Annonse
Fergene spiller en nøkkelrolle i Norge, skriver Frps Helge André Njåstad og Kristian Wilsgård. Foto: Tore Eriksen

Fergene er viktig for FrP

Fergepolitikken ble glemt av den forrige regjeringen, men settes nå på dagsorden.

Troms er avhengige av god, forutsigbar og stabil fergetransport av mange årsaker

Dette handler om å se verdien av distriktene og at vi må sette fokus på hvor viktig kystkommuner er for den norske økonomien. En god nok fergetilgang er viktig for folks mobilitet og hverdag og for næringslivet er det avgjørende å få fraktene varere effektivt.

I vårt langstrakte land spiller fergene en nøkkelrolle for å løse den daglige logistikken for vanlige mennesker og for næringslivet, for eksport og import. Mange er helt avhengige av fergen, og vi må sørge for at fylkene har best mulig forutsetninger for å levere et godt fergetilbud med mange avganger.

Troms er avhengige av god, forutsigbar og stabil fergetransport av mange årsaker. Folk lever og bor i bygder langs kysten der det i generasjoner har vært fiske som viktigste næring. Med regjeringens målsetting om vekst i havbruk og fiskerinæring er behovet for god infrastruktur blitt avgjørende for å oppnå målene.

Kravet til kvalitet og ferskvare er stort og markedet skal tilfredstilles for på denne måten å øke inntekt, sysselsetting og verdiskaping i distriktene.

Fremskrittspartiet i Troms mener verdiskaping og næringslivets aktivitet skal telle mer ved investeringer i infrastruktur. Samtidig ønsker vi at skatteinntekter fra bedrifter i større grad må bli værende i kommunene med arbeidsplassene, og ikke regnes ut fra hvor hovedkontoret ligger. På denne måten tror jeg Troms' verdiskapningsdistrikter vil sitte igjen med mer penger til å videreutvikle bygdene og infrastrukturen.

Det er viktig for kystsamfunnene i Troms at veier og ferger prioriteres høyt og sees i sammenheng med næringsviktige samfunn så vel som der folk bor.

FrP er tydelig på at nye muligheter må sees på for å utvikle en god struktur i by- og arbeidsmarkedsregionen Tromsø-Senja. FrP ser fremover og tror nye muligheter i Troms vil bli ivaretatt framover.

En helårig fergeforbindelse mellom Botnhamn og Brensholmen vil gi store muligheter for næringslivet, folket og reiselivet i regionen og knytte sammen regioner. En forbindelse mellom Skrolsvik og Bjarkøy i sør vil gjøre ytre kystvei til en fremtidig status som øyriket i Troms vil dra store ringvirkninger av i fremtiden.

Møreforskning Molde har på oppdrag fra KMD kommet med innspill til endringer i delkostnadsnøkkelen for båt og ferje i inntektssystemet for fylkeskommunene. Rapporten er sendt til fylkeskommunene for innspill og skal presenteres i kommuneproposisjonen for 2018.

I dag er det relativt store ulikheter knyttet til utgifter for drift av ferje. Målet med prosjektet var å bidra til en kostnadsnøkkel som er enda bedre egnet til å fange opp variasjoner i utgiftsbehovet mellom fylkeskommunene.

FrP vurderer nå innholdet i rapporten og om den gir grunnlag for å gjøre endringer i dagens kostnadsnøkkel for båt og ferje. Departementets vurderinger av rapporten vil bli presentert i kommuneproposisjonen sammen med eventuelle forslag til endringer i nøkkelen.

Rapporten er nå sendt til fylkeskommunene slik at de skal få muligheten til å uttale seg. Det vil bli lagt vekt på innspillene fra fylkeskommunene når det skal vurderes om rapporten gir grunnlag for å gjøre endringer i dagens kostnadsnøkkel.

For FrP i regjering har distriktspolitikken hele tiden vært i fokus. Det handler om å styrke kommunene, tjenestene og næringslivet tilstrekkelig til at folk blir boende, at unge mennesker flytter tilbake etter studietiden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse