Annonse
Illustrasjonsfoto fra Nordlys-arkivet

Får barn nok fysisk aktivitet?

Vår studie i Tromsø viser at rundt 40 prosent av elevene på barnetrinnet i grunnskolen tilfredsstiller helsedirektoratets anbefalinger om daglig 60 minutter med moderat til høy fysisk aktivitet. Sammenlignet med nasjonale undersøkelser er andelen barn som oppnår anbefalingene lavere i Tromsø. Hvorvidt dette skyldes geografisk beliggenhet med lange vintre og mørketid kan vi ikke konkludere med. Vår studie viser imidlertid at det kanskje er på tide å rette fokus og oppmerksomhet mot barns fysiske aktivitet.  

Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet for barn

Fysisk aktivitet er ifølge Helsedirektoratet (2014) all aktivitet hvor du beveger deg i hverdagen og bruker kroppen. Dette kan være i form av lek, friluftsliv, idrett, mosjon, trening, trim, kroppsøving og fysisk arbeid. Anbefalingene for barn er at de bør være i variert og allsidig lek eller annen fysisk aktivitet i minst 60 minutter daglig. Minst tre ganger i uken bør aktiviteten være med høy intensitet og inkludere øvelser som gir økt muskestyrke og belaster skjelettet. Intervensjoner for å øke barn og unges aktivitetsnivå har blitt igangsatt, og statlige og private aktører har bevilget penger til utvikling og bygging av ulike rekreasjonsområder tilrettelagt for fysisk aktivitet. Til tross for dette ser det ikke til at aktivitetsnivået har økt.

Undersøkelsen ungKan3 (2019) viser at andelen barn og unge som oppnår anbefalingene om fysisk aktivitet har vært ganske stabilt fra perioden 2005 til 2018, bortsett fra blant 9-årige gutter, her har andelen som oppnår anbefalingene avtatt siden kartlegging i 2011. Studien viser også at andelen barn og unge som tilfredsstiller anbefalingene avtar med økende alder og at gutter har et høyere aktivitetsnivå enn jentene. Blant 6-åringene tilfredsstiller 87 prosent av jentene og 94 prosent av guttene anbefalingene for fysisk aktivitet, mens det er redusert til 40 prosent blant 15-årige jenter og 51 prosent hos gutter.

Årstidsvariasjoner

Nasjonale og internasjonale studier viser variasjon i fysisk aktivitetsnivå hos barn gjennom ulike årstider. Barn er mer aktive gjennom vår/sommersesongen sammenlignet med høst og vinter. Utetid kan påvirke aktivitetsnivået, og dagslengde og værforhold ser ut til å ha betydning. Økt nedbør og vind er assosiert med lav aktivitet, mens klarvær og flere timer med dagslys er assosiert med høy aktivitet. Det vil derfor være grunn til bekymring om barn som bor i arktiske strøk, med store sesongvariasjoner og mørketid, blir påvirket av disse faktorene i større grad enn barn med annen geografisk beliggenhet.

Fysisk aktivitet hos barn i nord

Ingen tidligere studier har undersøkt aktivitetsnivået blant barn under ulike årstider i arktiske områder i Norge. I vår studie har vi undersøkt fysisk aktivitet hos barn fra første til og med sjuende klassetrinn i to perioder, en om vinteren og en om sommeren. Våre målinger er i samsvar med nasjonale studier som viser at færre oppnår helsedirektoratets anbefalinger med økende alder. Generelt oppnådde flere gutter i begge periodene på alle klassetrinn anbefalingene om moderat til høy aktivitet sammenlignet med jentene. Et unntak var at blant jentene i femte og sjuende klassetrinn var det flere som tilfredsstilte anbefalingen i sommerperioden.  Det var også stor forskjell i aktivitet mellom ukedag og helg. I ukedagene i begge periodene tilfredsstilte rundt 40 prosent av barna anbefalingene om moderat til høy aktivitet, mens det i helgene var redusert til rundt 20 prosent. Våre målinger viste også at et fåtall av elevene oppnådde anbefalingene i skoletiden, dette gjaldt kun tre prosent av elevene i første og tredje klassetrinn.  Overraskende var det at en høyere andel av barna oppnådde anbefalingene i mørketiden sammenlignet med sommerperioden.

Da vår studie kun er gjennomført på et begrenset antall elever i grunnskolen er det imidlertid vanskelig å trekke noen endelige slutninger, og resultatene kan derfor ikke generaliseres. Vi kan imidlertid konkludere med at andelen barn i vår undersøkelse som tilfredsstiller anbefalingene om moderat til høy fysisk aktivitet er lavere enn gjennomsnittet i nasjonale studier. Det ser ikke ut som om mørketiden har avgjørende betydning for barns aktivitetsnivå her i arktisk. En mulig forklaring kan være at barn i nord har rutiner på å være relativt mye ute i vinterhalvåret sammenlignet med sommerhalvåret, og at det er relativt godt tilrettelagt for vinteraktiviteter, eksempelvis aking og annen type lek i snø. I tillegg vet vi at en stor andel barn deltar i organisert aktivitet, noe som kan utjevne forskjeller i aktivitet mellom årstidene. Overraskende er det at så få oppnår anbefalingene i skoletiden og i helger. Hva dette skyldes kommer ikke frem i vår undersøkelse, men det kan tyde på at mesteparten av barnas daglige aktivitet foregår på ettermiddagen, mest sannsynlig gjennom den organiserte aktiviteten.  Oppmerksomheten rundt barns deltagelse i fysisk aktivitet på alle arenaer bør derfor få større fokus. Det må legges til rette for økt fysisk aktivitet i skoletiden, frafall bør reduseres i den organiserte aktiviteten og foreldrene bør i større grad involveres i barnas aktivitet.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse