Annonse
Verden trenger mer energi i nær framtid, også fra fossile brensler. Norsk olje og særlig gass er blant de mest rene, og vil erstatte langt verre miljøforurensere som bruker kull, skriver forbundleder Audun Ingvartsen i Lederne. Bildet viser Goliat-plattformen. Foto: Jan Morten Bjørnbakk, Scanpix

Fakta i petroleums- og energidebatten

Lederne advarer mot en polariserende energidebatt!

Lederne vil bidra til en balansert energidiskusjon. Vi vil trekke fram et best og bredest mulig faktagrunnlag for diskusjonene, og som er viktig å ha med seg i en opplyst debatt.

Arbeidstakere og -givere innenfor energisektoren forstår at stadig flere er opptatt av klima, og at det grønne skiftet kommer uansett.

Kunnskap om arbeidsplasser, verdiskapning og betydning vil være viktig i lang tid. Vi peker på fakta og forhold som må ivaretas mens man løser miljøproblemer uten akutte, negative samfunnsmessige konsekvenser.    

Energibransjen er avhengig av krav fra fornybardebatten, mens fornybardebatten er avhengig av teknologi utviklet i energibransjen. Vi må ha et globalt energisystem i balanse.

Klassekampen og Sentio har i en undersøkelse kartlagt at 59 prosent av spurte mener Norge fortsatt bør lete etter nye petroleumsforekomster. Undersøkelsen viser også at jo lengre avstand til de fysiske olje- og gassaktivitetene, jo større motstand. Mest motstand i Oslo, minst på Vestlandet

Fakta om aktiviteter og arbeidsplasser

Verden trenger mer energi i nær framtid, også fra fossile brensler. Norsk olje og særlig gass er blant de mest rene, og vil erstatte langt verre miljøforurensere som bruker kull.

 • Produksjonen vil uansett falle over tid, og det vil bli gjort flere gass- enn oljefunn (=mindre kullbruk)

 • Tyskland har besluttet å starte utfasing av kull som kilde til energi, og satser på gass bl.a. fra Norge

 • CO2-intensiteten i petroleumsproduksjonen er på verdensbasis over dobbelt så stor som i norsk produksjon

 • 2019 gir økning i petroleumsaktivitetene, og i 2023 nærmer volumet seg rekordåret 2004

 • Norge er halvveis i olje- og gasshistorien og utvunnet halvparten av de store statsinntektene til landet

 • 75 prosent av lederne i bransjen tror på vekst i 2019, og 39 prosent forventer flere ansatte. I 2016 forventet man nedgang!

Ringvirkningene i samfunnet av olje- og gassindustrien går ut til nesten alle næringer i samfunnet.

 • Totalt cirka 170.000 arbeidstakere i 2017 direkte og indirekte involvert

 • Tilsvarer rundt 6 % av total sysselsetting i Norge

 • Bare leverandørindustrien alene sysselsatte 86.000 mennesker.

Fakta om økonomi

Flere er bekymret for nedgangen i norsk økonomi om vi kortsiktig slutter å produsere olje og gass.

 • Olje- og gassindustrien bidrar med 286 milliarder kroner i 2019

 • Frafall av dette vil kunne tilsvare kr. 175.000,- mer i skatt pr. familie for å dekke tapet (=drift av alle sykehus og forsvaret), hvis ikke ny, annen finansieringskilde

 • Mange mister jobb og inntekt, og lønnsveksten vil falle

 • Milliardinntektene til oljefondet vil bli borte

Stans i letingen (eller rykter om dette) betyr nesten umiddelbart:

 • Sokkel under nedstenging gjør at oljeselskaper flytter vekk og kompetanse forsvinner

 • Rask nedbygging av leverandørindustrien.

De først rammede selskapene vil være seismikk- og ingeniørselskaper som er inne i de tidligste fasene, samt at mange leverandører vil rammes av færre utbygginger.

Effekten i sentrale strøk vil bli store, fordi mange selskaper holder til der. Umiddelbar stopp i olje-/gassleting vil gi klart større negative effekter enn siste nedtur i bransjen fra høsten 2014.

Fakta om teknologisk utvikling

Økonomiprofessorer ved BI og NTNU peker på betydningen og effekten av innovasjon og teknologi.

Dette har gitt smitteeffekter til kompetanseheving i flere andre næringer, også i maritime næringer og fornybar energi!

 • Effekten er mer ekspertise i Norge enn i andre oljeproduserende land

 • Norsk produksjon av olje og gass skjer mer effektivt og mer skånsomt for miljø og klima enn i andre land

 • Teknologiutvikling løser morgendagens utfordringer, men krever kapital som ofte ligger i industri som «er i god drift»

 • Gode rammevilkår gir insentiv til å drive løpende forskning og utvikling.

Hvor mange kjenner til at

 • En transformator utviklet til verktøy under arbeid i oljebrønner, brukes i ladekabelen til el-biler for tilpasning til variabel nettspenning og dermed sikre hurtig lading?

 • Observasjonsverktøy og -teknologi innenfor oljeindustri brukes ved overvåking av hjertepasienter?

 • Konstruksjon av havvindsmøller er basert på prinsipper fra konstruksjon av store offshoreinstallasjoner?

 • Ytterligere eksempler:

  • Datavisualisering og driftsovervåking

  • Vannrensing og satelittsensorer

Vi oppfordrer derfor til en bredest mulig og samfunnsansvarlig diskusjon og å se tingene i sammenheng!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse