Annonse
Det planlagte utslippet av gruveslam i Repparfjord er miljøkriminalitet. Vi har kjempet for å stoppe det i 10 år, og kommer til å fortsette så lenge vi må, for å sikre at Repparfjord forblir en ren og frisk fjord, skriver leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet. Foto: Naturvernforbundet / Marion Palmer

Et sjødeponi i Repparfjord er miljøkriminalitet

Oddmund Enoksen forsøker å grønnvaske Nussirgruva i en kronikk i Nordlys 18. februar, men det endrer ikke på det faktum at et sjødeponi i Repparfjord er miljøkriminalitet.

Gruveslammet som Nussir ASA vil dumpe i fjorden består av finmalt steinstøv med høyt nivå av tungmetallene kobber, nikkel og krom, og tilsatte kjemikalier. Dersom Nussir ikke stanses, vil det blir dumpet 30 millioner tonn gruveslam i Repparfjord. Dersom hele den kjente mineralressursen utnyttes, vil det bli dobbelt så mye.

Naturvernforbundet har jobbet med Nussir-saken i mer enn 10 år. Vi har skrevet høringsuttalelser ved alle trinn i saksbehandlingen, og klaget saken inn for ESA for brudd på både vannrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet. At en lokal SV-politiker fra Sortland, som ser ut til å svelge argumentasjonen fra lobbyorganisasjonen Norsk Bergindustri blindt, kommer med anklager om at vi ikke forholder oss til fakta, stemmer ikke.

Naturvernforbundet er ikke mot gruvedrift, men norske myndigheter må ta inn over seg at gruvedrift potensielt kan ha store miljøkonsekvenser. Derfor er det helt essensielt at man stiller høye miljøkrav. Det gjøres ikke for Nussir.

Alternativer til sjødeponi er ikke reelt vurdert

Når man utvinner mineraler blir man sittende igjen med store mengder restmasse, som må håndteres. Oddmund Enoksen mener Naturvernforbundet fører folk bak lyset, fordi vi peker på en alternativ håndtering av denne massen, men det gjør likevel ikke påstanden hans sann.

I 2011 ba Miljødirektoratet Nussir om en “redegjørelse for hvilke alternative metoder/teknikker som kan brukes for å redusere behovet for deponering av avgang, som f.eks. avfallsreduksjon, gjenbruk og tilbakefylling”. Da Nussir leverte sin utredning som skulle besvare dette i 2014, var det oppsiktsvekkende at selskapet kom unna med å i realiteten ikke vurdere dette. Tiltak for å redusere avgangen, tilbakefylling og alternativ bruk av massen, ble avspist med noen få avsnitt i Nussirs utredning. Alle alternativer til gjenbruk eller annen avfallshåndtering blir raskt avvist som urealistiske eller lite aktuelle.

Etter Naturvernforbundets mening er de nevnte alternativene alt for lett avvist. Det finnes gode eksempler fra utlandet på tilbakefylling av avgang til gruva under drift, nettopp i gruver med den driftsmåten som er planlagt i Nussir. At Oddmund Enoksen velger å gå god for Nussir sin elendige vurdering av alternativer til både sjødeponi og landdeponi får stå for hans kappe. Men han slipper katta ut av sekken når han skriver at det blir for kostbart om man ikke skal dumpe gruveavfallet i fjordene. I Europa drev Danmark (Grønland), England, Hellas, Frankrike, Spania og Norge med gruvedumping i sjø, men i dag er det bare Norge som fortsatt driver med det. Av verdens 2.500 industrielle gruver er det bare 0,4% som dumper avfallet i sjø.

Konsekvensene for livet i fjorden

På tross av at sortlandspolitikeren frikjenner gruva sitt miljøfotavtrykk, og attpåtil forsøker å diskreditere noen av våre fremste havforskere i forsøket, så er det stor grunn til å uroe seg over framtida til Repparfjorden dersom sjødeponiet blir realisert.

Partiklene fra gruveslammet vil kunne legge seg på egg og larver fra torsk, og erfaringer fra tidligere års gruvedrift i Kvalsund lover dårlig for kysttorsken som gyter i området. Men hvor langt vil slammet og partiklene spre seg? Havforskningsinstituttet brukte sine fjordmodeller til å anslå hvordan utslippet og partiklene vil spre seg, og resultatet var skremmende. De vil spre seg langt utover i fjordsystemene utenfor Repparfjorden.

Repparfjordelva regnes som en av de viktigste lakseelvene i hele Norge, og elva er derfor utvalgt som nasjonal lakseelv og Repparfjord som nasjonal laksefjord. I stortingsmeldingen fra 2006 Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder slås det fast at “Virksomhet som innebærer risiko for alvorlig forurensning som kan skade villaksen tillates ikke.”

I sin vurdering av Nussir bekrefter Miljødirektoratet at det er risiko for uhell (i tillegg til den planlagte forurensningen): ”Ved et eventuelt uhellsutslipp kan det forventes direkte negativ effekt på sjøørret og sjørøye fordi elvemunningen og indre del av fjorden er viktig oppvekstområde for disse.” Dette strider direkte med stortingets krav om beskyttelse av villaksen. Videre har NIVA blant annet uttrykt at det er vanskelig å vurdere om utslippet av kobber kan føre til atferdsmessige endringer hos laksefisk. Dette vil de løse ved å overvåke drifta etter at den er starta. Nok en gang et åpenbart brudd på kravene stilt av stortinget. Dette er forhold som må avklares i forkant, ikke i etterkant av at deponeringen er i gang.

30 millioner tonn

Gruveslammet som Nussir ASA vil dumpe i fjorden består av finmalt steinstøv med høyt nivå av tungmetallene kobber, nikkel og krom, og tilsatte kjemikalier. Dersom Nussir ikke stanses, vil det blir dumpet 30 millioner tonn gruveslam i Repparfjord. Dersom hele den kjente mineralressursen utnyttes, vil det bli dobbelt så mye.

Enoksen gjør poeng av at et enkelt og urealistisk laboratorieforsøk viste lite utlekking av kobber til fjorden. Selskapet som utførte det, uttrykte da også behov for langt mer omfattende eksperiment. I tillegg ligger det an til at Nussir skal bruke Natrium Isopyl Xanthat, men her avventes det en ny utredning før endelig tillatelse på bruken gis. Dette er et kjemikalie som er klassifisert å være “skadelig for akvatisk liv med langtidsvirkninger”. Studier viser også at dette stoffet kan bidra til å gjøre tungmetaller biotilgjengelig for marine arter, som igjen vil kunne ha negative konsekvenser for artsmangfoldet.

Det planlagte utslippet av gruveslam i Repparfjord er miljøkriminalitet. Vi har kjempet for å stoppe det i 10 år, og kommer til å fortsette så lenge vi må, for å sikre at Repparfjord forblir en ren og frisk fjord.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse