Annonse
De som har fulgt Nussir-saken har sikkert fått med seg at jeg er en innbitt motstander av planlagt årlig dumping av 2 milliarder kg tungmetallholdig avfall i Repparfjorden. Men hva med FeFos mandat og rolle i saken? skriver Øystein Nilsen. Foto: Kvalsund kommune

Nussir, FeFo og Finnmarksloven

FeFo-styret skal på vegne av FeFo som grunneier i Finnmark forvalte utmark med Finnmarksloven som redskap, og kun det. Det er dette mandatet de er tildelt, og da kan de ikke la partipolitikk og/eller personlige preferanser gå foran deres forpliktelser i henhold til Finnmarksloven.

Nok et kapittel i Nussirsagaen er skrevet, og det er nok flere kapitler igjen å skrive før den endelige avgjørelsen skal tas. Om det skal skrives bok om temaet er det materiale nok til en bokserie ala Sagaen om isfolket.

Denne gangen er det Finnmarkseiendommen, FeFos rolle jeg skal ta for meg.

De som har fulgt Nussirsaken de siste årene har sikkert fått med seg at jeg er en innbitt motstander av prosjektet slik det foreligger, med planlagt årlig dumping av 2 milliarder kg tungmetallholdig avfall i Repparfjorden.

Akkurat det skal jeg la ligge nå, og fokusere på FeFos rolle, eller rettere sagt hvilket mandat FeFo som grunneier har i forhold til forvalting av utmark i Finnmark.

Denne gangen lar jeg boksehanskene ligge, men stiller meg særdeles kritisk til fylkestingets representanter i FeFo-styret, og deres redegjøring med påfølgende stemmegivning.

Ved FeFos behandling av høringsuttalelsen 19. september 2017 framla Sametingets representanter i styret et forslag om å anbefale å si nei til Nussirprosjektet, et forslag resten av styret forkastet.

Nå vil nok mange si at Sametinget og deres representanter i FeFo-styret gjorde dette for å være vanskelig, for å hindre såkalt utvikling, osv, osv. Men legg nå bort konspirasjonsteoriene et øyeblikk, og prøv å se på saken innenfor rammebetingelsene FeFo skal jobbe under.

Uansett hva man mener om Nussirsaken, så er det ikke tvil om at sametingets representanter gjorde det riktige i henhold til rammebetingelsene, noe resten av styret burde ha tatt til følge.

Fylkestingets representanter i styret derimot, synes ikke å forstå hvilket mandat de er tildelt.

FeFo-styret skal på vegne av FeFo som grunneier i Finnmark forvalte utmark med Finnmarksloven som redskap, og kun det.
Det er dette mandatet de er tildelt, og da kan de ikke la partipolitikk og/eller personlige preferanser gå foran deres forpliktelser i henhold til Finnmarksloven.

Finnmarksloven er rimelig klar på dette med naturinngrep, og det er Finnmarksloven FeFo burde holdt seg til i behandlingen av saken, ingenting annet.

Jeg mener det er helt absurd at styremedlemmer kan ignorere Finnmarksloven, som tross alt er fundamentet og grunnpilaren FeFo er tuftet på.

Fylkestingets representanter i dette styret er etter mitt syn uskikket som forvaltere, da de av ukjente årsaker ikke har tatt hensyn til Finnmarkslovens formålsparagrafer, noe som faktisk er det eneste redskapet de skal bruke.

Nussirprosjektet kolliderer med Finnmarksloven bl.a i følgende paragrafer:

§ 1.Lovens formål

«Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.»

3.Forholdet til folkeretten

«Loven gjelder med de begrensninger som følger av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter og bestemmelser i overenskomster med fremmede stater om fisket i grensevassdragene.»

§ 5.Forholdet til bestående rettigheter

«Samene har kollektivt og individuelt gjennom langvarig bruk av land og vann opparbeidet rettigheter til grunn i Finnmark.

Loven her gjør ikke inngrep i kollektive og individuelle rettigheter som samer og andre har opparbeidet ved hevd eller alders tids bruk. Dette gjelder også de rettighetene reindriftsutøvere har på slikt grunnlag eller etter reindriftsloven. (…)»

(Paragafer hentet fra Lovdata.no)

Nå er ikke jeg noen jurist, men hvordan fylkestingets representanter fullstendig kan ignorere loven de selv er satt til å bruke er for meg en gåte.

Allerede i første paragraf er det jo full kræsj mellom Nussirprosjektet og Finnmarksloven, og om man tar de andre paragrafene i vurdering, så er det jo krystallklart at Fylkestingets representanter ikke har forståelse eller respekt for det mandatet og ansvaret de er tildelt.

Fylkestingets gruppe i FeFo-styret ønsker også å isolere det lokale reinbeitedistriktet , 22 Fiettar, ved å henge dem ut, med den konsekvens at de skal bli sett på som den store stygge ulven som stopper prosjektet, i og med at de i praksis sitter med nøkkelen.

Det skulle bare mangle at Fiettar får full støtte fra bl.a Sametinget, noe annet hadde vært oppsiktsvekkende, men om FeFo hadde fulgt loven de selv er satt til å forvalte, så burde FeFo også stille seg bak distrikt 22 Fiettar.

Slik jeg ser det har FeFo nå trått ut av sin rolle som uavhengig forvalter, og fremstår nå som et politisk styrt organ med tilhørende agendaer, som ikke følger rammebetingelsene de faktisk er satt til å følge, nemlig de formålsparagrafene som er lovfestet i Finnmarksloven.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse