Annonse
Artikkelforfatterne i Norsk institutt for naturforskning (NINA) imøtegår påstander om reindrifta fra forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Feil om rein og reinforskning

I et debattinnlegg i Nordlys onsdag 30. januar 2019 hevder Tor A. Benjaminsen fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) at Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) kommer med tabloide budskap i media. Vi vil benytte anledningen til å påpeke feil i NMBU sin fremstilling.

NMBU mener vi bedriver desinformasjon når det gjelder sammenhengen mellom reintall og utviklingen av lavmattene på vinterbeitene i Finnmark. Fakta er at det er uenighet mellom NMBU og NINA knyttet til hvilket reintall som er relevant for lavmengden i et gitt år. NMBU mener lavdekket i 1998 og 2005 skal relateres direkte til reintallene i 1998 og 2005. For en saktevoksende ressurs som laven mener vi (og andre økologer) at beitetrykket over flere foregående år er mer relevant. De dårlige lavbeitene som ble observert i 1998 er derfor av NINA tolket som et resultat av høyt beitetrykk fra høye reintall i foregående år, og forbedringen fra 1998 til målingene i 2005 som gjenvekst grunnet generelt lavere reintall og beitetrykk særlig i starten av denne perioden. Som vi har påpekt i tidligere debattinnlegg med NMBU (Altaposten 9/3 2016) støtter data fra feltstudier tilbake til femtitallet vår tolkning.

NMBU påstår videre at det er lite variasjon i slaktevekter på kalv i perioden 1984-2013 og henviser til en figur i sin egen bok som dokumentasjon på dette. Fakta er at slaktevektene på kalv varierer betydelig mellom år og reinbeitedistrikt, og mange forskere har gjort analyser av disse dataene i årenes løp for å forstå hva som forårsaker denne variasjonen. Reintall kommer ut som en viktig forklaringsvariabel i slike analyser. Økte reintall fører generelt til reduserte slaktevekter. Denne sammenhengen er det bred enighet om blant reindriftsutøvere, forskere og forvaltere, og fremkommer også i analyser gjort av NMBU.

Høyt reintall fører til høyere konkurranse om laven på vinterbeitene og større vekttap gjennom vinteren, samt slitte lavbeiter over tid. Resultatet er at mange simler har svekket kondisjon, og produserer kalver som vokser dårlig og får redusert overlevelse. Svekket kondisjon på dyrene fører også til at reindriften blir mer sårbar for vanskelige vintre. Når reintallene er høye vil vanskelige vinterforhold føre til mer sult og død enn når reintallene er lave. I tillegg spiller sommeren en rolle. En tidlig vår kombinert med værforhold som gir høy planteproduksjon på sommerbeitene bidrar til økte slaktevekter på høsten. Slaktevektene påvirkes dermed av mange forhold som i enkelte år motvirker hverandre, mens de i andre år skyver i samme retning.  

NMBU er godt kjent med hva de faglige uenighetene går på, men fremfor å diskutere kunnskapsgrunnlaget bredt, velger NMBU en svært snever og skjev fremstilling der forskere som har resultater som går imot deres egen overbevisning gis karakteristikker som tabloide, inkompetente og uten integritet. Det er velkjent at slike angrep er effektive når man vil undergrave folks tillit til forskningsresultater og brukes mye av interessegrupper som motstandere av vaksinering og klimafornektere. Vi finner det oppsiktsvekkende at en akademisk institusjon som NMBU velger samme strategi.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse