Annonse
Beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon (bildet) var krevende. Det har vi sagt fra dag en. Samtidig har vi gjort en nødvendig prioritering basert på omfattende og grundige utredninger. Det er nettopp fordi vi tar dette på alvor, at vi har gjort ekstra vurderinger for å sikre tallene og grunnlaget for Evenes, skriver forsvarsminister Frank Bakke Jensen. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Et styrket forsvar krever nødvendige prioriteringer

Beslutningene knyttet til Andøya og Evenes i langtidsplanen er godt kjent for våre allierte, og i utarbeidelsen av langtidsplanen ble NATO konsultert.

Det verserer mange påstander rundt nedleggelsen av Andøya. Utfordringer med flere av dem er at premisset for analysen er feil, og da blir også konkusjonen feil. Det blir derfor en kortslutning å på basis av dette hevde at vi skal ha feilinformert Stortinget. Feil blir det også når Senterpartiet i et innlegg hevder at regjeringen legger opp til et forsvar for bare halve landet. Vår forsvarspolitikk forsvarer hele landet. Regjeringen har prioritert økt aktivitet i nord. Med Evenes får Forsvaret en base i Nord-Norge som kan beskytte og understøtte Forsvarets evne til å drive luftoperasjoner i fred, krise og væpnet konflikt.

Beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon var krevende. Det har vi sagt fra dag en. Samtidig har vi gjort en nødvendig prioritering basert på omfattende og grundige utredninger. Det er nettopp fordi vi tar dette på alvor, at vi har gjort ekstra vurderinger for å sikre tallene og grunnlaget for Evenes.

Senterpartiet går i fellen med å starte med en misforståelse for å score et poeng. La meg starte med luftvern. Da vi la frem langtidsplanen, var det i alternativet om en to-baseløsning Andøya-Evenes ikke lagt opp til luftvern på Andøya. Luftvern var derfor ikke en avgjørende faktor for basevalget. En delt løsning ble ikke valgt fordi dette uansett ble for dyrt. Vi ser samtidig at vi får en tilleggseffekt ved at de maritime patruljeflyene (MPA) også får luftverndekning på Evenes. Dermed faller også argumentet om at MPA ikke skal være på Evenes i en høyintensitetssituasjon. Kampfly og maritime patruljefly er sårbare når de står på bakken. Med Evenes får vi en base beskyttet med luftvern, som øker muligheten for at flyene er tilgjengelig for operasjoner også i krise og høyintensitetsoperasjoner. Hvor lenge vil være en operativ vurdering.  Dette er vurderinger som må tas uavhengig av base.

Vi skal også ta imot allierte fly på Evenes, stikk i strid med det Senterpartiet later til å tro. Alle er enige om at Norge er avhengig av alliert forsterkning ved behov. Jeg vil minne om at Evenes flystasjon allerede har en rolle som base for alliert mottak og allierte operasjoner.

Norge har et planverk som dekker alle allierte styrker som det er aktuelt å overføre til Norge. Samtidig er allierte forsterkningsplaner i endring, og nasjonale planer oppdateres og justeres. Fram til Evenes står klar til å ivareta sin nye rolle i 2022, vil Forsvaret sørge for å harmonisere nasjonale og allierte planverk slik at allierte behov også blir ivaretatt med ny basestruktur. Dette er i tråd med føringene i langtidsplanen. Forsvarets arbeid med et helhetlig basekonsept påvirker uansett ikke etableringen av enebase Evenes og nedleggelsen av Andøya som flystasjon. Alle flyplasser og lufthavner vil kunne spille en rolle i en totalforsvarssammenheng. I langtidsplanen la vi til grunn at selv om en militær flystasjon nedlegges så vil antall flystriper opprettholdes. Hvilke flyplasser og lufthavner det blir behov for i en gitt situasjon, blir til syvende og sist en operativ og en økonomisk vurdering.

Det er et rent nasjonalt anliggende hvilken struktur og kapasitet det enkelte NATO-land beslutter. Beslutningene knyttet til Andøya og Evenes i langtidsplanen er godt kjent for våre allierte, og i utarbeidelsen av langtidsplanen ble NATO konsultert.

Påstanden om at nødrullebane på Evenes er et krav for gjennomføring av QRA (Quick Reaction Alert) er også et eksempel på en påstand som Senterpartiet har kjøpt rått, men hvor påstanden hviler på en misforståelse. I forkant av Stortingets vedtak fra 2012 om å etablere fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes (Innst. 388 S (2011–2012) jf. Prop. 73 S (2011–2012)) ble det konkludert med at det kun var nødvendig å etablere nødrullebane hvis man ville etablere kampflybasen på Evenes. I følge sjef Luftforsvaret, skyldes misforståelsen også en blanding av begrepene alternativ rullebane og nødrullebane. Alle flyvninger planlegger med en alternativ rullebane i tilfelle noe forhindrer landing på planlagt sted. Dette kan for eksempel skyldes værforhold. Nødrullebane er først aktuelt i krise og væpnet konflikt. Nødrullebane er en sekundær rullebane på hjemmebasen for bruk dersom hovedrullebanen er stengt av ulike årsaker. På Evenes kan den parallelle taksebanen gis en slik funksjon, men først etter at sivil flyplassdrift er stanset. Ved krise og væpnet konflikt er dette ikke vurdert som en utfordring ettersom sivil flytrafikk på dette tidspunkt etter all sannsynlighet har opphørt fra Evenes.

Senterpartiet har fått disse svarene før. At de ikke liker svarene, er ikke det samme som at svarene er feil. Konseptvalgutredningen og ekstern kvalitetssikrers rapport bekrefter viktige forutsetninger som lå til grunn for regjeringens anbefaling og Stortingets beslutning om å etablere de nye P-8 maritime patruljeflyene på Evenes.  Vår vurdering er derfor at det ikke er behov for ytterligere gjennomganger eller å utsette beslutningen. Nå er det viktig å komme i gang med utbyggingen på Evenes, slik at basen er klar når de nye maritime patruljeflyene kommer til Norge og når QRA skal starte opp fra Evenes. Det er viktig for forsvarsevnen generelt at vi får en beskyttet base i nord. Stortingets vedtak om en samling på Evenes gir best operativ evne til lavest kostnad. Det betyr at vi kan bruke en større del av ressursene til operativ virksomhet og understøttelsen av denne, slik at vi får mest mulig forsvarsevne ut av hver forsvarskrone.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse