Annonse
Vi regner med at godt over halvparten av de uoppdagede ressursene ligger nord i Norskehavet og Barentshavet og tilligger vår landsdel. Bildet viser boreriggen Polar Pioneer. Foto: Harald Pettersen / Statoil

Et oljefyrt grønt skifte

Å jobbe for at lønnsomme petroleumsressurser skal bli liggende i bakken vil være å jobbe mot «det grønne skifte».

Vi har bygget verdens fremste velferdsstat. Petroleumsnæringen er for en stor del grunnlaget for denne utviklingen og det vil den også være i mange tiår fremover. Kortsiktige svigninger og politisk populisme må ikke få lov til å overskygge næringens sentrale plass for fremtiden.

Petroleumsnæringen vil være den viktigste forutsetningen for å lykkes i et gradvis skifte fra fossile- til  fornybare energikilder.

Nord-Norge har en unik posisjon innenfor olje & gass. 1. juni i år var det 40 år siden Statoil ASA sitt Harstadkontor ble etablert. Det startet som et letekontor og har utviklet seg til å bli et substansielt sete for drift av feltene Norne og Snøhvit. Asta Hansteen feltet kommer i drift mot slutten av 2018 og skal ledes fra Harstad. Ser vi videre kan vi anta at Johan Castberg etableres i Barentshavet og andre felt vil komme etter. Dette er eksempler på langsiktig industribygging. En forutsetning for velferdsstaten!

Det har vært og vi er fortsatt i en nedgangsperiode for næringen. Men, støtter vi oss til OD’s publikasjon «Ressursrapporten 2016» (Oljedirektoratets oppdatering av estimatet for uoppdagede ressurser)  som ble publisert i vår så kan vi faktisk forstå hvorfor det i forskjellige sammenhenger uttales at «den som skal slokke lyset på norsk sokkel ikke er født ennå».

Fremtidens energibærere vil være flere, men olje og gass vil være brorparten av energimixen i uoverskuelig fremtid.

Anslaget fra Oljedirektoratet viser at av de totale uoppdagede ressursene finnes omlag 75 % , eller 3/4 i Norskehavet og Barentshavet. Barentshavet alene representerer tett på 50 %.

Vi regner med at godt over halvparten av de uoppdagede ressursene ligger Nord i Norskehavet og Barentshavet og tilligger vår landsdel. Det sier meg at dette vil være bærebjelken i vårt velferdssamfunn i mange tiår fremover, og reder vi riktig så vil dette bære velferdsstaten i et uendelig perspektiv.

Vi i Nord –Norge  må sikre at olje og gass- næringen faktisk bygges opp i nord slik at landsdelen får sin andel av verdiskapingen, sin andel av den kritisk viktige kompetanseutviklingen. Begge deler vil være grunnlaget for at vi etter «olja» også faktisk vil leve av «olja»,- nemlig i form av den kompetanse og de finansielle musklene som «olja» har gitt og vil gi oss.

Å jobbe for at lønnsomme petroleumsressurser skal bli liggende i bakken vil være å jobbe mot «det grønne skifte». Vi må anvende ressursene bl.a. til å bygge infrastruktur og fremtidsfundamentet vårt:

• Bruke dagens sterke finansielle stilling til å bygge fremtidens bærekraftige teknologiske plattform og næringer
• Moderne og næringlivstilpasset fagopplæring som springer ut av solide videregående skoler
• Digital infrastruktur som sikrer kommunikasjon ut i verden
• Tradisjonell infrastruktur i form av veg og samferdselsårer
• Legge tilrette for nyskapning og fremtidens næringer, petroleum, havbruk, reiseliv og mineralindustri

Dette danner grunnlag for konkurransekraft.  Det vil gi oss vekstkraftige regioner. Det vil bygge styrke i våre seks naturlig felles bo- og arbeidsmarkedsregioner:

• Kirkenes – Varanger med administrasjon, industri, fiskeri og nærhet til Russland
• Hammerfest – Alta med petroleum, utdanning, fiskeri, handel og service
• Tromsø med omland er et landsdelssentrum med utdanning-/ administrasjonstyngde og langt fremme på forskning, fiskeri og havbruk
• Midtre Hålogaland (Narvik/Ofoten, Sortland/Vesterålen/Lofoten og Harstad -regionene) med petroleumssenter i nord, industri, utdanning, tranport/reiseliv og fiskeri/havbruk.
• Bodø – Salten som utdannings- og administrasjonssenter med god industriell plattform
• Helgeland, en utpreget industriregion både i tradisjonell forstand og innenfor offshore/havbruk.

Landsdelen må stå samlet og utarbeide en felles næringsstrategi som gjør at vårt fotfeste innenfor den mest verdiskapende næringen vår blir sterkt,-  så sterkt at det er umulig å bestride landsdelens naturlige plass i petroleumseventyret.

Høyre jobber for et konkurransedyktig og trygt Norge som gir oss bedre løsninger for fremtiden. Fundamentet vi trenger er et variert og robust næringsliv. Nøkkelen til dette i overskuelig fremtid er  petroleumsnæringen og utviklingen av denne i Nord – Norge.


Figur og link til OD’s presentasjon:
http://www.npd.no/Global/Norsk/3-Publikasjoner/Ressursrapporter/Ressursr…

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse