Annonse

Et sterkt luftforsvar i nord

Troms Fylkesting krever at regjeringen følger opp helheten i Langtidsplanen for Forsvaret.

Etablering av et robust luftmilitært fagmiljø ved Reitan med luftforsvarets staber, gir framtidsrettede utviklingsmuligheter for evnen til å styrkeprodusere luftkapasiteter og lede luftoperasjoner i en fellesoperativ ramme.

Etter en grundig prosess vedtok Stortinget en helhetlig langtidsplan for forsvaret i 2012. Forsvarets tilstedeværelse i nord ble styrket, med Bodø som landets forsvars- og beredskapshovedstad, CRC Sørreisa, oppbygging av hæren og etablering av hovedbase for helikopter i Indre Troms.

Troms Fylkesting krever at regjeringen følger opp helheten i Langtidsplanen for Forsvaret. Tilstedeværelsen i nord må ikke svekkes. Troms Fylkesting krever at regjeringen gjennomfører flyttingen av Generalinspektøren for Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektorat til Reitan, i tråd med anbefalingen i st.meld. 73 ”Et forsvar for vår tid” innen utgangen av 2014. Stortinget har vedtatt at Generalinspektøren for Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektorat skal lokaliseres til Reitan utenfor Bodø. Etableringen må sees i sammenheng med etableringen av et luftoperasjonssenter samme sted, slik Stortinget også har vedtatt.

Etablering av et robust luftmilitært fagmiljø ved Reitan med luftforsvarets staber, gir framtidsrettede utviklingsmuligheter for evnen til å styrkeprodusere luftkapasiteter og lede luftoperasjoner i en fellesoperativ ramme. I dette ligger det at styrkeproduksjonsorganisasjonen i større grad kan bidra i en operativ rolle, og at løsningen gir synergi mellom Luftforsvarets ledelse og Forsvarets operative hovedkvarter. Dette ivaretar de hensyn og mål som ble trukket opp knyttet til lokalisering og organisering av ledelsesfunksjoner i St.prp. nr. 48 (2007–2008), og er en naturlig oppfølging til flytting av generalinspektøren for Hæren til Troms og generalinspektøren for sjøforsvaret til Bergen.

I Bodø finnes en vesentlig klynge av kompetansemiljøer knyttet til forsvar og beredskap. Dette er for eksempel 330-skvadronen, hovedredningssentralen, politimesteren m.fl. Videreutviklingen av forsvarets ledelseselementer ved FOH på Reitan vil bygge opp under Bodø som landets forsvars- og beredskapshovedstad.
I Stortingets helhetlige vedtak inngår CRC Sørreisa som eneste framtidige senter for daglig drift av kontroll og varsling, med NAOC Reitan som backupløsning. Det er viktig å presisere at i denne helheten inngår også QRA ved Evenes som framskutt base etter etableringen av basen på Ørlandet, i tråd med Stortingets vedtak om tidsplan.

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske satsingsområde, med store ressurser. Norge må håndheve sin suverenitet tydelig. Forsvaret må derfor ha en sterk tilstedeværelse i regionen. Troms Fylkesting er opptatt av at man følger opp Stortingets allerede vedtatte langtidsplan.»

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse