Annonse
Jeg, og tusener andre, skjønte at her er det noe som ikke stemmer. Hvordan kan det være billigere å legge ned en stasjon som er bygd opp for flere titalls millioner, flytte flyene 10 mil, bygge opp en ny flystasjon og slik spare penger? skriver Wilhelm Aronsen. (Foto: Privat)

Fire "uvirkelige" år

Hvorfor all tillit til politiske prosesser forsvant.

Det var ikke før fire eldre på Andøya, ved en feil, fikk servert fiskeboller på julaften, at Andøya var verdt et ordentlig oppslag i VG.

Undertegnede er pensjonist,76 år og bosatt på Andøya. De siste fire årene har både vært lærerike og litt uvirkelige for meg. Selv etter et langt liv, med erfaring fra forskjellige jobber, har jeg flere ganger vært nødt til å sette meg ned og tenke over om det er slik politiske prosesser kjøres for å oppnå det en har bestemt seg for. Jeg har aldri jobbet i forsvaret, men som samfunnsengasjert innbygger, har det vært mye jeg ikke får til å stemme.

Det hele startet da Stortinget i 2016 vedtok å legge ned Andøya flystasjon og areal og infrastruktur skulle frigis til annen næringsvirksomhet. Margunn Ebbesen ga da uttrykk for hvor heldige Andøya var som fikk et stort næringsareal til disposisjon. Hun forsto ikke og  var skuffet over at vi ikke var positive til dette.

I dag, fire år senere, er situasjonen følgende: Forsvaret har ingen planer om å forlate Andøya flystasjon for å overlate den til sivil næringsvirksomhet. Forsvarsbygg har derimot gått ut for å stoppe planlagt næringsvirksomhet utenfor flystasjonsområdet.

Jeg måttte derfor sette meg ned og ta et tilbakeblikk på disse 4 årene. Det hele startet, for meg, da ledende stortingsrepresentanter for H, Frp og Ap med “gråten i halsen” fortalte hvor lei seg de var for å måtte legge ned Andøya flystasjon, da videre drift der ble for dyrt, og forsvaret måtte bruke pengene slik at de fikk mest mulig forsvar for dem.

Det var da jeg, og tusener andre, skjønte at her er det noe som ikke stemmer. Hvordan kan det være billigere å legge ned en stasjon som er bygd opp for flere titalls millioner, flytte flyene 10 mil, bygge opp en ny flystasjon og slik spare penger?

UFORSTÅELIGE TALLBEREGNINGER

En begynte da å se nærmere på tallene og selv for en ufaglært på dette området, var det tydelig at her var det noe som ikke stemte. Bl.a. skulle kostnadene ved å forlenge tverrvindbanen på Andøya koste 7-800 millioner mer enn det totalkostnadene ville bli for å bygge en ny storflyplass i Rana, og utkjøp av sivile boliger ville koste ca 1,8 millioner pr bolig på Evenes og 6,7 millioner på Andenes.

Jeg ønsket da å finne ut mer om dette, for det måtte jo være ei forklaring på tallbruken. Jeg sendte derfor et brev til Statsministerens kontor og ba om hjelp til å forstå tallene. Jeg fikk raskt tilbakemelding om at henvendelsen var oversendt forsvarsministeren (FM), og jeg ville få svar derfra. Da et par måneder var gått, etterlyste jeg svar, men fortsatt uten å få noe. Ny etterlysing ble sendt, men fortsatt uten å få svar. Jeg oversendte derfor saken til Sivilombudsmannen. Etter få dager fikk jeg tilbakemelding derfra. De hadde vært i kontakt med FD som vedgikk å ikke ha sendt svar, men nå ville jeg få svar innen en fastsatt dato.

Denne datoen kom det de kalte svar på mine spørsmål. Jeg skal bare ta med et eks. på svar jeg mottok. Et av mine spørsmål var hvorfor utkjøp av hus på Evenes var verdsatt til 1,8 millioner pr hus mens det på Andenes var 6,7 millioner. Svaret var at utkjøp av hus ofte ble dyrere enn en hadde beregnet. På Ørlandet kom hvert hus på 6,4 millioner. Men hvor var svaret på det jeg hadde spurt om? Min første tanke etter svaret var at de måtte jo mene at jeg ikke var i stand til til å skjønne hva jeg hadde spurt om hvis de mente dette var svar på min henvendelse. For meg ble det på grensen til diskriminering å sende meg et slikt svar på et konkret spørsmål.

Men jeg fikk en ny sjanse til å få ei forklaring på tallene, for i etterkant av dette kom FM til Andenes på et folkemøte, og spørsmålet om tallene ble fremmet på nytt, og svaret var kort og avvisende: Dette svarer jeg ikke på. Jeg tror på tallene og ferdig med det.

Dette var første gang jeg fikk oppleve FM sin omgang med tall, men det kom flere muligheter. Under Arendalsuka dette året var jeg til stede på en debatt om LTP. Der kom FM med sterk kritikk av de som hadde påstått at regjeringen hadde redusert antall heimevernsoldater, mens fakta var at de hadde økt med 2000. Liv Signe Navarsete opplyste da at det er mange måter å regne på. Regjeringen hadde først foreslått en reduksjon på 7000, men pga mange protester, ble reduksjonen bare på 5000. For FM var dette da en økning på 2000, mens det for henne var en reduksjon på 5000.

Under Arendalsuka et år var også professor Vike med på et debattmøte der han bl.a. snakket om tillit. Han sa at norske politikere hadde stor tillit i folket, men dette var det ingen grunn til, og han kom med begrunnelser for hvorfor.

Jeg hadde hans uttalelser i bakhodet da jeg først hørte forsvarsministeren i Dagsnytt 18 si at det samme de bygde på Evenes, måtte de også ha bygd på Andenes, for senere å endre sin egen uttalelse når han skjønte at den ikke stemte.

Jeg har mange ganger undret meg over hvorfor vi har en FM som bare slenger ut påstander uten å begrunne dem, og gang på gang får jeg bekreftet det professor Vike sa. For når Bruun-Hansen sier at “Evenes er et politisk valg”, sier FM at “Valget av Evenes er utelukkende basert på fagmilitære råd”. Men jeg ser aldri at han står fram med  underbyggende begrunnelser - tvert imot. De fagmilitære rådene jeg har sett med begrunnelser, kommer fra forsvarsfolk og flygere som på ingen måte anbefaler Evenes.

Under debattmøtet på Andenes prøvde også Elvenes seg på at de bare fulgte militærfaglige råd. Han ble da “satt på plass” av ordføreren i Andøy, tilhørende samme parti som Elvenes.

Det siste jeg har sett nå om forholdet Andenes - Evenes er skrevet av tidligere flyger Johnny Skaar som stiller seg undrende til at viseadm. E. Natvig sier at Andøya har en ulempe med vind og værforhold, for det er kjent for “alle” at det er Evenes som har disse utfordringene. Alle de uttaelsene jeg har sett fra flygere, meteorologer m.fl. underbygger det Skaar skriver.

AP'S ROLLE

I årene etter vedtaket har vi hatt en mengde opplevelser med Ap`s forsvarspolitiske talsperson, Anniken Huitfeldt, og disse har ikke akkurat styrket tilliten til politiske prosesser. Hun “slo seg på brystet” etter vedtaket og skrøt av at Ap hadde sørget for at saken skulle vurderes på nytt dersom det fremkom vesentlige endringer i forhold til beslutningsgrunnlaget, men lot være å fortelle at det var hun som satt med fasiten på hva som var vesentlige endringer, og det har vært helt umulig å få henne til å konkretisere hva som ligger i vedtaket. Det har dukket opp flere saker, som for folk flest ville være ei vesentlig endring, men ikke for henne. Skal bare ta med et eksempel: Kostnader på 1,02 milliarder for å flytte MPA fra Andøya til Evenes, er nå steget til mer enn 2,3 milliarder, men selv ikke ei (foreløpig) prisstigning på 130 % er ei vesentlig endring for henne.

Pga “rykter” om vesentlige endringer har hun vært på Evenes 2 ganger og fått bekreftet at dette ikke har forekommet. Når det gjelder Andøya, ser det ut som hun kan ta imot skriftlige spørsmål, slik at hun/hennes rådgivere kan lage skriftlige svar, noe som gjøres ved å lage et samlesvar for alle spørsmålene, og da slik at en ikke svarer på noe.

Jeg undrer meg stadig på hvorfor Huitfeldt er “i lomma på” FM. Det virker som det er greitt at hun bjeffer litt, så lenge Ap bare stemmer slik FM ber dem. Vi ser også at mangel på KVU og turbulensanalyser heller ikke er vesentlige mangler, og for meg blir det mangel på respekt for folk flest når hun fortsatt kommer med luftvernargumentet når hun vet at dette ikke er reelt.

Men det jeg stiller meg mest undrende til, er at hun ikke ser/vil se at det er en vesentlig forskjell på Andøya flystasjon legges ned og Det blir betydelig militær øvingsaktivitet ved Andøya flystasjon. Når en nå ser at forsvaret i tillegg vil legge band på næringsvirksomhet utenfor Andøya Flystasjon, blir undringa enda større.

ARENDALSUKA

I mange år nå har Arendalsuka i august vært et møtested for politisk debatt, og jeg har vært til stede der de fleste årene, og erfart at konsulenter og kommunikasjonsrådgivere i stadig større grad styrer debatten, mens avstanden mellom rikspolitikere og folk flest bare øker. Alle partiene har sine stands der, og jeg har bevisst oppsøkt der Høyre og Ap har sine stands i håp om å komme i prat med rikspolitikere, men dessverre. Jeg møter lokale politikere som er hyggelige nok, men de kan ikke svare på rikspolitiske spørsmål som f.eks. LTP for forsvaret. Når jeg spør etter rikspolitikerne, får jeg vite ta de er opptatt med journalister, lobbyister eller organisasjoner, så de er ikke å treffe for folk flest. Jeg sitter med en følelse av at de samme politikerne og journalistene som møtes i Oslo hele året, flytter til Arendal og møtes der en uke hvert år. Da Erna Solberg uttalte at hun hadde håpet å treffe mer folk et år under Arendalsuka, skrev politisk redaktør i Agderposten at forutsetninga for å treffe folk, var å være tilgjengelig for dem.

Jeg har tatt opp dette med rikspolitikernes manglende tilgjengelighet under Arendalsuka, både med arrangøren og Agderposten, men det er tydelig at stortingspolitikerne er mer interessert i å sitte i båtene i Pollen og bli intervjuet enn å stille på stand og få kritiske spørsmål uten å kunne søke råd hos sin rådgiver. Og en blir stadig mer bevisst hvordan politikere lærer en lekse av sin rådgiver og  gjentar den, nesten uansett hva de blir spurt om.

For meg blir det et demokratisk problem når konsulent- og PR-bransjen er blitt premissleverandør for den politiske debatten. Spesialbestilte rapporter blir lagt til grunn for politiske vedtak der premissene er lagt av de som bestiller utredningene. Statsministeren mener folkeavstemning ikke er egnet til å avgjøre viktige spørsmål, men synes tydeligvis at det ikke er problematisk at spesialbestilte rapporter blir brukt som faktagrunnlag og legger premissene for de vedtak som gjøres. I 2019 brukte staten ca 8 milliarder på konsulenttjenester.

RIKSMEDIA

I etterkant av vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon og at en så at mye av tallbruken ikke kunne være riktig, tok jeg kontakt med politisk redaktør i VG og presenterte tall jeg ba de “gå nærmere inn i”. Jeg fikk tilbakemelding om at dette var interessant, og de skulle sette noen til å grave i det, men som Fleksnes sa: “Dett var dett”. Da VG senere  nærmest ga inntrykk av at det viktigste med LTP var at AP og H var enige, sendte jeg en ny e-post der jeg påpekte at det viktigste med LTP burde være innholdet og ikke hvilke parti som samarbeidet. Der stoppet også tilbakemldingene fra avisen.

Det var ikke før fire eldre på Andøya, ved en feil, fikk servert fiskeboller på julaften, at Andøya var verdt et ordentlig oppslag.( Jeg tar da ikke med avisens stakkarsliggjøring av oss i et annet  oppslag.)

Det er ganske tankevekkende å oppleve riksmedias manglende evne/vilje til å gå nærmere inn i saken. Ser da bort fra Klassekampen.

TIL SLUTT

For 11 år siden hadde vi besøk av Thorvald Stoltenberg under Bleiksdagan. Han hadde et foredrag om sitt liv i forskjellige roller, der han trollbandt både gammel og ung i et foredrag/kåseri fylt med alvor og humor. Jeg fikk også anledning til å snakke en god del med han på tomannshånd, da han foretrakk å bo privat i stedet for på hotell. Han ba meg være oppmerksom når “viktige” politikere ble så veldig enige. Da hadde de sittet sammen og bestemt resultatet og argumentene for hvorfor det måtte bli slik de ønsket. Det ville ikke bli lett da for de som hadde motforestillinger, for det var allerede bestemt hva som skulle vedtas, og denne gruppa stilte opp for hverandre hvis det ble debatt. Derfor var han aldri så skeptisk som når motargumentene ikke fikk den plass i debatten som de fortjente.

Så nå venter jeg bare på at forsvarsministeren skal legge fram regnestykket for videre aktivitet på Andøya - og Ap sin begrunnelse for å si at dette ikke er noen vesentlig endring fra vedtaket i 2016.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse