Annonse
TRYGT HJEMME: Edith Kamilla Eliassen (80) er en av dem som benytter Fritt Brukervalg og som derfor fortsatt kan bo hjemme. Det er både hun og datteren Elisabeth Eliassen og sønnen John Magne Eliassen glade for. Her sammen med pleiere fra Privat Omsorg Nord, Tove Løkke Jensen og Zaihab Hirsi. Foto: Inger Præsteng Thuen

Grove og uriktige beskyldninger om privat omsorg

Vi skummer såvisst ingen fløte. Vi leverer gjerne tjenester i distriktet, og hadde også tatt imot oppdrag innenfor rus og psykiatri. Men det er faktisk Tromsø kommune som selv har satt begrensninger for hva vi kan gjøre, og det burde lederen i helse og omsorgskomiteen, Gunhild Johansen, vite. I stedet kommer hun med grove og usanne beskyldninger mot oss, skriver Trude Wester, direktør for Privat Omsorg Nord.

Jeg synes det er skammelig av lederen i helse og omsorgskomiteen å servere direkte løgn i avisinnleggene sine og skape frykt hos allerede sårbare brukere.

La ordningen Fritt Brukervalg få virke mer enn 1,5 år før man bestemmer å legge den ned og spør brukerne selv hva de mener før man tar den endelige beslutningen!

Som leder av Privat Omsorg Nord AS finner jeg det nå helt nødvendig å si noe om fakta i denne saken og den feilinformasjonen som har kommet frem i bla leserinnlegg fra Gunhild Johansen(SV) - leder i helse og omsorgskomiteen.

Johansens uttalelser er uthevet og satt i kursiv

Stoppe privatisering og økt privatisering:

Dette er ikke privatisering. Vi leverer på oppdrag fra Tromsø kommune og på enkeltvedtak og Tromsø kommune har ansvar for tjenesten. Vi er en leverandør av tjenester som kommunen selv har akseptert og lagt alle premissene for. Brukervalget innebærer at også kommunale tjenester kan velges. Vi og flere private leverandører ser en markant økning av folk som kjøper private tjenester direkte hos oss i kommuner som ikke har fritt brukervalg. Er det en slik politikk SV vil ha der det blir økte forskjeller? For å stoppe denne type firmaer klarer dere ikke - forbrukermakten rår. Og folk er vant til å velge på alle områder i livet – også på velferdstjenester

Likhetsprinsippet brytes. Brukere i Ramfjord og Straumshella kan ikke benytte seg av valget fordi det ikke er lønnsomt å gi tjeneste i distriktet for de som skal tjene penger:

Dette er ikke riktig. En arbeidsgruppe med ansatte, tillitsvalgte, politikere og administrasjon i Tromsø kommune jobbet i over 1 år med konkurransegrunnlaget for ordningen Fritt Brukervalg, og der ble begrensningene geografisk satt. Vi har aldri sagt at vi ikke kan levere i hele kommunen.

For eksempel kan du ikke få fritt brukervalg på natt, om du bor i omsorgsbolig eller har du alvorlige psykiske lidelser eller rusproblemer og kreftpasienter kan du glemme privat omsorg:

Dette er ikke riktig av samme grunn som over. Vi har tvert imot hatt flere henvendelser fra personer som bor i omsorgsbolig og som ikke forstår denne begrensningen, og vi forstår den heller ikke. Alvorlig psykisk syke og personer med rusproblemer gjelder det samme. De forstår ikke begrensningene. Og kreftpasienter gir vi hjelp til hver eneste dag. Jeg synes det er skammelig av lederen i helse og omsorgskomiteen å servere direkte løgn i avisinnleggene sine og skape frykt hos allerede sårbare brukere.

De private skummer fløten på fellesskapets bekostning:

Dette er en svært grov beskyldning. Vi hjelper alle som ber om det og har som sagt aldri satt de begrensningene som antydes. Vi har stilt opp for Tromsø kommune i svært mange kompliserte saker som kommunen ikke har klart å løse selv. Og det har definitivt ikke vært de enkleste sakene. Det har handlet om rus og psykiatri og det handler bla i dag om en utfordring nevnt i økonomirapport av 28.2.17 som vil koste kommunen 7 mill året til oss fordi kommunen hverken har kapasitet eller kompetanse.  Så det har ila disse årene fra 2003 til dags dato vært mange tilfelle der vi som firma lojalt har stilt opp for Tromsø kommune – vi har rapportert på avvik vi har sett -vi har hatt møter jevnlig med tanke på at kommunen skulle overta ulike oppdrag - vi har hjulpet kommunen i vurderinger inn i UNN-systemet om det er forsvarlig å ta folk hjem. Og vi har stor respekt for de utfordringer kommunens ansatte møter hver dag i denne tjenesten. Da blir denne påstanden rent uhyrlig og basert på stor grad av uvitenhet.

Transaksjonskostnadene beregnes til å utgjøre mellom 30 og 50 prosent og kommunen kan enkelt overta alle de som har valgt privat:

De styrende parti er opptatt av at man mener at kommunen ikke har kostnadskontroll og at administrasjon av Fritt Brukervalg er beregnet å koste ca 300.000 kr fordi man kontrollerer fakturaer og må sørge for profiltilgang.

Kostnadene på 300.000 kr har jeg ingen mulighet til å hverken si er feil eller rett. Men jeg vet mye om kostnadene ved at kommunen skal overta disse brukerne som pr i dag utgjør nesten en sone i hjemmetjenesten. Brukerne betjenes av ca 10 årsverk, som bruker 8 tjenestebiler og som naturligvis har ferie, sykefravær og permisjoner. I tillegg all administrasjon og møter,all telefonering og all rapportering En stipulert kostnad på dette vil være rundt:

  • Lønn pr person pr dag inkl sosiale kostnader som i dag bæres av oss:2500x365=912.500. For 10 årsverk vil dette utgjøre 9,5 mill pr år som kommunen må betale fra 2019

 

  • Vi har sykefravær på under 1%,mens kommunen har rundt 13%. Dette gir en kostnad som på 10 personer vil utgjøre ca 1,3 mill kr som kommunen vil måtte betale fra 2019

 

  • Bilhold:leasing av en bil koster rundt 3000pr mnd pr bil=24000pr mnd=288.000pr år. I tillegg kommer drivstoff, skader, forsikringer, årsavgift. Stipulerte kostnader for 8 biler ca 400.000kr som kommunen vil måtte betale fra 2019

 

  • Medisinske forbruksvarer dekkes av oss der bruker ikke får refusjon fra HELFO. Slike kostnader kan komme opp i 100.000kr pr bruker. Anslagsvis kan dette fort komme opp i ca 1 mill kr pr år som kommunen  selv vil måtte betale far 2019

 

  • Administrative kostnader mht møter, telefoner, organisering av personell, samtaler med pårørende er stipulert til ca 1 årsverk, hvilket vil si ca 650.000kr pr år. Dette vil også kommune  måtte ta selv av kostnader fra 2019.

 

I alt snakker vi om årlige merkostnader for Tromsø kommune på i alt ca 14 mill kr. pr år fra 2019. Er dette beregnet inn i Økonomiplanen? At det da snakkes som at kostnadene er så store på å bruke oss og at kommunen bruke 300.000kr - så er det småpenger. En saksopplysning er at vi får 500 kr pr klokketime pluss tillegg på kr 71 pr besøk samt tillegg for kveld og helg på 132 kr. Alt dette er pr klokketime,og vedtakene i kommunen kan være på 10 min og 15 min. Så i ytterste konsekvens har vi fire besøk pr klokketime før vi får 500 kr/time.

Og kan man ta over når man i økonomirapport sier at man må bruke private fordi man ikke har kapasitet?

Ved å skvise kostnadene i tjenesten, økes profitten. Taperne er først og fremst de ansatte som får dårligere lønns-og pensjonsforhold:

Dette er også en svært drøy påstand. Vi holder kostnadene nede på helt andre måter som handler bla om effektiv ruteplanlegging, tydelig ledelse og kjente personer hos de samme brukerne. Vi gir brukerne den tid de har krav på. Vi har svært høye krav til kvalitet. Påstanden om at våre ansatte har dårlige lønns og arbeidsvilkår faller også på sin egen urimelighet. For det første har alle anbud fra det offentlige krav om minimum samme lønn som i offentlig sektor. For det andre vil ikke voksne mennesker i dag finne seg i å bli underbetalt hos en privat leverandør hvis de fikk bedre betalt i det offentlige. Og at vi har dårlig pensjonsordning er heller ikke sant. Loven sier minimum 2 prosent innskuddspensjon, vi har 4 prosent - altså det dobbelte av det loven krever. I mange tilfeller har våre ansatte mer enn 15 prosent bedre timelønn enn om de hadde jobbet i offentlig sektor - så de har på den måten også en mulighet for selv å spare til egen pensjon noe mange gjør. Så i en slik sammenheng blir det også uhyrlig å kalle meg for en «profitør». Jeg deler firmaets overskudd med de ansatte ved å gi de høyere lønn enn de ville fått i en offentlig stilling. Jeg eier firmaet alene og har ingen skjulte bankkonti på Cayman Island.

Kommunen har samme finansiering pr brukertime som de private leverandørene. Det er kostnadsnøytralitet. Da sitter vi bare igjen med en ideologi som sier at det er en «trend at kommuner går bort fra fritt brukervalg»(Sitat Gunhild Johansen). Det er ikke tilfellet. Det har aldri vært så mange kommuner med Fritt Brukervalg som nå. Oslo med AP-styrt byråd er klar på at de ikke går bort fra det. Man kan lese i «Veileder for Fritt Brukervalg» fra departementet høsten 2015 at det er svært gode erfaringer med ordningen. Hvorfor skal man da gå bort fra den når man i tillegg sparer penger fra kommunens side? Det offentliges midler er også mine og mine ansattes skattepenger som betaler skatt til Tromsø kommune. Vi er nå 215 ansatte totalt og legger igjen ca 12 mill i skatt og ca 6 mill kr i arbeidsgiveravgift til Tromsø kommune hvert år fordi vi har lokale ansatte og der vi bla utnytter arbeidskraftreserven lokalt.

I saksfremlegget sies det at var Registrerte brukere på ialt 105 av totalt 1845 og tildelte timer utgjorde litt over 1 prosent

Vi som er private leverandører har i alt hatt 160 brukere siden oppstarten. Mange brukere har svært store vedtak dvs mellom 14 og 24 timer pr.døgn. Så å fremstille dette som lite og 1prosent er pr i dag ikke riktig

Jeg forventer i det minste at man er sannferdig i sine debattinnlegg og tenker på at det er mange brukere og fremtidige brukere som leser innleggene og lurer på hva som er hva. Til slutt i sitt debattinnlegg inviterer Gunhild Johansen seg til oss for å være med ut til våre brukere for å oppdage den åpenbare forskjellen som jeg har hevdet at finnes mellom oss og kommunal tjeneste.

For det første så burde Johansen som tidligere ansvarlig byråd vite at all tjeneste innenfor dette feltet er strengt mht taushetsplikt og at vi ikke kan ta med oss utenforstående ut til våre brukere. For det andre så har jeg ingen tillit til at hun etter et besøk ute hos våre brukere ville rose oss opp i skyen. For det tredje så er hun dessverre ikke veldig velkommen hos mange av våre brukere etter sin sverting av en tjeneste de har valgt.

Og til sist:våre kunder og ansatte skal slippe å bli en del av Johansens politiske spill. Det fortjener de definitivt ikke.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse