Annonse

Det er et bomskudd når redaktøren konkluderer med at Sametinget er et rådgivende organ

Fra et presseorgan er det sjelden vare å høre at et parlament som representerer et folk og en minoritet ikke skal benytte seg av sin rett og plikt til å ytre seg og ivareta sine velgeres interesser.

Sametinget er et samisk folkevalgt organ som har som ansvar og oppgave å ivareta og fremme samisk kultur, næringer og samfunnsliv. Det innebærer også at offentlige myndigheter og andre må søke enighet om tiltak som berører samene - før beslutninger fattes og tiltak og inngrep iverksettes.

Redaktør Arne Reginiussen legger for dagen litt for mange misforståelser i sin leder i Finnmark Dagblad 13. juni om Sametinget og gruveplanene i Repparfjord.

Det er et bomskudd når redaktøren konkluderer med at Sametinget er et rådgivende organ. Sametinget er et samisk folkevalgt organ som har som ansvar og oppgave å ivareta og fremme samisk kultur, næringer og samfunnsliv. Det innebærer også at offentlige myndigheter og andre må søke enighet om tiltak som berører samene - før beslutninger fattes og tiltak og inngrep iverksettes. Når alle offentlige myndighetstillatelser foreligger, er det til syvende og sist eierne av selskapet som skal fatte beslutning om eventuell investering og oppstart. Ved en slik beslutning ligger også vurderingene av hvordan miljø og menneskerettigheter ivaretas. Ansvarlige selskaper har derfor vedtatt strenge etiske retningslinjer for å etterfølge internasjonale standarder. Sametingsrådet har gjort investorene i Nussir oppmerksom på innholdet i deres egne retningslinjer.

Reginiussen tar feil når han konkluderer med at det er fattet vedtak om å etablere gruve i Repparfjord. Kommunalministeren har godkjent en reguleringsplan for gruvevirksomhet og Miljødirektoratet har godkjent forurensing fra en planlagt gruve. Men det er ikke det det samme som at det er fattet en beslutning om å etablere en gruve. Forurensingstillatelsen skal klagebehandles av Klima- og miljødepartementet. Direktoratet for mineralforvaltning skal høre og behandle søknad om driftskonsesjon. Finnmarkseiendommen skal også fatte vedtak om planene er i overenstemmelse med finnmarksloven.

Påstanden om at samiske urfolksinteresser er godt ivaretatt i beslutningsprosessen om gruveetablering i Repparfjord er også feil. Et samlet sameting, med unntak av FrPs to stemmer, går imot gruveetablering nettopp fordi samiske interesser ikke er ivaretatt. Sametinget og samiske rettighetshavere skal kunne gi sitt samtykke før slike store inngrep kan skje. Inngrep skal heller ikke foretas om det er fare for at tradisjonelle samiske næringer står i fare for ikke å kunne videreføres, det være seg fiske eller reindrift.

Det er feil når det hevdes at Sametinget ikke bryr seg om sjøsamiske interesser i Kvalsund. Det er i stor grad på grunn av sjøsamiske interesser Sametinget går imot gruveplanene. Det planlagte sjødeponiet vil slå ut økosystemet i hele fjorden, en fjord folk alltid har levd av. En gruve kan man saktens leve av i noen tiår, om en er heldig. Men den gir slett ingen garantier for at det bygger opp under samisk kultur og samfunn. Fiske og reindrift har i Repparfjord sammenfallende interesser. I en fersk rapport utarbeidet av Vista Analyse avdekkes det at det ikke mulig å avgjøre om den samfunnsøkonomiske gevinsten vil være større eller mindre enn kostnadene ved en gruve i Repparfjord. Føre-var-prinsippet må derfor følges.

Reginiussen har helt rett når han konkluderer med at vi alle må forholde oss til det demokratiet vi er en del av. Men han ser bort fra sin egen konklusjon om demokrati når han mer enn antyder at Sametinget derfor ikke skal følge opp sine egne vedtak eller kjempe for samisk kultur og samfunn ved alle korsveier der beslutninger skal fattes. Det gjelder så vel overfor offentlige myndigheter som private investorer. Fra et presseorgan er det sjelden vare å høre at et parlament som representerer et folk og en minoritet ikke skal benytte seg av sin rett og plikt til å ytre seg og ivareta sine velgeres interesser.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse