Annonse
Støtter ditt parti fortsatt fiskerilovenes formål om at fangst- og fangstrettighetene skal komme fiskeriavhengige lokalsamfunn til gode og fordeles gjennom politisk styrte vedtaksprosesser? er ett av elleve spørsmål Kystens Tankesmie stiller de politiske partiene.

Fiskeripolitiske spørsmål til de politiske partiene

De politiske partiene som skal innvelges på Stortinget blir også gitt ansvaret for forvaltningen av Norges fiskeressurser som i henhold til Havressursloven paragraf 2 «tilligger det norske folk i fellesskap». Det er derfor avgjørende viktig at partiene klargjør konkret for velgerne før valgdagen hvordan de vil prioritere utnyttelsen av disse knappe ressursene. Kystens Tankesmie mener følgende elleve tema og spørsmål er de viktigste:

Vil partiet ditt styrke den regionale fiskeriforvaltningen i Nord-Norge hvor hovedtyngden av fiskeriene ligger? (Ja/nei)

Regional fordeling. Mange kystsamfunn har mistet adgangen til havressursene som de har en lang historisk hevd på som en følge av at myndigheten har godkjent at enkeltredere kan kjøpe og selge kvoterettigheter utenom de politiske vedtaksprosesser som Deltakerloven forutsetter. (Enig/uenig)

1. Støtter ditt parti fortsatt fiskerilovenes formål om at fangst- og fangstrettighetene skal komme fiskeriavhengige lokalsamfunn til gode og fordeles gjennom politisk styrte vedtaksprosesser? (Ja/nei)

Råstoffordeling. Fangst nært kysten med snarlig leveranse er den viktigste forutsetningen for å tilby markedene førsteklasses fersk kvalitetsfisk som gir høyest verdiskaping på sjø og land. Kvaliteten og verdiskapingen reduseres når myndighetene tillater oppsamling av større kvoter på enkeltfartøy enn det de har kapasitet og tid til å handtere, noe som gjør det mer lønnsomt for fiskerne å øke fangstvolum på bekostning av å lande best mulig kvalitet. (Enig/uenig)

2. Vil ditt parti fremme landinger av best mulig fersk kvalitet som gir høyest verdiskaping både på sjø og land gjennom retningslinjene for strukturering av fiskeflåten, fordeling av kvoter og offentlige tilsynsmyndigheter? (Ja/nei)

Leveringsplikt. De leveringspliktige trålerkvotene er gitt for å sikre råstofflandinger til bedrifter med dispensasjon fra Deltakerloven om at kun aktive fiskere kan tildeles fiskerettighet. Ferskfisktrålerne som tidligere landet opp til 14 dagers fisk, er uegnet for å forsyne markedene med etterspurt fersk kvalitet. I stedet for å overføre kvotene til andre mer velegnede fartøyer, endret myndighetene definisjonen av leveringsplikt til «tilbudsplikt» -som i praksis opphevet av leveringsplikten av fisken, og tillot overføring av disse kvotene til frysetrålere som heller ikke har vært egnet til å levere råstoff egnet til lønnsom bearbeiding i de tilgodesette lokalsamfunn.(Enig/uenig)

3. Er ditt parti villig til å omfordele leveringspliktige kvoterettigheter til andre fartøygrupper som kan oppfylle leveringsforpliktelsene uavhengig av fangstmetode? (Ja/nei)

Kvotefordeling. Kvoter overføres i økende grad fra kystfiskeflåten (under 28 meter) til havfiskeflåten (over 28 meter) etter at definisjonen av havfiskefartøy og kystfiskefartøy er endret fra fartøyenes «lengste lengde» (fysisk lengde) til «hjemmelslengde» (lengden på det fartøyet som opprinnelig fikk tildelt en kvoterettighet som senere er solgt til andre større fartøyer). Dette har ført til at kystfiskekvoter (opprinnelig tildelt fartøyer under 28 meter lengste lengde) er overført på havfiskefartøyer med en lengste lengde helt opp til 60 meter. Opphevelse av kvotenes fylkesbindinger har derved ført til at kapitalsterke redere av havfiskefartøy i sør har kunne kjøpe opp kvoter fra mindre fartøy (særlig i nord) med den følge at mange lokalsamfunn har mistet ytterligere kvoterettigheter og arbeidsplasser. (Enig/uenig)

4. Vil ditt parti at fiskekvoter tildelt mindre fartøyer fortsatt skal kunne overføres til større fartøyer uten regionale bindinger? (Ja/nei)

Havdeling. Overføring av kystfiskekvoter til havfiskefartøyer har øket fangstpresset i de nære kyststrøk. Med snurrevadtrål er disse nye havfiskefartøyene like effektive som trålerne, men har tillatelse til å fiske inntil fjordlinjene, mens trålerne er henvist til å fiske utenfor 4 milsgrensa!  Dette fangstmønsteret er både til fortrengsel for andre kystfiskere og en trussel mot kysttorsken. (Enig/uenig)

5. Vil partiet ditt støtte en havdeling hvor fisket inne i fjordene reserveres til de aller minste fartøyene og hvor havfiskeflåten henvises til fiske utenfor 4 nautiske mil? (Ja/nei)

Sjarkflåten. Den åpne deltakelsen i fartøygruppen under 11 meter gir sikkerhet for at alle kvalifiserte norske statsborgere kan delta i fiske på fellesskapets fiskeressurser. Handel med fiskerettigheter gjennom private markeder for fartøyer over 11 meter, har ført til at kapitalsterke redere på større fartøyer ønsker å kjøpe opp kvoterettigheter også fra de mindre fartøyene. Dette bidra til ytterligere sentralisering av fiskerettighetene på redere og lokalsamfunn. (Enig/uenig)

6. Vil partiet ditt at det fortsatt skal være åpen deltakelse i fiske med fartøy under 11 meter uten privat kjøp og salg av kvoterettigheter? (Ja/nei)

Utlendingers adgang til norske fiskekvoter. Utenlandske statsborgere i Norge har -med hjemmel i EØS-avtalen, rett til å delta i alle norske åpne fiskerier og kjøpe kvoterettigheter til fartøyer under 15 meter. (Enig/uenig)

7. Vil ditt parti fortsatt tillate at utlendinger kan flytte til Norge og fritt delta i fisket etter norsk fisk i norske farvann med fartøy under 15 meter? (Ja/nei)

Ressursrente. Verken fiskeflåten eller havbruksnæringen betaler godtgjørelse (tomtekostnader, ressursskatt) for bruken av samfunnets ressurser slik som all annen næringsvirksomhet på land og petroleumsvirksomhet til havs. Det er forståelig at kystfiskeriene slipper med sine hevdvunne rettigheter til fisken og bidrag til opprettholdelse av bosetting. (Enig/uenig)

8. Vil partiet ditt gå inn for at fiskeri- og havbruksnæringen som andre næringer, skal betale en godtgjørelse (ressursskatt) til fellesskapet som står i stil med verdien av de rettighetene næringen tildeles og bidraget til samfunnet forøvrig? (Ja/nei)

Miljø. Trålerflåten med liten tilknytning til kystsamfunnene, mottar fire ganger så mye drivstoffsubsidier per kilo fangst som kystfiskeflåten. Oppdrettsnæringen er også den eneste næringen i landet som har tillatelse til å dumpe all avføring og kjemikalier urenset rett ut i havet. Konsekvensene er at vekstvilkårene for andre biologiske arter og mulighetene for annet fiske er sterkt truet. Tilsvarende kloakk fra mennesker og dyr er av gode grunner underlagt strenge deponeringsbestemmelser, kloakk- og miljøavgifter. (Enig/uenig)

9. Vil partiet ditt stille krav om at subsidiering av oljeforbruk i fiske skal opphøre og alt fiskeoppdrett både på land og sjø over tid skal inn i lukkede anlegg med full deponering av avfallsstoffene på samme måte som for landbruk og annen industri? (Ja/nei)

Turistfiske. Turistfiske er blitt en attraktiv næring til glede for mange kystsamfunn, men den utenlandske fangstinnsatsen skaper økende bekymring for kystfisket. Fangstmengden er regulert med en maksimum utførselskvantum. Tollbeslagene viser at dette ikke respekteres. Det er behov for innføring av kontrollerbare elektronisk fiskekort hvor godkjente turistanlegg blir gitt et øket kontrollansvar for at ingen turist får ta ut mer enn godkjent kvote. (Enig/uenig)

10. Vil partiet ditt innføre strengere reguleringer med fiskekort og håndheving for turistfiske i sjøen på samme måte som det praktiseres i innlandsvann? (Ja/nei)

Fiskeriforvaltning. Fiskeridirektoratet -sentralstyrt fra Bergen, har det praktiske ansvaret for all fiskeriforvaltning. Dette skaper uheldige bindinger til en vestlandsstyrt næring, mens hovedtyngden av ressursene ligger utenfor Nord Norge. For å ivareta de regionale forvaltnings- og veiledningsoppgavene er det behov for en større nærhet mellom regionale myndigheter og næringsutøvelsen som ble svekket etter opphevelsen av lov om rettledningstjenesten i fiskeriene og endring av fiskesalgslagsloven. (Enig/uenig)

11. Vil partiet ditt styrke den regionale fiskeriforvaltningen i Nord-Norge hvor hovedtyngden av fiskeriene ligger? (Ja/nei)

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse