Annonse
STØRST I NORD: Den største konsentrasjonene av infrastruktur innen romvirksomhet og romforsking i Norge befinner seg i Nord-Norge og på Svalbard. Her kan nevnes Kongsberg Satellite Services (KSAT), Andøya Space Center, SVALSAT og EISCAT. Foto: Nord24

Flytting av Norsk Romsenter til Tromsø

En viktig forutsetning for å lykkes er at alle lokale partier i Tromsø evner å samarbeide om flytteprosessen. Man kan neppe påregne drahjelp fra kollegaer i Nordland, som kommer til å arbeide for flytting til Andenes

Nå har politikerne i Tromsø muligheten til å teste hva regionreformen innebærer. Er Regjering og Storting villige til å flytte institusjoner og makt ut av Oslo eller er det bare tomme løfter. Flytting av Norsk Romsenter til Tromsø kan være selve lakmustesten på at reformen har noe for seg. Finnmark bør kanskje også prøve seg på noe lignende.

Politisk mobilisering nødvendig

Med erfaringene fra flyttingen av Norsk Polarinstitutt som bakgrunn vet jeg at flytting av statseide institusjoner ut av Oslo er en langdryg prosess. De ansatte har mange kontakter innad i stats-hierarkiet i Oslo som de kan spille på. Derfor er den politiske mobiliseringen lokalt og på fylkesnivå svært viktig.

En viktig forutsetning for å lykkes er at alle lokale partier i Tromsø evner å samarbeide om flytteprosessen. Man kan neppe påregne drahjelp fra kollegaer i Nordland, som kommer til å arbeide for flytting til Andenes. Det erfarte vi under flyttingen av Norsk Polarinstitutt, da stortingsrepresentantene fra Nordland jobbet samtidig for å få Norsk Luftfartsmuseum til Bodø.

Faglig samarbeid

Like viktig er det å etablere sterke bånd til fagmiljøene i Tromsø og på Svalbard. Skal man kunne påvirke stortingsrepresentantene så holder det ikke bare å ha kontakt med representantene fra fylket, man må nå fram med faglige argumenter til alle som har beslutningsmakt. Det gjelder også byråsjefer, ekspedisjonssjefer og departementsråder i berørte departementer. Mange stortingsrepresentanter blir tvunget til å stemme slik partigruppene på Stortinget bestemmer. Vi erfarte at en representant fra Tromsø måtte be seg fri for ikke å måtte stemme mot flytting av Norsk Polarinstitutt.

Professor Asgeir Brekke, som også var involvert i prosessen med flyttingen av Norsk Polarinstitutt, har i en artikkel i avisa Nordlys 06.09.18, tatt til orde for flytting av Norsk Romsenter til Tromsø. Brekke påpeker at de største konsentrasjonene av infrastruktur innen romvirksomhet og romforsking i Norge befinner seg i Nord-Norge og på Svalbard. Her kan nevnes Kongsberg Satellite Services (KSAT), Andøya Space Center, SVALSAT og EISCAT.

KSAT (tidligere Tromsø Satelittstasjon) er 50/50-prosent eid av Norsk Romsenter Eiendom AS og Kongsberg Defence & Aerospace, som er en del av Kongsberg Gruppen. Ca. 180 ansatte (2017)

Brekke er ikke den eneste som har tatt til ordet for å flytte Norsk Romsenter ut av Oslo. Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sier til avisa Nordlys 08.11.16 at det vil være riktig å flytte senteret til Andenes som en kompensasjon for nedleggelsen av Andøya flystasjon. Han påpeker at Andøya Space Center i hovedsak eies av Norsk Romsenter.

Norsk Romsenter

Norsk Romsenter (NRS) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet og ble opprettet i 1987 da Norge ble med i ESA (European Space Agency). Norsk Romsenter, med 43 ansatte (2018), holder til på Drammensveien i Oslo.

NRS sin oppgave er å fremme og ivareta Norges interesser i den europeiske romorganisasjonen ESA, i EUs satellittnavigasjons-programmer EGNOS og Galileo, i den EUs jordobservasjons-program Copernicus, samt gjennom flere bilaterale avtaler. I tillegg forvalter NRS nasjonale følgemidler, støtter norske industriaktører og utarbeider strategier for romvirksomhet i Norge.

Romsenteret har spesialkompetanse innen de viktigste romrelaterte fagområdene. Dette kan norske bedrifter og institusjoner dra nytte av.

Regn med motstand

De ansatte ved NRS vil i utgangspunktet argumentere for at hovedkontoret må ligge i Oslo, selv om det meste av aktivitetene foregår andre steder i landet. Det er imidlertid mer naturlig å ha hovedkvarter nær aktivitetene, og romforskningen foregår i Tromsø, på Svalbard, Andøya og Kongsberg. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse