Annonse
Amerikanske P-8 Poseidon og norske P-3 Orion på Andøya, Foto: Julie Haugen, Forsvaret

Forsvarsdepartementets systematiske arroganse

Prosjektet Evenes anses som et gedigent prestisjeprosjekt funnet opp av uvitende politikere fra Høyre, Fremskrittspartiet og ikke minst halehenget Arbeiderpartiet.

«Du får ikke være med i videre planlegging. Dette tar vi oss av…..», fikk han beskjed om.

Dette ble fortalt den meget erfarne og kompetente offiseren som planla den fremtidige base for Norge’s nye våpenbærende maritime overvåkingsfly, P-8 Poseidon, MPA-fly. (MPA: Maritime Patrol Aircraft). Disse skal erstatte den nåværende P-3 Orion, MPA.

Han kom i skade for å konkludere med Andøya Flystasjon fremfor den sivile Harstad Narvik Lufthavn, Evenes. Det falt ikke i god jord i det regjeringsstyrte departementet med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ved roret. Hun hevder at Evenes er best både økonomisk, operativt og sikkerhetsmessig. Det var til ingen hjelp for departementet med en offiser som var lommekjent med MPA-virksomheten med sine tidligere 12 år i det operative miljøet og godt kjent med flyplassenes egnethet til formålet. Og formålet er overvåking av undervannsvirksomheter med fremmede atomdrevne u-båter, etterretningsvirksomhet, fiskerioppsyn og ikke minst, søk- og redningsvirksomhet over våre store havområder. Det er på verdensbasis det helt vanlige at flybaser med tilsvarende virksomhet er lokalisert der de hører hjemme, ved havet. Men det har vist seg at i vårt Forsvarsdepartement lytter man ikke til faglig viten. Der gjelder først og fremst politiske synspunkter etter at regjering og storting i 2016 bestemte at den luftbaserte, maritime virksomheten skulle flyttes 10 mil sørover, til en liten slette mellom tre vann, Evenes flyplass, tett omgitt av fjellknauser og omringet av høye fjell. Fra første stund manglet ikke på protester og advarsler fra fagmiljøer. Derav ble foreningen «Bevar Andøya Flystasjon» dannet og etter hvert bestående av ca. 28.000 medlemmer, derav mange som så å si daglig serverer innlegg og kommentarer på den åpne FaceBook- siden. Der kommer uttalelser fra  tidligere høytstående militære og fra flere faglige militære og sivile hold. Det er imidlertid grunnet departemental arroganse at ingen høyere, aktive militære som ytrer seg på vår FB-side  og stort sett heller ikke i avisinnlegg. Det finnes heller ikke så langt noen motargumenter til vår argumentasjon for å velge Andøya. Derfor styrer den kvelende uttrykksformen fortielse, arroganse og skjulte sannheter som vi har sett eksempler på i et frigitt, militært dokument i forbindelse med «den så langt endelige avgjørelse» om lokalisering av P-8-flyene  på Evenes.

Forsvarets stabssjef, viseadmiral Elisabeth Natvig skrev i sin anbefaling hvor hun skjulte sannheten : «En identifisert ulempe med Andøya er tidvis utfordrende vind og værforhold, kombinert med mangel på presisjonsinnflyging (ILS), noe som kan medføre kanselleringer i oppstartsfasen med ny flytype.»

Jeg tillater meg herved å kommentere denne viseadmiralens uttalelse som en ukyndighet som ikke er en viseadmiral og stabssjef  verdig. Sannheten er at Andøya også har en tverrvindbane og derved 3 innflyginger over hav med lavere og mer effektive landingsminima enn Evenes. Evenes har 2 innflyginger over krevende fjellterreng til 1 stk. rullebane med brattere innflyginger enn verdensstandarden på 3 grader. Jeg skal avstå fra å navngi uttalelsen hennes som løgn, men heller vurdere det som en klar politisk feil uttalelse til fordel Evenes. Det sømmer seg ikke for en offiser som er kjent med den største svakheten med Evenes, nemlig TURBULENSPROBLEMATIKKEN ! Hvorfor skjule denne sannheten?    

I brev til styret i «Bevar Andøya Flystasjon» av 28. februar 2020 skrev Luftforsvarsjef, generalmajor  Tonje Skinnarland: «Det er en kjennsgjerning at hverken Andøya eller Evenes har optimale flyoperative forhold knyttet til vær og topografi. Evenes har den lengste rullebanen, noe som er viktig i situasjoner med mye vind og glatt rullebane. Dette favoriserer Evenes som også har mindre utfordringer med vind enn Andøya.»

Som kommentar til dette vil jeg igjen karakterisere uttalelsen som politisk fremfor det en offiser bør stå for. Det hun sier her er en uprofesjonell uttalelse og ville være nesten en akseptabel sak fra en stortingsrepresentant, eller forsvarsministeren, men ikke fra sjefen for Luftforsvaret. Det er riktig at rullebanen på Evenes er litt lengre enn på Andøya, men hva hjelper det når terreng under utflygingstraseene er bestemmende for hvor mye vekt man kan ta med seg! Det blir direkte flaut hvis man må innom Andøya for å toppe brennstofftankene for å få full effekt i form av flytid over operasjonsområder langt til havs. Og uttalelsen om glatt rullebane og mye vind kvalifiserer heller for kansellering av hele operasjonen! Dette er ren uvitenhet og mangel på erfaring samt mangel på sunn flysikkerhetstenking. Og igjen; - Hvorfor utelater hun å nevne det Evenes er mest kjent for, nemlig FARLIGE TURBULENSFORHOLD!? Tror hun militære flymaskiner er immune for dette? Nei, tvert i mot! Dette får hun sjekke opp med sine dyktige fagfolk, om de får anledning til å slippe til. Det er direkte feil at Evenes har mindre utfordringer med vind enn Andøya! Hadde det ikke vært for antatt uvitenhet kan dette betegnes som løgn.

Begrepet FLYSIKKERHET er aldri nevnt i den «departementale arrogansen». Uvitenhet og usikkerhet er nok ofte grunnlaget for arroganse. Men her dreier det seg om flysikkerhetsmessige aspekter som er totalt oversett.

Det er en anbefaling fra min side å starte med en prosess; - å lytte mer til fagkunnskap og erfaring fremfor å famle i det mørket som både Forsvarsdepartementet og  Forsvarsbygg befinner seg i. Og det mørket består av en rekke utfordringer som blant annet dreier seg om flysikkerhet, et begrep dere kan få gjennom dyktige folk i deres egen organisasjon, men som ikke har vært verdt å lytte til. Det later til at dere tror et prosjekt i Forsvarets Forskingsinstitutt (FFI), igangsatt av spesialisten forsvarsministeren, skal løse «glatte-baner-problematikken» på Evenes innen overskuelig fremtid. Ønsker lykke til med det prosjektet som det har vært forsket på i en årrekke, men som Forsvarsdepartementet setter sin lit til ved å sette inn F-35 jagerfly allerede høsten 2020. Det ble visst satt av 1 million til FFI-prosjektet. Videre blir det interessant å følge ambisjonen om å droppe Aviform som avisingsmiddel og sand som ikke skal være i bruk for Forsvarets fly. Sand skal i følge Luftforsvarsjefen kunne brukes i nødtilfeller, hva nå enn det måtte bety. Det som gjenstår når hverken sand, Urea, Aviform ikke skal brukes blir å finslipe asfalten mekanisk, noe som foregikk før noen prøvde ut Urea; -foredlet «storfepess» som jeg lærte om på flyskolen i 1967 og som er det mest effektive og rimeligste middelet i dag,  men forbudt på Evenes grunnet miljøvernet for våtmarksområdene og Ramsar-konvensjonen.

Man må gå ut fra at Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg fortsatt mener at Evenes har plass nok til alt som planlegges og ministeren har ikke kunnskap i dag om at det er tegn som tyder på noen overskridelse av det fremlagte budsjett.

Det er kjent at sikkerhetsavstander for lasting, lossing, transport og våpenoppheng på fly er meget strenge. Et ammunisjonsutvalg er oppnevnt. Arbeidet der er ikke er sluttført.

Det er kjent at bare en hangar for egne P-8 fly er godkjent for våre egne fem fly, men det er plass til bare tre. Hvordan fremtidens egne to og gjestende fly skal få plass er et mysterium fordi ingen hangar kan stå på vestsiden av rullebanen på grunn av generering av turbulens. Når dette er nevnt er det svært kritikkverdig at Forsvarsbygg ikke sørget for turbulensanalyse av hangarbygning og at det måtte purres på av Avinor. Så kan man håpe at Avinor og Luftfartstilsynet ikke har bommet på analyser fra den endelige nye plassering av hangar 300 meter lenger sør-sør-vest. Det kan nærmest anses som et «prøveprosjekt» ved at man forlanger rapporter om eventuell farlig turbulens det første året, etter ferdigbygget hangar. Dette henger dårlig på greip.

Så er det å håpe at noen fagfolk kan slippe til fremover, selv om det egentlig er for sent. Prosjektet Evenes anses som et gedigent prestisjeprosjekt funnet opp av uvitende politikere fra Høyre, Fremskrittspartiet og ikke minst halehenget Arbeiderpartiet. Når disse partiene er uvillige til å innse deres feil og prestisje velger man i stedet å belaste Forsvaret for enorme summer i milliardklasse til et prosjekt på tvers av lett tilgjengelig fagkompetanse. Så anses det også som en stor fordel om noen økonomer  kan ta seg av en UHILDET gjennomgang av fremtidige kostnader for det som en klok fagmann i 2016 betegnet som et «LUFTSLOTT».

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse