Annonse
Grunnlaget for regjeringens anbefaling om å samle de maritime overvåkingsflyene og den framskutte operasjonsbasen for kampfly på Evenes er basert på en helhetlig vurdering av både operative og økonomiske forhold. Evenes ble vurdert å gi Forsvaret samlet sett best operativ evne til lavest kostnad, skriver forsvarsministeren. (Illustrasjon: Forsvarsbygg)

Evenes er ikke et prestisjeprosjekt

Når utbyggingen på Evenes nå viser seg å bli noe dyrere enn tidligere antatt, er det er det fremdeles langt igjen før vi kan si at det ikke er økonomiske besparelser ved å velge Evenes som enebase.

I en kronikk i Nordnorsk debatt hevder pensjonert flykaptein Johnny Skaar at Forsvarsdepartementet ikke lyttet til faglig ekspertise når Evenes ble valgt over Andøya i 2016. Det stemmer ikke.

Aller først må jeg få lov til å korrigere påstanden Skaar kommer med om at Forsvarsdepartementet har tilsidesatt en erfaren og kompetent offiser som planla den fremtidige base for Norges nye maritime overvåkingsfly. Dette er bare påstander, som jeg konsekvent kan avvise.

Når regjeringen legger frem et forslag til ny langtidsplan skjer det etter en lang prosess der vi har fått mange råd. Det mest sentrale er forsvarssjefens fagmilitære råd, men vi får også innspill fra ordførere, kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner, og akademia, for å nevne noen. Forsvarets langtidsplan bygger altså på en bred og åpen prosess.

Internt i Forsvaret og i Forsvarsdepartementet er det ulike seksjoner som leder utviklingen av henholdsvis forsvarssjefens fagmilitære råd, og regjeringens langtidsplan. Noen saksbehandlere jobber med det fagmilitære rådet, mens andre saksbehandlere jobber med langtidsplanen. Vi har mange dyktige folk og trekker på kompetansen til alle våre ansatte.

Det er tungtveiende fagmilitære og operative grunner for å samle aktiviteten på Evenes. For det første ville en delt løsning med både Andøya og Evenes gitt betydelige merkostnader i et langsiktig perspektiv. Og vi må i større grad samle og beskytte basene våre med ulike sikringstiltak, slik at de kan benyttes hvis det blir krise eller krig. Vi kan ikke ignorere at våre sikkerhetspolitiske omgivelser har endret seg.

Regjeringen må ta både faglige og politiske hensyn, og i langtidsplanene for Forsvaret blir det både tatt hensyn til sektoren som helhet, sikkerhetspolitiske forhold, teknologisk utvikling og økonomi. Regjeringens anbefaling balanserer ambisjon, oppgaver og ressurser.

Forsvarsdepartementet har fått innspill fra Forsvaret, Avinor, forskere og flere andre

Skaar løfter flerfoldige bekymringer som jeg kan berolige. Han er bekymret for om det er plass nok på Evenes. Det er ikke planlagt en egen hangarkapasitet for allierte fly i denne løsningen, men det er både plass og kapasitet til alliert aktivitet på Evenes. Så vil jeg understreke at dette prosjektet skal etablere den nasjonale kapasiteten som understøtter anskaffelsen av de nye maritime patruljeflyene til det norske Forsvaret.

Skaar løfter også bekymringer for turbulens og avising. La oss se på turbulensproblematikken først. Avinor og flyselskapene har anbefalt ett samlet alternativ for lokalisering av både den nasjonale hangaren og den mulige allierte hangaren der både regulariteten er ivaretatt og flysikkerheten er tilfredsstillende. Det har vært gjennomført et grundig arbeid for å vurdere de ulike hangaralternativene og konsekvensene av disse.

Når det gjelder baneavising må man veie fordeler og ulemper for de ulike løsninger slik at både fly og miljø ivaretas på den beste måten. Det er satt i gang både et kortsiktig og et mer langsiktig arbeid sammen med samferdselssektoren og egne forskningsmiljø for å sikre at krav til miljø og operative forhold blir tatt vare på.

Forsvaret og Avinor ser nå på mulighetene for i større grad opprettholde en snø- og isfri overflate på rullebanene gjennom hele vintersesongen. Avinor har i samarbeid med Forsvaret startet en test på Evenes lufthavn inneværende vintersesong for å få erfaring med ulike vinterdriftskonsepter. Et viktig mål med arbeidet er å se om økt mekanisk fjerning av snø og is kan kompensere for bortfall av sand, og om det resulterer i mindre behov for bruk av kjemikalier enn det som ellers ville vært tilfellet.

Evenes gir samlet sett best operativ evne til lavest kostnad

Å samle kampflyene og de maritime overvåkingsflyene på Evenes er ikke et prestisjeprosjekt for meg, det er samlet sett det beste valget. Det er betydelige kostnader med å etablere Evenes som enebase for de maritime overvåkingsflyene og som fremskutt kampflybase, men om vi legger til grunn de beregninger som ble gjort i forbindelse med basevalget, så ville en delt løsning med både Andøya og Evenes gitt betydelige merkostnader i et langsiktig perspektiv.

Det ville også vært behov for betydelige investeringer ved en videreføring av Andøya, i tillegg til betydelig økte driftskostnader ved å drifte to operative baser i samme fylke. Når utbyggingen på Evenes nå viser seg å bli noe dyrere enn tidligere antatt, er det er det fremdeles langt igjen før vi kan si at det ikke er økonomiske besparelser ved å velge Evenes som enebase.

Grunnlaget for regjeringens anbefaling om å samle de maritime overvåkingsflyene og den framskutte operasjonsbasen for kampfly på Evenes er basert på en helhetlig vurdering av både operative og økonomiske forhold. Evenes ble vurdert å gi Forsvaret samlet sett best operativ evne til lavest kostnad.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse