FORHANDLINGER BRØT SAMMEN: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark og fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms. Foto: Lars Egil Mogård/NRK

Finnmark får svarteper

Finnmark trenger et nytt forhandlingsutvalg som ikke ser Tromsø som sin fiende, mener Kåre Olsen.

Regionreformen ble behandlet i Stortinget 8. juni. Troms og Finnmark skal slåes sammen til en region. Til grunn for regionreformen ligger St.mld. 22 (2015-2016).

Etter dette har fylkespolitikere spesielt i Øst-Finnmark ropt om reversering av vedtaket, og ikke villet innse og å forberede en sammenslåing. Dette har endt med svarteper for oss finnmarkinger.

Nå har man ikke reflekterte argumenter i sammenslåingsprosessen utover å rope: VADSØ, VADSØ, VADSØ, pluss i en bisetning: ØST-FINNMARK. Dette ifølge fylkesråden i Troms.

Forhandlingsutvalgene fra Troms og Finnmark kommuniserer ikke på samme nivå og har forskjellig forståelse av reformens utfordringer, ifølge samme fylkesråd.

Troms tar utgangspunkt i St.meld. 22 (2015-2017) «nye folkevalgte regioner – roller, struktur og oppgaver».

Det virker ikke som finnmarksutvalget hverken har lest eller forstått stortingsmeldingen, langt mindre tatt den inn over seg.
Det er derfor lett å forstå og å være enig i Troms forhandlingsutvalgs tilnærming: Regjeringens mål er at Nord-Norge skal videreutvikles til en av landets mest bærekraftig region.

For å lykkes blir valg av fylkeshovedstad avgjørende. Fylkeshovedstaden må ta en aktiv rolle som utviklingsaktør for hele regionen. Byer og tettsteder må utvikle sine lokale og regionale fortrinn og samhandle innen regionen. Sametinget skal inviteres til å delta aktivt i arbeidet med regionens planprosesser som omfatter samiske områder.

Den nye regionen må utvikles slik at den blir sterkest mulig i nasjonale og internasjonal konkurranse med andre regioner om kompetanse, arbeidskraft, nye innbyggere og kapital. Kompetansesentrene må brukes som motorer for utviklingen.

Viktige samfunnsinstitusjoner som UIT- Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset i Nord-Norge har sitt hovedsete i Tromsø. Begge har vært viktige drivkrefter for å bygge dagens Nord-Norge, gjennom virksomheter spredt over hele landsdelen. Begge har bidratt til å styrke kunnskaps- og fagmiljøer i en stadig hardere konkurranse om fagpersonell, studenter, midler m.m.

Det befolkningsmessige tyngdepunktet ligger i Tromsø med ca. 75000 innbyggere. Sør- og Midt Troms har tilsammen ca. 70.000 innbyggere. Finnmark har totalt 76000 innbyggere, hvorav Alta har i overkant av 20000 og Vadsø ca. 6000.

Tilgang på kompetent arbeidskraft er viktige utfordringer i årene som kommer. Det er ikke bare spørsmål om å tiltrekke seg riktig kompetanse, men også å beholde den over tid. I denne sammenheng er bolyst en viktig faktor.

Sammenslåingen av Troms og Finnmark vil gjøre det nye fylket til et kraftsenter i nord. For å kunne realisere mulighetene er det viktig å styrke Tromsø som arktisk hovedstad gjennom videre institusjons- og kompetansebygging.

Det er med denne tilnærmingen også vi fra Finnmark må møte våre venner i Troms.

Da blir VADSØ, VADSØ, LIKEVERD, LIKEVERD, KJØTTVEKT osv. tomme argumenter. 
Dersom det er slik at dagens tillitsvalgte i forhandlingsutvalget fra Finnmark ikke klarer å løfte seg fra sine banale tilnærminger, er mitt forsalg at man velger et helt nytt forhandlingsutvalg med kompetanse nok til å komme med seriøse innspill, som gagner Finnmark og regionen som helhet.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse