Annonse
VIL IKKE SELGE: FeFo nekter å selge arealer til kommunene, blant annet Nordkapp-platået. Det er en feilslått og ødeleggende politikk, skriver Arne Reginiussen

FeFo er i ferd med å bli den verste motstanderen for kommuner i Finnmark

FeFo er i ferd med å bli de nye godseierne i Finnmark, mener Arne Reginiussen.

et leserinnlegg, bekrefter nestleder i FeFo-styret Bente Haug det vi lenge har hatt mistanke om. Hun er klar på at FeFo skal leie ut grunn, og vil ikke selge. Det gjelder Nordkapp-platået, men slik vi leser Haugs innlegg, skal det også gjelde boligtomter, hyttetomter og næringsarealer i Finnmark.

FeFo vil rett og slett gjøre oss finnmarkinger til leilendinger i eget fylke for all fremtid, for at FeFo skal sikre seg evige inntekter.

Det er naturlig å trekke en parallell til slik godseierne opptrådte i tidligere tider, da de utnyttet sine leilendinger, som var avhengig av deres land, for egen vinning. De stakkars leilendingene skulle sørge for godsets inntekter og godseiernes levekår. At vi i Finnmark skulle gjenoppleve dette i 2018 er det neppe mange som hadde sett for seg. Men det er grunn til å slå kraftig alarm om den utviklingen man nå ser i FeFo. Når Bente Haug sier til Finnmarksposten at kommuner ikke kan ivareta interessene på lik linje med de seks i styret i FeFo, så er det med respekt å melde en arrogant holdning til at den kompetansen som sitter rundt i kommunene i Finnmark.

FeFos holdning er en politikk alle finnmarkinger bør reise seg mot. Det er grunn til å stille en rekke kritiske spørsmål til denne praksisen. Vi klarer ikke å se at FeFo-styret skal være noe bedre rustet til å disponere fellesskapets midler enn kommunene. Tvert imot.

Ja, FeFo bidrar med mye positivt til samfunnet gjennom at de gir til samfunnsnyttige formål. FeFo-turneringene for barn i fotball er et flott og viktig initiativ. Det samme er sponsing av store idrettsarrangementer innenfor sykkel og ski. FeFo gjør masse bra. Det som er feilslått er politikken deres i forhold til salg. Dette uvesenet må man nå snarest få bukt med.

Det er kommunene som sitter med lokalkunnskapen. De har langt større behov for disse inntektene som følger med utvikling av områdene enn det FeFo har. Og det er kommunene som trenger ringvirkninger av aktiviteten.

I tillegg er det ingen holdepunkter for å tro at ikke kommunene vel så godt kan fordele eventuelle overskudd fra tomteprosjekter til samfunnsnyttige formål som det FeFo kan. Kommunene kan utvikle sine områder, de kan legge til rette for vekst og utvikling på en helt annen måte.

Nå oppfattes FeFo, med rette, som en bremsekloss for utvikling i Finnmark. Det kan ikke ha vært intensjonen med FeFo.

Alta kommune har vært nødt til å gå til ekspropriasjonssak på Skillemoen for å komme videre i utviklingen av området, mens FeFo har satt seg på bakbeina og nekter å selge området. Det gjør at kommunen er låst fra å foreta makebytter som kan bidra også i utviklingen av sentrum gjennom å flytte aktører derfra til det nye industriområdet. Vi håper at kommunen vinner frem i retten, slik at FeFo kan bli tvunget til å selge arealer. En slik seier vil skape presedens og gjøre at andre kommuner kan sikre seg FeFo-arealer.

I Nordkapp ønsker ikke FeFo å selge indrefileten som Nordkapp-platået er. Inntil nå har en styrtrik familie fra Oslo fått leie området for spottpris. Hvordan det kan være bedre for Finnmark enn at kommunen får ringvirkninger og kan forpakte området, er vanskelig å se.

Vi støtter Nordkapp kommune fullt ut i kravet om å få kjøpe Nordkapp-platået. Vi støtter også Alta kommunes krav om å få kjøpe ut næringsarealet på Skillemoen. Begge disse områdene kan mye bedre utvikles av kommunene, uten innblanding fra FeFo.

Det finnes også flere eksempler på at FeFo forsøker å presse prisene og krever markedspris på områder for utvikling av boligfelt, fremfor å selge tomtene rimelig til kommunene slik at de selv kan etablere kommunale boligtomter til kostpris. Denne politikken medfører gallopperende priser, og FeFos opptreden gjør det også svært vanskelig for ungdom å komme seg inn i boligmarkedet. I FeFos første utviklingsplan var det nedfelt at organet på samme måte som kommunene skulle bidra til å være en regulator i eiendomsmarkedet. Dette er nå fjernet. Hva skjedde?

FeFo kan selv velge å innta en annen rolle, som aktiv næringsutvikler og tilrettelegger for vekst og industriutvikling. Dette i et samspill med kommunene der FeFo selger arealer som kommunene har bruk for og ønsker. Så gjør kommunene jobben med å utvikle og tilrettelegge.

Det finnes mer enn nok landområder i Finnmark som ikke er objekter for salg til kommunene. Det kommer ikke til å bli mangel på områder å forvalte. FeFo har også en svært viktig rolle i å ivareta jakt- og fiskerettigheter.

Vi har stor respekt for FeFo som organ og det oppdraget FeFo har fått, men vi føler at organisasjonen nå misforstår sitt mandat. Det har aldri vært tenkt at FeFo skulle være den verste opponenten for kommunene som ønsker å få ting til i egen regi.

Dersom FeFo fortsetter på den stien de nå har belagt seg ut på, så frykter vi at de kommer til å havne på kollisjonskurs med flere og flere kommuner i Finnmark. Da er ikke FeFo lengre en støttespiller og alliert, men den verste motstanderen kommunene kan i sitt virke for å utvikle områdene til det beste for samfunnene og næringslivet.

Slik kan vi ikke ha det i Finnmark. Nå må noen voksne gripe inn og fortelle FeFo hva som skal være deres rolle. Det må være basert på samarbeid og positiv utvikling av vårt fylke. FeFo må ikke etablere seg som en part som sitter og haier inntekter på bekostning av kommunene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse