ble fastlagt og som, uavhengig av sin rettslige stilling, har beholdt noen eller alle av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.””

Dette sitater må vi anta er hentet fra paragraf 1.1.b, men Mæland fusker ved å ikke gjengi hele paragrafen. Hun underslår derved noe helt vesentlig. Hele paragrafen lyder nemlig slik: Personer fra befolkningsgrupper som helt eller delvis lever under stammeforhold i uavhengige land og betraktes som innfødte fordi de stammer fra befolkningsgrupper som bodde i landet, eller i et geografisk område som landet tilhører, på tidspunktet for erobring eller kolonisasjon og som, uansett sin rettslige stilling, lever mer i samsvar med datidens sosiale økonomiske og kulturelle institusjoner enn med institusjonene i den nasjon de tilhører.»

Paragraf 1.1.a i samme konvensjon sier, som Mæland betimelig nok ikke siterer fra, lyder: «1. Denne konvensjonen gjelder for –

a) personer fra befolkningsgrupper som helt eller delvis lever under stammeforhold i uavhengige land og hvis sosiale og økonomiske forhold ligger på et mindre framskredet trinn enn det som er nådd av andre deler av landets befolkning og hvis stilling helt eller delvis er bestemt av deres egne sedvaner og tradisjoner eller spesielle lover eller forskrifter.

Jeg mener norsk samepolitikk i stor utstrekning baserer seg på en fundamental misforståelse, fordi;

Mens «United Nations permanent forum on indigenous issues» og IWGIA legger vekt på at disse menneskene, som de omtaler som «indigenous», er forskjellige på en rekke måter, fra den øvrige befolkningen i det landet de bor i, så legger norske myndigheter og Mæland nærmest ensidig vekt på at samene bodde i landet da grensene ble trukket. De avviser kategorisk at artikkel 1.1.a. i C169 har noe med begrepet «urfolk» å gjøre.

La meg slå fast: Det finnes ingen samer som lever under slike forhold som her beskrives. Norske samer er likestilt med andre nordmenn på alle måter, både juridisk, økonomisk og sosialt. De har samme rettigheter og plikter.

Man kan spørre seg hvorfor Mæland underslår dette viktige poenget når urfolkstatusen til samene skal diskuteres, og hvorfor det er så viktig for Mæland at samer skal ha status som urfolk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse