Annonse
Helseminister Bent Høie må få på plass et nytt Helse Nord-styre som er i stand til å utøve den selvstendige strategiske og kontrollerende rolle det er pålagt etter lov og forskrift. Dette nye styrets første oppgave bør bli å få på plass en ny ledelse i Helse Nord som kan skape den tillit og trygghet vi helsearbeidere trenger for å gi pasientene i nord den beste behandling, skriver Jan Størmer. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Etter PwC-rapporten: Nå må helseministeren ta grep

Høie må få på plass et nytt Helse Nord-styre som er i stand til å utøve den selvstendige strategiske og kontrollerende rolle det er pålagt etter lov og forskrift. Dette nye styrets første oppgave bør bli å få på plass en ny ledelse i Helse Nord som kan skape den tillit og trygghet vi helsearbeidere trenger for å gi pasientene i nord den beste behandling.

Seks alvorlige lovbrudd ble påvist av PwC i en enkelt-sak hvor styret og administrativ ledelse i Helse Nord RHF er hovedaktører. Hvem rydder opp? Hvor er Helse-Nord-eieren, helseministeren, som i tidligere saker som ingen har gransket, har bekreftet full tillit til det samme styret og administrerende direktør?

Det siste styremøtet i Helse Nord onsdag 26. september, syv dager etter fremlegget av PwC rapporten kunne følges direkte på nett-tv. De av styremedlemmene som ytret seg var mer opptatt av å påpeke svakheter i rapporten enn å erkjenne lovbruddene. I styrets vedtak punkt 2 konkretiserer de:

«Styret vil påpeke at det er satt i gang mange prosesser som involverer både Helse Nord RHF og de underliggende helseforetakene, og det arbeides med mange av de problemstillingene som påpekes i rapporten fra PWC, uten at disse nødvendigvis har vært kjent for PWC, da de arbeidet med sin utredning.»

Her kan jeg opplyse styret om at PwC var kjent med slike prosesser fra mitt fagområde røntgen, da de arbeidet med sin utredning. Helse Nords begrensninger i mandatet forhindret imidlertid PwC å gå inn i disse prosessene. De samme begrensninger forhindret PWC i å granske strafferettslige forhold.

En eventuell PwC-gransking av Helse Nord ledelsens undertrykkende håndtering av fagområdet røntgen i Helse Nord, spesielt UNN, vil trolig avdekke systematiske og målrettede lovbrudd over lang tid som har påført pasienter og helsepersonell omfattende belastninger med store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Dette har lenge vært kjent for styret i Helse Nord og Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) som har avvist gjentatte anmodninger om en uhildet og åpen granskning av forholdene.

Siste punkt i Helse Nords styrevedtak den 26. september var:

«4. Styret ber adm. direktør om å følge opp forslag til forbedringspunktene i rapporten fra PWC

Mitt spørsmål til Helseministeren, helseforetakets eier er, etter å ha fulgt styremedlemmenes diskusjon i møtet og det enstemmige vedtaket: Bekrefter du Høie også denne gangen din tillit til styret og administrerende direktør?

Jeg har gjennom en rekke tiltak over lang tid overfor alle nivå i helseforetakskjeden, helt opp til politisk ledelse i HOD forsøkt å belyse at PCI og Telle-sakene ikke er isolerte hendelser. De er snarere uttrykk for en styrings og ledelseskultur i det regionale helseforetaket som sporet av umiddelbart etter helseforetaksetableringen i 2002. Og siden bare har forverret seg ved hver konfliktsak hvor helseministre fra både rød-grønne og blå-blå regjeringer har gjentatt sine tillitserklæringer til ledelsen i Helse Nord.

Det første offentlig kjente lovbruddet kom i 2003 – og så sent som i januar 2014 framførte styreleder og administrerende direktør en muntlig unnskyldning overfor statsråd Høie for at Helse Nord i den saken har skjult viktige opplysninger for Stortinget. I dag er HOD ikke i stand til å kunne skriftlig bekrefte mer enn at dette møtet mellom Helseminister Bent Høie og Helse Nord lederne fant sted den 27. januar 2014. Det foreligger intet skriftlig referat fra møtet.

PwC-rapporten presiserer nettopp betydningen av skriftlig dokumentasjon i viktige formelle saker. HOD skriver i epost den 14. juli i år «at vi vanligvis ikke skriver referat fra slike møter.» !

Likevel henviser HOD det til dette møtet i brev 3 måneder senere hvor de avviser videre undersøkelser knyttet til påstand om korrupsjon i Helse Nord-ledelsen.

Alle anmodninger om å få dette belyst etter samme modell som PwC-granskningen er blitt systematisk avvist på alle nivå.

I den pasientrettede virksomhet som er mitt virke, er det kun én ting som gjelder for å oppnå gode resultat: – tillit. Det beskrev vår kollega Per Fugelli bedre enn noen da han ble rammet av kreft og fikk oppleve helsevesenet som pasient.

Når skal helseministeren ta inn over seg at helsearbeidere fungerer dårlig når de blir administrativt ledet i en tillitsnedbrytende ukultur, slik den nå er dokumentert i Helse Nord? Påstander om fryktkultur og autoritær ledelse har vært gjentatt regelmessig over flere år av ansatte og tillitsvalgte – uten oppfølging med åpne og uhildede granskninger.

Det er da påfallende at det ikke skulle mer til enn en opphetet telefonsamtale mellom styreleder i Helse Nord og direktøren i UNN for at man på felles styrenivå fant det formålstjenlig å be om ekstern åpen og uhildet granskningshjelp.

Man kan spørre seg hva eventuelt tidligere granskninger kunne ha påvist, og hvorfor alle forsøk på slik granskning er blitt avvist? Hva er kostnadene – menneskelige og økonomiske av denne uviljen til åpen og uhildet granskning av alvorlige påstander om eskalerende ukultur?

Spørsmålet Helseministeren bør stille seg er:

Vil pasienter trygt og tillitsfullt la seg behandle for alvorlig livstruende sykdom av helsepersonell som ledes av administrasjon og styre som bryter lover og etiske regler?

I påvente av den forskningsbaserte kunnskap som beskriver konsekvensen for moral, etikk og arbeidsinnsats blant arbeidstakere som ledes av lovbrytere bør helseministeren nå foreta den opprydding som fjerner ukulturen i Helse Nord.

Erfaringene etter siste styremøte, der PwC rapporten ble behandlet, bekrefter at det sittende styret ikke har tatt inn over seg alvoret i rapporten når de delegerer til den kritiserte og lov-brytende administrerende direktør å følge opp det anbefalte forbedringsarbeid.

Høie må få på plass et nytt Helse Nord-styre som er i stand til å utøve den selvstendige strategiske og kontrollerende rolle det er pålagt etter lov og forskrift. Dette nye styrets første oppgave bør bli å få på plass en ny ledelse i Helse Nord som kan skape den tillit og trygghet vi helsearbeidere trenger for å gi pasientene i nord den beste behandling.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse