Annonse
EDL-nestleder Karl-Wilhelm Sirkka svarer på dette innlegget fra pensjonert UiT-professor Jens Ivar Nergård.

Inn det ene øret og ut det andre

At fullt integrerte, velutdannede og urbane mennesker må tildeles lovfestede særrettigheter, for å kunne klare seg på lik linje med den øvrige befolkningen i Norge, er nærmest et mysterium, som Nergård altså ikke ser noe poeng i å problematisere.

Professor emeritus UiT, Jens Ivar Nergård fortsetter 8. juli på Nord Norsk Debatt å desinformere videre, så godt han kan, nu under overskriften «Som vatn på gåsa». Innlegget oppleves som et bidrag til bestrebelsene med å utvikle en selvforståelse hos folk av samisk avstamning som passer inn i samelandsbevegelsens forestillingsverden om gruppeidentitet og tilhørighet. Universalverktøyet i deres tenkemåte er selve fortellingen som er ment å skulle forme et selvbilde som bygger en form for gruppelojalitet. Fortellingen ikles, igjen og igjen, en sameromantisk og eksotifiserende ramme, beregnet for en velmenende sørnorsk opinion.

Nergård sier at: «EDL driver en aksjon mot samene. Aksjonen mot samenes kulturelle og rettslige situasjon fortsetter». Han makter ikke å belegge sine påstander. Fordi den kampen EDL fører, er ikke rettet mot samene – det har også alle faktaorienterte lærde og politikere fått med seg – men å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag. Som en ikke-partipolitisk organisasjon, ser EDL det slik at alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.  Vi fører derfor en kamp for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle innbyggere i landet, - i dag og for fremtiden. 

Hva er samenes kulturelle situasjon, professor Nergård? Reindriften som holdes frem som selve kulturbæreren, drives ikke på gamlemåten og er i dag, ikke økonomisk bærekraftig.  Etnisk fiskeripraksis eksiterer ikke. Likevel hevder samelandsideologene at fiskere av samisk avstamning, er vernere av sjøsamisk kultur, - som altså ikke eksisterer.

Etter at Stortinget i februar 1997 vedtok en lovendring som åpnet for at også oldeforeldre kan telle med ved innmelding i Sametingets valgmanntall, er de essensielle samer (knyttet til samisk språk, kultur, natur og levesett) i sterkt mindretall blant registrerte sametingsvelgere i forhold til de konstruerte samer, som ikke skiller seg kulturelt fra den øvrige befolkningen. Disse er integrert og assimilert i storsamfunnet. De fleste bor i storbyer og snakker heller ikke samisk.

Å basere politikk på rase og blod er en fremmed tanke hos oss. Vi trenger ikke to lovsamlinger i dette land.  Det skal være likhet for loven. At fullt integrerte, velutdannede og urbane mennesker må tildeles lovfestede særrettigheter, for å kunne klare seg på lik linje med den øvrige befolkningen i Norge, er nærmest et mysterium, som Nergård altså ikke ser noe poeng i å problematisere. Professor Nergård: Det var ikke folk i en slik livssituasjon arbeids-organisasjonen ILO hadde i tankene, da den utviklet og fikk på plass sin konvensjon nr 169.

EDL har intet imot at landets myndigheter har som en viktig målsetting å bevare de samiske språkene. Vi mener imidlertid at det er grunn til sterk bekymring når dette arbeidet som tilfelle er, skjer på en måte som fører til at Sametinget gjennom konsultasjoner med regjeringsapparatet i lukkede rom, gis lovfestede særrettigheter og mer politisk makt til sametingssystemet.

Og mer av samme ugreie sorten blir det hvis Stortinget gir sin tilslutning til KMDs lovforslag om plikt for kommuner og fylker til å konsultere Sametinget og «samiske interesser». I regionprosessen ble Sametinget tildelt rollen som «regional samfunnsutvikler», fulgt opp av et begrunnet ønske fra regjeringen om at «miljøer i nord» burde hjelpe til med at «samiske interesser og Sametinget får koordinere sin politikk i Nord Norge»! Det kommunale selvstyre slik vi kjenner det, synger på siste vers, hvis Monica Mæland og Nergård får det som de vil.

Han sier at: «EDL mangler grunnleggende forståelse av norsk offentlighet».  Jeg kan bekrefte at i EDL har vi ingen forståelse for at det i norsk offentlighet ikke skal være likhet for loven: Hvorfor skal det være åpenhet, innsyn og demokratiske prosesser i syd og lukkethet og etnopolitiske føringer i nord?

Han sier at: «EDL forsøker å gjøre Nordnorsk debatt til en arena» hvor stridsspørsmål blir avgjort «med nevene». Frykter Nergård at Nordlys kan la seg lure av EDL? Den var spesiell.

Han sier at: EDLs strategi er å få til en utvikling som «kan avsløre at samevennlige myndigheter fører det norske folk bak lyset». Det er norske myndigheter som er ført bak lyset av den etnopolitiske adelen; priviligerte lurendreiere.

Han sier at: «Lederne av EDL er ansvarlig for den aksjonen som løper løpsk i mediene». Ja, det er en aksjon på gang blant «urfolk og ILO-169» entusiaster, bl.a i akademia, for å bringe de som har motforestillinger til dagens sametingspolitikk, til taushet.  Kritikk av samelandsbevegelsens politikk skal gjøres tilnærmet umulig for innbyggere, uansett herkomst, som ønsker et normalt liv. At Nergård løper løpsk, skyldes ikke EDL. Det er selvforskyldt.

Oppsummert: UiT-professorens bidrag i den samepolitiske debatten er rotfestet i stråmannsargumentasjon og er således kjemisk fri for saksopplysninger. Hva med en professoral faglig analyse av lovforslaget om konsultasjonsplikt sett i lys av Samerådets Troante deklarasjon 2017?

Nergård har forsket og gjort funn som gleder ham. Han sier at: «Mindre enn en promille av befolkningen» støtter EDL. I farten glemmer professoren å oppgi kilde til sine oppsiktsvekkende funn. Plassert på siden av virkeligheten, befinner Nergård seg her fjellstøtt, med begge beina fast plantet i løse luften.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse