Annonse
Å krampholde på en dårlig ide, bare fordi man er så livende redd for å tape ansikt er ingen god prosjektledelse, skriver Tom Bjørvik til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Forsvaret

Forsvarsministerens svar og argumentasjon holder ikke mål

Det er på tide å løfte blikket, ta til seg de gode rådene dere har fått utenfra gjennom prosessen og ta noen nye, viktige beslutninger før det er for sent, Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har de siste dagene svart på spørsmål fra stortingspolitikere og også bidratt med leserinnlegg. Som så ofte før når Forsvarsministeren og/eller Forsvarsdepartementet har gitt svar og innspill i denne saken sitter vi igjen med flere spørsmål enn vi opprinnelig hadde. Driver forsvarsministeren med bevisst feilinformasjon og tåkelegging, eller har han bare dårlige rådgivere?

Armering av fly på Evenes

2. mai 2018 svarte Forsvarsministeren Senterpartiets Wilfred Nordlund i forhold til restriksjoner ved taksebane og rullebane når kampfly og MPA armeres på de beskrevne Hammerheads. Nordlunds spørsmål er begrunnet med at det i konseptvalgsutredningen for Evenes (KVU) side 22 er beskrevet at «det er normalt med avstander på flere hundre meter, i noen tilfelle 1,5km». Forsvarsministeren svarer at problemstillingen er grundig vurdert, med bidrag av eksperter fra blant annet US Navy og ammunisjonsutvalget, før han forteller at lasting og lossing av våpen (det vi andre kaller armering av fly) vil kunne gjennomføres uten at det påvirke eller begrense sivil eller annen militær trafikk på Evenes. Dette er altså et svar til en stortingsrepresentant på Stortingets hjemmeside. Her tror jeg Forsvarsministeren setter ny norsk rekord i feilinformasjon.

Dersom Forsvarsministeren virkelig tror og mener at Norwegian og SAS sine rutefly kan takse forbi Hammerheaden samtidig som P8 blir armert/desarmert, for så å ta av fra rullebanen 170 meter unna må han enten legge frem en signert rapport fra de ansvarlige som står bak disse vurderingene, eller så må han gi meg navn og telefonnummer til de rette vedkommende fra US Navy og ammunisjonsutvalget som har foretatt disse vurderingene. Dette må dokumenteres, for det har jeg INGEN tro på.

Hvor var du høsten 2016 Frank Bakke Jensen?

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver i et leserinnlegg i Nordnorsk debatt og i Fremover 26. april 2018; «Da vi la frem Langtidsplanen, var det i alternativet om en to-baseløsning Andøya-Evenes ikke lagt opp til luftvern på Andøya. Luftvern var derfor ikke en avgjørende faktor for basevalget. En delt løsning ble ikke valgt fordi dette uansett ble for dyrt».

Bakke-Jensens avisinnlegg er trigget av nylig fremsatte påstander om at Stortinget ble feilinformert i forkant av Langtidsplanbehandlingen. Forsvarsministerens svar på påstandene er altså å fremsette ytterligere feilinformasjon. Påstanden Bakke-Jensen serverer tenderer til direkte løgn, og det verste av alt er at feilinformasjonen han leverer gjelder forhold som enkelt kan tilbakevises ved å vise til hundrevis av artikler, reportasjer, leserinnlegg, brev og sitater fra tiden før og rett etter Stortingsvedtaket.

Når Forsvarsministeren som Forsvarets øverste politiske leder i sin frustrasjon uttaler til vol.no at Torbjørn Bongo, lederen for Norges Offisersforbund, er helt uten troverdighet blir det bare trist. Da ser vi en Forsvarsminister som sparker i alle retninger, som benekter enkel dokumenterbar fakta, og som indirekte innrømmer at Luftvern på Andøya Flystasjon ikke lengre er relevant.

Dersom Bakke-Jensen har glemt hva som felte Andøya Flystasjon anbefaler jeg at han går inn på Høyre sin hjemmeside og leser hvordan hans eget parti forklarer hvorfor Andøya måtte legges ned; «Fremtidig våpenutvikling og moderne krigføring gjør at det er helt vesentlig at både kampfly og maritime overvåkningsfly kommer innunder beskyttelse av langtrekkende luftvern». Denne typen propaganda var det regjeringspartiene matet Arbeiderpartiet med før stortingsbehandlingen.  

Dersom Forsvarsministeren ikke husker årsaken til at Arbeiderpartiet snudde kvelden før vedtaket vil jeg anbefale han å lese dette innlegget. Her forteller Anniken Huitfeldt (leder av Utenriks- og Forsvarskomiteen) at Arbeiderpartiet ønsket å redde Andøya flystasjon, men at det avgjørende argumentet for henne var at en moderne overvåkingsbase trenger luftvern. La det være fastslått en gang for alle at Luftvern var det avgjørende argumentet for Anniken Huitfeldt og Arbeiderpartiet.

Avisa Nordlys redegjør den 11.16 i denne artikkelen for hvordan regjeringspartiene greide å overtale Arbeiderpartiet til å snu; «Men etter å ha mottatt gradert informasjon under forhandlingene i Stortingets sikre kjellerrom, snudde Ap-ledelsen. Ifølge avisens opplysninger skal den graderte opplysningen blant annet dreie seg om luftvern av basen.»

Retorikken Forsvarsministeren anvender for å bortforklare at Luftvernargumentet felte Andøya er så håpløst tynn at jeg ikke forstår at han gidder å prøve engang. Det er riktig at Langtidsplanen (LTP) forutsatte at Andøya ikke skulle ha luftvern i en delt løsning, fordi flyene ville deployere bort fra basen i en spent situasjon. Det var jo nettopp derfor ingen forsto hvorfor luftvernkravet ble så avgjørende viktig for Forsvarsdepartementet (FD) høsten 2016.

I ettertid ser vi at årsaken var at kalkylene og forutsetningene som lå til grunn for LTP-ens ulike alternativer ikke holdt vann, og at FD erfarte hvordan tall og argumenter raskt ble plukket fra hverandre. FD forstod at de ikke ville få gjennomslag for sitt anbefalte alternativ, og at det var om å gjøre å komme opp med et uangripelig argument som trompet alt. Svaret var langtrekkende luftvern, - et uangripelig argument siden luftvern ikke var utredet, ingen (heller ikke FD) visste hva slags luftvern det var snakk om, og det dermed var umulig å motsi FDs kostnadsanslag. Det eneste som var sikkert var at luftvern ville bli svært kostbart - og alt for kostbart til at det kunne forsvares å gå for alternativ 3 Delt løsning.

Når Forsvarsministeren hevder at delt løsning ble for dyrt og var årsaken til stortingsvedtaket, så er det bare tull. Det ble riktignok fremstilt slik i LTP-en, men det har i etterkant fremkommet mye dokumentasjon på at kostnadene for Andøya var oppjusterte og tilsvarende nedjusterte for Evenes. Et erfarent MPA-miljø konstaterte raskt at det pga. manglende arealer ikke vil være mulig å bygge ut en komplett MPA-base på Evenes, og i hvert fall ikke innenfor investeringsrammen på kr 4,2 mrd. Påstandene har nettopp blitt bekreftet gjennom den nylig fremlagte KVU-en. Løsningen som er presentert er en MPA-base som mangler vesentlige elementer, og som bærer preg av å skulle holde seg innenfor investeringsrammen som ble presentert Stortinget før LTP-behandlingen. KVU-en beskriver flere mulige fremtidige utvidelser, samt en rekke forbehold og usikkerheter. Dette avslører at anslaget på kr 4,44 mrd. ikke blir sluttregningen.

Hva skal vi egentlig med et kostbart luftvern som ikke stopper ballistiske missiler?

FD avslører i KVU-en at en luftvernparaply på Evenes ikke vil kunne stanse ballistiske missiler. Hvilke våpen tror FD da at våre potensielle fiender kommer til å bruke? Hvor lenge har FD hatt denne kunnskapen, og hvorfor har de ikke endret strategien om å samle alt på en base?

For alle oss andre er det opplagt at en spredning på flere baser, og baser med mulighet for intern spredning er løsningen, nettopp slik General Curtis M. Scaparrotti, sjefen for Amerikas European Command (EUCOM) og Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) flere ganger har uttalt. Å legge alle eggene i en kurv på en liten flyplass i Ofoten er jo galskap når vi ikke er i stand til å stanse de ballistiske missilene som kommer. For den svært så kompakte flybasen Evenes vil et anslag fra fienden bli svært kostnadseffektivt. Ett ballistisk missil, og du har slått ut alle MPA-flyene og fjernet enhver mulighet for at jagerflyene skal kunne bruke basen.

Med den kunnskapen vi nå har fått gjennom KVU-en kan man jo spørre seg om hvorfor vi i det hele tatt skal bruke milliarder av kroner på et stående luftvern på en flyplass som er så kompakt at fienden sannsynligvis tar den ut med et eneste missil.

Nødrullebane

I et svar til Senterpartiets Wilfred Nordlund svarer Bakke-Jensen at kravet til flytting av banesystemet på Evenes kun var aktuelt om Evenes skulle anvendes som hovedbase for F-35, og at kravet kun var utløst av behovet for nødrullebane. Som fremskutt QRA-base ser ikke FD at det er behov for nødrullebane.

Bakke-Jensen skriver videre at «NATO-dokumentet som representanten referer til er ikke et kravdokument for militære flyplasser, men en beskrivelse av en standard for hvordan militære flyplasser bør utformes.», uten at han ser noen grunn til å føye til at «Forskrift om utforming av store flyplasser (BSL E 3-2)» beskriver de samme avstandskrav som den nevnte NATO-standarden. Så hva er poenget hans?

Avslutningsvis i sitt svar til Nordlund bagatelliserer Bakke-Jensen konsekvensen av bruksprosedyrene som gjelder for banesystemet når han skriver at «I praksis innebærer avstanden mellom rullebanen og den parallelle taksebanen på Evenes at kun de største flytypene, som for eksempel Antonov og C-5, har behov for prosedyrer for ikke å takse samtidig med takeoff og landing. Mindre fly, som for eksempel F-35, maritime patruljefly og andre sivile 737-maskiner, kan benytte takse- og rullebanen samtidig.» Men dette må da være feilinformasjon? Grensen for samtidig bruk går ved ICAO kategori D som innbefatter fly med vingespenn større enn 36 meter. Hadde forsvarsministeren satt seg litt bedre inn i saken før han svarte hadde han funnet at forsvarets transportfly C130 Hercules har et vingespenn på 40,42m og at P8 Poseidon, som altså blir våre maritime patruljefly, har et vingespenn på 37,64m. Begge disse flyene kommer m.a.o. inn under bruksprosedyrene for banesystemet på Evenes. P8 Poseidon alene er planlagt med hele 4.200 flybevegelser pr år på Evenes. Er dette ny informasjon for FD og forsvarsministeren, så bør de kanskje gjøre disse grundige vurderingene på nytt.

Logikken bak forklaringen «I forkant av Stortingets vedtak fra 2012 om å etablere fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes ble det konkludert med at det kun var nødvendig å etablere nødrullebane hvis man ville etablere kampflybasen på Evenes» er vanskelig å forstå. Den fremskutte basen for F-35 på Evenes etableres jo ikke bare for å reagere kjapt. Den etablere også fordi F-35’s rekkevidde er så kort at de ikke rekker tur/retur Ørlandet og frem til nord-øst kysten av Finnmark. Ved en tenkt konflikt med våre naboer i nord-øst vil det selvsagt være behov for å flytte flere fly nordover og Evenes overtar i et slikt tilfelle Ørlandets posisjon for en periode. Hvorfor utløser ikke det krav til nødrullebane på Evenes når det gjør det på Ørlandet?

Er det virkelig så vanskelig for Forsvarsministeren og FD å forstå at mangel på parallell rullebane/nødrullebane, i kombinasjon med det totale fravær av alternative døgnåpne flyplasser medfører redusert operasjonsradius og redusert flytid for både F-35 og for P8? Aldrimer.no har redegjort for graderte, interne rapporter hvor Luftforsvaret konkluderer med dramatisk nedsatt rekkevidde for våre nyinnkjøpte fly, og jeg viser i tillegg til mitt tidligere innlegg som aldri har blitt tilbakevist av FD

Svakhetene i KVU-en

Hva gjelder Bakke-Jensens utsagn om at «Stortingets vedtak om en samling på Evenes gir best operativ evne til lavest kostnad», så er vi så uenige som det er mulig å bli. Uenigheten ble ikke mindre etter at KVU-en ble fremlagt, og avslørte at den planlagte MPA-basen ikke vil være i nærheten av fullkommen, samtidig som det så enkelt kan leses mellom linjene alle merkostnadene som vil komme.

Jeg har laget et notat som jeg oppfordrer forsvarsministeren til å lese nøye. Her beskriver jeg bl.a. en rekke virkemidler som FD/FB anvender for å få investeringskostnaden i KVU-en til å balansere med tallene fra LTP-en, og en ting er sikkert; MPA-basen på Evenes kommer til å bli langt, langt dyrere enn tallene som presenteres i KVU-en. Og Forsvarsministeren/FD trenger slett ikke trekke inn de eksterne konsulentselskapene som sannhetsvitner. Konsulentene har bare gjort sin kvalitetssikring ut fra de løsninger og forutsetninger som FD/FB har lagt til grunn. Den operative løsningen som beskrives i KVU-en er og blir for dårlig.

Det haster absolutt ikke

Når Bakke-Jensen avslutningsvis i sitt leserinnlegg på Nordnorsk debatt og Fremover trekker frem tidsfaktor-kortet, og gir uttrykk for at det haster å komme i gang «for at basen skal være klar når de nye overvåkningsflyene kommer til Norge» er det grunn til å stille spørsmål om Forsvarsministeren i det hele tatt har lest KVU-en med tilhørende KS-1. Eller gir han med overlegg Stortinget ytterligere villedende informasjon for å få Stortinget til å fatte et forhastet vedtak og med det være ett steg nærmere en nedlegging av Andøya Flystasjon? KS-1 viser nemlig til et notat fra Forsvarsbygg hvor det redegjøres at tidsrammen for bygging av MPA-basen på Evenes allerede er sprengt og at det ikke er forsvarlig å forsere tidsplanen. Det refereres at siden en «ferdigstillelse januar 2022 vil være krevende å nå, bør det allerede nå, uavhengig av hvilken fremdriftsplan som velges, utredes alternativer for mottak av maritime patruljefly såfremt fremdriftsplan fra FMA skal gjennomføres». Det er vanskelig å forstå et en innfasing av P8 kan skje noe annet sted enn på Andøya, hvor også utfasing av P3 Orion skal skje med de samme mannskapsressurser.

Vi har m.a.o. all verdens tid til å ta to steg tilbake og gjøre en ny og skikkelig vurdering av alternativene fra LTP-en. Andøya flystasjon har de siste halvannet til to år kontinuerlig huset 1-3 amerikanske P8, og er godt rustet til å ta imot og implementere våre egne P8 når de kommer. I mellomtiden kan vi foreta skikkelige og grundige vurderinger slik det burde vært gjort i forkant av LTP-en.

Løft blikket

Det er enkelt å argumentere med besparelser i form av stordriftsfordeler i fredstid, men den dimensjonerende faktor i forsvarsplanlegging må alltid være krig. Vi må satse på en basestruktur som ivaretar oss om det verst tenkelige skulle skje. En basestruktur som gjør oss i stand til å ta imot allierte flystyrker. Etter at Bodø er nedlagt blir Andøya en enda viktigere base for dette formålet.

Din jobb som forsvarsminister er å lede ditt departement til å gjøre en god jobb. Å krampholde på en dårlig ide, bare fordi man er så livende redd for å tape ansikt er ingen god prosjektledelse. Den beste prosjektledelse oppnår man når man er i stand til å ta til seg ny informasjon, tenke nytt og være åpen for endringer. Det er på tide å løfte blikket, ta til seg de gode rådene dere har fått utenfra gjennom prosessen og ta noen nye, viktige beslutninger før det er for sent, Frank Bakke-Jensen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse