Annonse
SKIVEBOM? Forsvarets gamle skytebane i Kjoselvdalen. Er kommunens reguleringsplan for et nytt, utvidet anlegg i dette området et gedigent bomskudd? Foto: Skifte Eiendom

Fonuftig tvil

Det er flere skjær i sjøen for skytebane i Kjoselvdalen i Tønsvika. Gunnar Pedersen relanserer et alternativ på Ringvassøy.

Jeg vil derfor sterkt oppfordre Formannskapet (...) om grundig å vurdere Kjoselvdalen og Ytredalen mot hverandre, for å finne det beste stedet for et skytebaneanlegg i Tromsø.

Tirsdag 6. september vedtok formannskapet å sende reguleringsplanen for et skytebaneanlegg i Kjoselvdalen ut på offentlig høring til tross for at flere av politikerne uttrykte sterk tvil om det var riktig å anlegge et større skytebaneanlegg på dette stedet. Bl.a uttalte ordføreren at hun var “ kjempebekymret “for støyen i Tønsvika.

At politikerne uttrykte tvil om at Kjoselvdalen er det rette stedet for et større skytebaneanlegg, er fornuftig fordi det kan være grunn til å tro at støy fra anlegget enten kan stoppe etableringen eller kan føre til så sterke restriksjoner på skytingen at anlegget får for liten kapasitet til å dekke det behovet som skytterne og jegerne har.

Allerede i 2006 utredet Sweco Grøner Kjoselvdalen som sted for et skytebaneanlegg og konkluderte med at stedet var lite egnet fordi: “Det er vanskelig å se for seg en utvidelse av anlegget som også gir muligheter for en god støyavskjerming av skyteaktivitetene i forhold til bebyggelsen. Generelt er avstanden mellom skytebanen og bebyggelsen så liten at det vanskelig lar seg gjøre å oppnå akseptable støyforhold ved lerdueskyting.”

I 2004 innførte fylkesmannen i Østfold, etter klager på støy fra naboer under henvisning til Lov om helsetjenesten i kommunene, følgende restriksjoner på bruke av Hesthagen skytebane: “Årlig skytesesong avgrenses til tidsrommet 1. april til 30. august med skyteopphold i hele juli måned. En skytekveld mandag til fredag pr. uke fra klokken 18.00 til 21.00.”

Da Askim og omegn jeger- og fiskeforening gikk til sak mot fylkesmannens vedtak, opprettholdt Oslo tingrett fylkesmannens vedtak under henvisning til at”skyteaktiviteten på Hesthagen skytebane har negativ innvirkning på helsen til to mindreårige barn”.

Det kan her legges til at da kommunestyret 23.02.11 behandlet en sak om lokalisering av skytebane, ble følgende forslag enstemmig vedtatt: “Kommunestyret forutsetter at et permanent anlegg ikke etableres i nærheta av boligbebyggelse, som for eksempel Straumsbukta.”

I ovenfornevnte rapport fra Sweco Grøner er det oppgitt at det i Straumsbukta er 2100 m til bolighus og 1700m til hytter. I Kjoselvdalen er avstanden til boliger oppgitt til 600m og til hytter 300 til 400m.

Det er ellers noen flere skjær i sjøen for utbyggingen av skytebaneanlegget i Kjoselvdalen: Før Skifte Eiendom kan overdra Kjoselvdalen til Tromsø kommune, må forurensede masser fjernes. Dette kan kanskje dreie seg om en kostnad på omlag 10 millioner kroner. Har Skifte Eiendom disse pengene på sitt årsbudsjett, og hvor lang tid vil det eventuelt ta før dette arbeidet kan utføres?

I den nye reguleringsplanen er det også tatt med en ny vei inn til skytebanen og en viss utvidelse av eksisterende skytebane. Grunneieren til området rundt skytebanen, Dagfinn Hansen, har fortalt meg at han ikke under noen omstendighet vil avgi en eneste kvadratmeter til det nye skytebaneanlegget. Da må kommunen eventuelt gå til ekspropriasjon. Da vil det oppstå et interessant juridisk spørsmål om kommunen kan bruke ekspropriasjon for å anlegge et skytebaneanlegg.

I følge “Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner”  skal “Planer for nyanlegg, ombygging eller utvidelse av skytebane være sikkerhetsmessig godkjent av politimesteren før arbeidet settes i gang”.

Jeg har skrevet til politimesteren med spørsmål om han er gjort kjent med den nye planen for Kjoselvdalen, eller eventuelt har godkjent den, men har pr. i dag ikke fått noe svar. Ellers ser jeg med spenning frem til eventuelle merknader fra kommuneoverlegen/fylkeslegen og fylkesmannen i Troms.

Jeg vil legge til - med beklagelse - at kommunestyret  den 19.06.14 med 24 mot 19 stemmer vedtok å stoppe reguleringsarbeidet med sikte på å etablere en skytebane i Simavika (egentlig i Ytredalen i åsen ovenfor Simavika). Begrunnelsen fra flertallet var at en skytebane i Ytredalen kunne føre til forurensing av kommunens drikkevann bl.a. fordi skyttere og jegere vil ta med seg sine hunder når de er på skytebanen. Et problem som, som etter min mening, enkelt ville ha latt seg løse ved å forby hunder på skytebanen.

En uttalelse fra Mattilsynet fra 02.11.12 slår fast at det er 160 meters høydeforskjell nedstrøms mellom drikkevannskilden og skytebanen, samt at lengden i rett linje fra skytebanen til drikkevannskilden er ca. 3200 meter. Mattilsynets konklusjon er derfor:  “Mattilsynets vurdering er at med den kunnskap vi sitter med i dag, vil ikke anlegg av en skytebane i Simavika med de avbøtende tiltak som er skissert, medføre noe vesentlig økt risiko for en uakseptabel belastning på nedslagsområdet til drikkevannskilden.”

Til slutt vil jeg legge til at Ytredalen eies av Tromsø kommune,  slik at det ikke vil påløpe noen omkostninger ved å erverve grunn. Det vil heller ikke være noen fast bebodde boliger som vil bli utsatt for støy. Derimot vil to ferieboliger for kommunalt ansatte komme innenfor gul strek, dvs. bli utsatt for en viss støy. Men dette må vel være mer akseptabelt enn at et par hundre fastboende i Tønsvika blir utsatt for uakseptabel støy som reduserer deres livskvalitet og som i tillegg også kan redusere verdien av deres eiendommer?

Jeg har ellers forstått det slik at både skytterne og jegerne, som slett ikke ønsker å være til sjenanse for noen,  er relativt positive til et anlegg i Ytredalen hvor det også vil være plass til langt flere baner enn i Kjoselvdalen, og hvor skytingen kan skje uten restriksjoner av noe slag. Bortsett fra at det ikke vil være tillatt å ta med hund.

Jeg vil derfor sterkt oppfordre Formannskapet , når høringsuttalelsene  vedrørende reguleringsplanforslaget for Kjoselvdalen kommer inn, om grundig å vurdere Kjoselvdalen og Ytredalen mot hverandre, for å finne det beste stedet for et skytebaneanlegg i Tromsø.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse