Annonse
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Et av de største problemene for UNN er lav operasjonskapasitet

Nå planlegger vi å videreutvikle organisasjonen for å understøtte pasientbehandlingen bedre, skriver direktør Tor Ingebrigtsen

Dette fører til at flere kirurgiske pasienter enn før vil få tilbud ved UNN Narvik, UNN Harstad eller andre sykehus i Helse Nord

UNN har som visjon at det er resultatet for pasienten som teller – vi gir den beste behandling! Jeg ønsker at medarbeiderne og ledelsen i UNN sammen skal ta ansvar for å strekke oss så langt vi kan mot dette ambisiøse målet. Pasientene skal møte godt koordinerte pasientforløp og muligheter for å medvirke i et samarbeid med helsepersonell.

I sykehuset er det kompetansen og innsatsen til den enkelte medarbeider og teamet rundt pasienten som skaper bedre helse. Min jobb er å legge til rette for dette blant annet gjennom best mulig organisering. Nå planlegger vi å videreutvikle organisasjonen for å understøtte pasientbehandlingen bedre.

Evaluering av forrige endring
Dagens organisering av UNN ble vedtatt i 2007 og innført hovedsakelig i 2008-2009. Vi organiserte pasientbehandlingen i 11 klinikker. Målene var blant annet å få til tydelig plassering av ansvar, godt koordinerte helhetlige pasientforløp, gjennomgående faglig ledelse til alle lokalisasjoner for å sikre likeverdige tilbud, og effektiv bruk av ressursene. 

En uavhengig evaluering i 2012 konkluderte med at utviklingen har gått riktig vei og lagt til rette for at sykehuset nå kan videreutvikles med bygging av pasienthotellet, A-fløya, nytt PET-senter og nytt sykehus i Narvik. Evalueringen påviste også utfordringer med kommunikasjonen internt i sykehuset, noe som har ført til økt vektlegging av det viktige samarbeidet mellom ledere, ansatte og tillitsvalgte.

Bedre samordning
Men utviklingen står ikke stille, og vi står nå overfor nye krav fra myndighetene og brukerorganisasjonene, samtidig som vi har fått mer erfaring med fordelene og ulempene med dagens organisering. Nasjonale veiledere pålegger oss å samordne tilbudet til pasienter med sammensatte psykiatri- og rusproblemer bedre, og å flytte ressurser fra sykehusavdelingene til de distriktspsykiatriske sentrene. Samhandlingen skal forbedres, blant annet for pasienter som trenger rehabilitering. Innholdet i lokalsykehusfunksjonene skal defineres tydeligere og videreutvikles. 

Økonomistyringen må forbedres ytterligere for å fullfinansiere nybyggene våre, og bemanningsressursene må styres bedre fordi det blir stadig flere pasienter uten at antall helsearbeidere øker.

Likeverdige tilbud
Vi planlegger nå en rekke endringer for å møte de nye utfordringene. Barne- og ungdomspsykiatrien samles i Barne- og ungdomsklinikken for å sikre likeverdige tilbud til, og gjennomgående faglig ledelse for den sårbare pasientgruppen dette fagområdet har ansvar for. Allmennpsykiatrisk klinikk og Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk slås sammen for å legge til rette for god samordning av psykiatri- og rustilbudet, samt likeverdig fordeling av ressurser til rusbehandling. Nevro- og ortopediklinikken og Rehabiliteringsklinikken slås sammen for å oppnå bedre samhandling i forløpet fra akuttavdeling til rehabiliteringsavdeling og videre til kommunene. 

Stabssentrene som har ansvar for blant annet budsjett, regnskap, lønn og personalsystemer slås sammen for å utvikle bedre bemanningsplanlegging. Vi vil at arbeidsplanene skal være styrt av aktiviteten i pasientbehandling, og ikke omvendt, slik vi kanskje har hatt tradisjon for.

På lokalsykehusene i Narvik og Harstad løfter vi de største avdelingene fra seksjons- til avdelingsnivå, og etablerer lokale driftsråd. Dette vil gi tettere kontakt mellom lokale ledere og klinikksjefer og bedre lokal koordinering av driften. 

Vi har utfordringer rundt noen av lokalsykehusfunksjonen for Tromsø-området som vi foreløpig ikke har funnet fullgode løsninger for. Her avventer vi nasjonale utredninger av fremtidig spesialitetsstruktur for leger og nye nasjonale kvalitetskrav til akuttmottak før vi arbeider videre med fremtidig organisering.

Flere opereres
Alle utfordringer er ikke løst med dette. Et av de største problemene i UNN akkurat nå er for lav operasjonskapasitet, særlig for den avanserte kirurgien som må utføres i Tromsø. Dette fører til at flere kirurgiske pasienter enn før vil få tilbud ved UNN Narvik, UNN Harstad eller andre sykehus i Helse Nord. Samtidig skjer det en rivende utvikling der tradisjonell åpen kirurgi erstattes med såkalte bildeveiledede intervensjoner, kikkehullkirurgi eller robotkirurgi. Dette er bra for pasientene, men det krever stadig mer dyrt utstyr og lengre operasjonsstuetid. Vi planlegger derfor å revurdere organiseringen av kirurgien i 2016.

Krevende med endringer
Organisatoriske endringer er alltid krevende. Det blir det også denne gang, selv om det vi nå gjør er mindre omfattende enn i 2008-2009. Disse endringene har vært utredet siden i fjor høst, og det har vært bred medvirkning. Mange medarbeidere og ledere har lagt ned et stort arbeid i å frembringe et godt beslutningsgrunnlag. Det kan likevel oppstå utrygghet, og det vil alltid være delte meninger om hva som er de beste løsningene. I UNN skal vi ha stor takhøyde for det, men respekt for hverandres meninger og roller.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse