Annonse
Får vi nå endelig se at regjeringa, og Ap, er villig til å ta kampen mot EU for å begrense EØS-avtalens overhøyhet. Eller skal det andre scenariet rulles ut: innføring av avgifter og  streng regulering av matauk og fritidsfiske i sjøen, og vi må ta farvel til den eviglange norske kystkulturen? skriver Jens Ingvald olsen. (Foto: Ola Solvang)

EØS-avtalen truer kystkulturen

Alle har sett at ingenting blir egentlig gjort fra myndighetene for å regulere eller begrense turistfiske. Hvorfor skjer det ikke noe? Vi er flere som har pekt på at det er EØS-avtalens likebehandlingsregler som er hovedhindringa.

EØS-avtalen har til de grader kommet i søkelyset i NAV-skandalen. Men på et annet område har EØS-avtalens betydning ulmet i mange år. Nå slår denne ulminga kanskje ut i full brann. 29.november la Pedersen-utvalget frem NOU 2019: 21, «Fremtidens fiskerikontroll». Utvalget som har vært ledet av Magnar Pedersen, direktør i Nofima, har gjennom den 235 sider lange rapporten utreda og dokumentert de omfattende ulovlighetene i sjømatnæringa. Jeg skal ikke her gå inn på omfanget av kriminalitet i ressursforvaltninga eller det formidable økonomisk omfanget. Utvalget fremmer en rekke forslag for å styrke kontrollene for å sikre at sjømatnæringa skal drives i lovlige former.  

Det er imidlertid et område Pedersen-utvalget ikke har fått i oppdrag av fiskeriminister Nesvik (Frp) å utrede, men de gjør det til en viss grad likevel. Området det gjelder er fritids- og turistfisket, med fellesbetegnelsen rekreasjonsfiske. Fritidsfiske langs kysten, matauk, har vært og er, en grunnleggende del av kystkulturen i hele det langstrakte landet vårt. 

På side 120 skriver utvalget: 

«Skal legitimiteten til regelverk og håndheving av regelverket for yrkesfisket styrkes, er gode kontrollordninger for fritids- og turistfisket viktig……Det anses som en del av allemannsretten og er først og fremst innsatsregulert. Fritidsfisker kan i henhold til havressursloven § 22 kun fiske med en begrenset mengde passive redskap, som f.eks. håndholdte redskap, garn, line eller med teiner. Turistfisker, altså en som ikke er norsk statsborger kan bare fiske med håndredskaper…. Turistfiskere har ikke adgang til å omsette sin fangst.

Allemannsretten åpner for at den som utøver rekreasjonsfiske kan fiske til egen husholdning eller til eget matauk, men hvor mye dette utgjør er vanskelig å si og er derfor vanskelig å håndheve. Den eneste etablerte begrensning på uttak til egen husholdning eller såkalt matauk ved rekreasjonsfiske er ved fangst av kongekrabbe, hvor fritidsfisker kan fiske maksimalt 10 kongekrabber til egen husholdning.»

Kystfolkets matauk har foregått i all tid, mens turistfisket noe nytt. Men det er en næringsvirksomhet som har vokst enormt de siste 15-20 årene. Det er etablert en registreringsplikt for virksomheter. Og det er over 1000 virksomheter som leier ut båter og husvære til turister, i hovedsak utlendinger. Dette innebærer naturligvis en voldsom økning i det kystnære fisket, men det er svært mangelfull oversikt og kontroll av dette. I mange år har det vært satt søkelys både fra lokalbefolkninga og i lokale media på det stadig økende omfanget, ikke minst etter alle beslag av «turistfisk» på grenseovergangene.  

Alle har sett at ingenting blir egentlig gjort fra myndighetene for å regulere eller begrense turistfiske. Hvorfor skjer det ikke noe? Vi er flere som har pekt på at det er EØS-avtalens likebehandlingsregler som er hovedhindringa. Seinest i august i år publiserte undertegnede og Tore Jan Gjerpe en artikkel i en rekke aviser der vi drøftet dette. Men naturligvis kom det ingen respons fra myndighetspersoner. 

NAV-skandalen har vist EØS-avtalens gjennomslagskraft.  Kan det kanskje skje noe med turistfisket nå? Pedersen-utvalget skriver på side 191: «…Et annet tiltak kan være å innføre en rekreasjonsfiskelisens og rapporteringsplikt……Det er imidlertid ikke gitt at det er anledning til å behandle utenlandske aktører på annen måte enn de norske. (Min utheving) Et slikt krav må derfor vurderes også for norske fritidsfiskere.»

Får vi nå endelig se at regjeringa, og Ap, er villig til å ta kampen mot EU for å begrense EØS-avtalens overhøyhet. Eller skal det andre scenariet rulles ut: innføring av avgifter og  streng regulering av matauk og fritidsfiske i sjøen, og vi må ta farvel til den eviglange norske kystkulturen?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse