Annonse
- Otium bo- og velferdssenter med 137 nye sykehjemsplasser ligger inne med 660 millioner i økonomiplanen, skriver byråd Kristoffer Kanestrøm.

Et godt helsebudsjett

Byrådet erkjenner at tidlig innsats er viktig, spesielt med tanke på at stadig flere unge sliter med psykiske vansker.

Byrådets forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 ble vedtatt av kommunestyret i desember.  Med det har Tromsø kommune fått et godt helsebudsjett.

På driftssiden styrkes byrådsavdelingen for helse og omsorg med til sammen 37,6 millioner kroner. Det gir rom for drift av flere sykehjemsplasser og en nødvendig styrking av hjemmetjenesten.   

Aktivitet og dagsenterplasser. En riktig dimensjonert omsorgstrapp er viktig for å gi tjenester på «rett nivå». Vi trenger flere institusjonsplasser øverst i trappen. Men byrådet vil også bygge opp de nederste trinnene i omsorgstrappen. Konkret innebærer dette flere dagsenterplasser for eldre, noe som vil forebygge ensomhet og isolasjon og bremse behovet for tjenester på et høyere omsorgsnivå.

Arbeid og aktivitet er svært viktig for de unge.  Byrådet skal utrede et nytt dagsenter for utviklingshemmede på Kvaløya. I tillegg er det avsatt midler til flere tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser i ordinær og skjermet sektor.

Rus og psykisk helse. Byrådet fortsetter vår styrking av tjenester innen rus og psykisk helse. 2,5 millioner kroner er derfor øremerket i budsjettet til styrking av disse tjenestene. I tillegg styrkes helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som sorterer under byrådsavdeling for utdanning, med 2,8 millioner kroner. Byrådet erkjenner at tidlig innsats er viktig, spesielt med tanke på at stadig flere unge sliter med psykiske vansker.

BPA. Byrådet har de siste årene styrket ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og fra i år har Høyre/FrP-regjeringen rettighetsfestet ordningen. I Tromsø kommunes budsjett for 2015 er BPA-ordningen styrket med ytterligere 3,5 millioner kroner. For funksjonshemmede med store hjelpebehov gir BPA-ordningen mer frihet og selvbestemmelse over eget liv.

Sosialt arbeid. Sosialtjenesterammen er styrket med 2,5 millioner kroner. Sosialtjenesten i NAV styrkes for å jobbe mer med bekjempelse av barnefattigdom.  Tilskuddene til de frivillige og ideelle organisasjonene som driver sosialt arbeid videreføres.  Som et ledd i satsingen på psykisk helse og rusomsorg får Selvhjelpsstiftelsen igjen tilskudd fra Tromsø kommune. Gatejuristen, som ivaretar rettighetene til rusavhengige, styrkes også. Tromsø Røde Kors driver et mangfoldig frivillig arbeid, og byrådet har prioritert en økning i det kommunale tilskuddet til Tromsø Røde Kors.

Byrådet styrker gjennom budsjettet også kapasiteten på ergoterapi i Rehabiliteringstjenesten samt legetjenesten i sykehjem.   

Store investeringer i sykehjemsplasser. Det skal investeres mer enn noen gang tidligere i helse og omsorg.  Otium bo- og velferdssenter med 137 nye sykehjemsplasser ligger inne med 660 millioner i økonomiplanen. Byggestart er tidlig i 2016 med ferdigstilling i 2018. Fra planlegging av byggeprosjektet startet i 2012 og til forventet ferdigstilling i starten av 2018, ligger det en tidsbruk på seks år.  Det er normalt for byggeprosjekter av denne størrelsen. 

Byrådet har også satt av 205 millioner kroner til å bygge et nytt helsehus. Dette skal inneholde 60 korttidsplasser og skal sette kommunen i stand til å gi utskrivningsklare pasienter fra UNN et godt kommunalt tilbud. 

Boligløft for utviklingshemmede. Byrådet foreslår også å starte et boligløft for utviklingshemmede. Avlastningen i Nansenvegen holder i dag til i nedslitte lokaler.  Tett på 100 millioner er satt av i investeringsbudsjettet for å bygge ny avlastning og for å bygge et helt nytt bofellesskap for utviklingshemmede. Behovet for boliger til denne gruppen er generelt stort, og vi vil derfor legge frem en egen sak om ulike boligløsninger for utviklingshemmede.

Flere boliger for vanskeligstilte. Byrådet foreslår også 132 millioner i økonomiplanperioden til anskaffelse av nye kommunale boliger. Disse tenkes kjøpt i ulike prosjekter, slik at de kommunale boligene spres og integreres i ordinære bomiljø. Vi vil om kort tid legge frem boligpolitisk handlingsplan, som handler om hvordan vi skal skaffe nok og riktige boliger i Tromsø.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse