Annonse

Fire år med borgerlig byråd

Frp: Vi har styrket budsjettet til pleie og omsorg med 190 millioner kroner.

Gjennom 12 år med Ap ble antall sykehjemsplasser redusert. Siden vi kom i byråd har vi opprettet 42 nye plasser.

En prioritert sektor for byrådet denne perioden har vært helse og omsorg.  Vi har styrket budsjettet til pleie og omsorg med 190 millioner kroner.  Vi har opprettet over 200 nye årsverk innen sektoren.  Til sammenligning var det en økning på kun 19 nye årsverk i løpet av Aps siste fire år (2007-2011).

Det irriterer åpenbart Fagforbundet at FrP har levert i byråd.  I Nordlys fredag skriver flere tillitsvalgte at budsjettøkningene «bare» skyldes penger kommunen fikk i forbindelse med samhandlingsreformen.

Men dette er feil. Da reformen ble innført i 2012 fikk Tromsø kommune 67 millioner.  Senere ble ordningen med medfinansiering avviklet og staten trakk tilbake igjen 60 av de 67 millionene.  Av de 190 millionene er det altså ca. 7 vi har fått i forbindelse med samhandlingsreformen.

Gjennom 12 år med Ap ble antall sykehjemsplasser redusert.  Siden vi kom i byråd har vi opprettet 42 nye plasser.  Halvparten er riktignok i midlertidige lokaler, men alle plassene er finansiert 100 %. I høst renoveres Mellomveien 100 og skal tas i bruk til 24 korttidsplasser. I den forbindelse vil midlertidige dobbeltrom bli avviklet. 

Byrådet har bevilget 400 000 kroner årlig til Aksjon ungdom. Gjennom dette får ungdom sommerjobb i sykehjemmene. Positivt for de eldre, og det bidrar til rekruttering av helsepersonell. Dette muliggjør også arrangering av eldrefestivalen, som er arrangert de fire siste somrene, der beboere på sykehjemmene kommer ut i naturen, på grillfest med sang og musikk. 

Byrådet har denne perioden lagt et solid grunnlag for fremtidens omsorg.  I økonomiplanen er det vedtatt rekordstore omsorgsinvesteringer.  Ap ville bruke 298 millioner på nye Otium. Vi har nettopp vedtatt en ramme for prosjektet på 785 millioner.  Vi skal bygge et helsehus i Breivika med 60 korttidsplasser. 

Det skal bygges ny avlastning og et nytt bofellesskap for utviklingshemmede.  Det er laget et eget boligprogram for utviklingshemmede. På samme måte er vi i gang med et boligprogram innen rus og psykiatri – og vårt budsjettforslag for neste år vil inneholde midler til å realisere dette.  Det er også avsatt 132 millioner til anskaffelse av flere boliger for vanskeligstilte.  Antall kommunalt disponerte boliger har for øvrig økt med nær 100 boliger fra 2011-2015. 

Vi har denne perioden opprettet 17 nye dagsenterplasser for eldre, og nå i høst åpner vi et nytt tilbud om dagsenter på ettermiddag.  Dagsenter er viktig for å forebygge isolasjon og ensomhet – og det kan utsette behovet for hjelp på høyere nivå i omsorgstrappen.

Fra opposisjonen er det konstruert en falsk virkelighet om at hele kommunen er «privatisert». Men dette er jo ikke riktig.  Innenfor helse og omsorg består fortsatt de kommunale tjenestene, noe som viser at skremselspropagandaen fra de røde har vært feil.

Det er innført fritt brukervalg i hjemmetjenesten.  Det innebærer at brukerne kan velge hvem som skal komme hjem til seg.  Byrådet ser på hjemmetjenester som private og personlige, og det er derfor en selvfølge at brukerne skal kunne velge.  Erfaringer fra kommuner som har gjort dette er at den kommunale tjenesten består, mens en del av veksten tilfaller andre leverandører.  Konkurransen mellom leverandørene øker fokuset på kvalitet i tjenesten.

Vi har også satset betydelig på brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I 2011 brukte kommunen rundt 23 millioner på BPA. Nå bruker vi over 50 millioner. Vi har doblet bruken av BPA – og dermed gitt funksjonshemmede mer frihet. I regjering har vi også lovfestet rettigheten til BPA.

Vi har satset på rus- og psykisk helse.  Grønnegata 103 er renovert i samarbeid med Stiftelsen kommunale boliger. Vi har styrket bemanningen for tettere oppfølging av beboerne.  Nylig er boliger i Blomlivegen renovert – målgruppe rus og psykiatri.  Vi har opprettet en småjobbsentral for mennesker med rus- og psykiske lidelser – DagsJobben. Her kan mennesker i aktiv rus møte opp og tjene ærlige penger. Vi har bevilget 1,5 millioner årlig til BrukerBasen, som driftes av Marborg som et 100 % brukerstyrt botilbud for mennesker som kommer ut av fengsel eller institusjon. Det er et unikt tilbud i nasjonal sammenheng. Svært mange av deltakerne går videre til et rusfritt liv.

Budsjettet til rus- og psykiatritjenesten er styrket med 18 millioner siden 2011.  I tillegg kommer søkbare midler til kommunalt rusarbeid som regjeringen har øremerket. Bare i år mottar vi 6 millioner av disse midlene.  Som en del av regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet vil Tromsø kommune neste år motta ytterligere 4,8 millioner friske kroner til kommunalt rusarbeid.  Med borgerlig byråd de neste fire år garanterer jeg at rus- og psykiatri skal være et prioritert område. 

Helse og omsorg er en sektor med mange utfordringer og økende behov. Denne perioden har byrådet lagt et solid grunnlag for å møte fremtiden. Vi er klar til å ta jobben videre gjennom fortsatt stø kurs og trygg ledelse. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse