Annonse

Et helt usedvanlig dårlig politisk håndverk!

19. juni fremmet 10 stortingsrepresentanter ifra Sør-Norge et endringsforslag til Norges grunnlov §108 for her ny inkludere (kun) samer som landets urfolk i henhold til ILO-konvensjon nr. 169. I forslaget understrekes det at en slik endring ikke på noe punkt vil gi denne grunnlovsparagrafen et annet rettslig innhold enn den har i dag.

Men selvsagt stemmer ikke dette helt slik. Den direkte konsekvensen av dette forslaget er jo at en folkegruppe da deretter skal kunne kreve særrettigheter til alt land og vann på 40% av Norges fastlandsareal fra Hedmark til Finnmark kun for seg – og det på bekostning av alle andre folkegrupper som har hatt like mye tilhold i de samme geografiske områdene de siste par tusen år.

Det sentrale i ILO-169 er om noen nåværende folkegruppe har en tilknytning til et bestemt område fra før de nåværende statsgrenser ble etablert i det aktuelle området. Norges rikes grenser fra Kornsjø i Østfold til Nesseby i Finnmark ble fastlagt i 1751 og riksgrensen fra Nesseby til Grense Jakobselv i 1826. Den aller største folkegruppen som bebodde landet når Norges grenser ble fastlagt her er de som avstammer fra [norrøne] nordmenn, som faktisk selv var en minoritet i henholdsvis Danmark-Norge og Sverige-Norge den gangen.

De øvrige folkegruppene som videre oppfyller kriteriene som urfolk å regne i Norge iht. til en slik definisjon i ILO-konvensjon nr. 169 er kvener/norskfinner, skogfinner, romanifolket/taterne og selvsagt også samer – alle med sin tidsmessige tilstedeværelse i landet, fra før riksgrensene ble fastlagt, med sitt eget språk og kultur samt tilknytning til sine tradisjonelle avgrensbare geografiske områder. Likevel er det kun samer som hittil har oppnådd å få en anerkjennelse som urfolk i Norge. Og dette er derfor ikke helt riktig slik.

Det kvenske/norskfinske folket har levd på Nordkalotten i uminnelige tider (fra 200-600 e.kr.). De drev fiske i hav, elver og vann, og de drev jakt og jordbruk. Kjerneområdet var Bottenviken, langs Tornedalen og nordover til ishavet. I Norge har deres etterkommere i første rekke tilhold i Troms og Finnmark fortsatt den dag i dag.

Skogfinnene utgjør en videre distinkt folkegruppe, opprinnelig fra Savolaks-området i Finland, som fra 1630-tallet bosatte seg i de da ubebodde skogområdene i Finnskogen. Fra Trysil i nord til de sentrale delene av Østfold i sør ble deres største sammenhengende område hvor deres etterkommere først og fremst finnes i dag.

Romanifolket/taterne ble første gang dokumentert i Norden på 1500-tallet.

Grunnlovsendringsforslag 10 setter derfor bevisst minoritetsgrupper opp mot hverandre og skaper nye konflikter mellom disse som jo ikke er der i dag. Forslaget er heller ikke i samsvar med grunnlovens §98 som sier at «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.».

Grunnlovsendringsforslag 10 kan derfor ikke sies å være noe annet enn et helt usedvanlig dårlig politisk håndverk!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse