Annonse
Det er Arbeiderpartiet sin støtte til regjeringen som effektivt har forhindret både forhåndskontroll og nå også etterkontroll av regjeringen ift. de reelle kostnadene for utbygging av flybasen på Evenes, skriver Tone Salomonsen. Illustrasjon: Forsvarsbygg

Avinor har helt rett: Evenes-prosjektet har enorme skjulte kostnader

Avinor har helt rett. Flybasen på Evenes blir langt dyrere enn det som hittil er kommet frem, og det er snakk om betydelige summer.

Når Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet gir sin støtte til regjeringen om å lokalisere flybasen til Evenes, så setter de samtidig en effektiv stopper for Stortingets kontroll med regjeringen, som i lov er beskrevet som en av Stortingets viktigste oppgaver.

I en høringsuttalelse om den nye flybasen på Evenes hevder Avinor at prosjektet har en rekke skjulte kostnader. Avinor viser til at kostnader for støy og utslipp av kjemikalier ikke er inkludert i kostnadsrammen, og at det er snakk om betydelige summer. Avinor har helt rett.

Utredningsplikt

Ifølge lovverket har regjeringen plikt til å utrede flybase-prosjektet. Denne utredningsplikten gjelder for alle statlige investeringer med en kostnadsramme over 750 millioner.

Når saken ble utredet forutsatte regjeringen at flybasen på Evenes allerede var bygd. Da sier det seg selv at en rekke kostnader er skjult.

Slik er støy-kostnadene skjult

En base for kampfly gir støy. Skal man bygge opp en flybase må man inkludere kostnader til støytiltak i kostnadsrammen. For en kampflybase som allerede er bygd derimot, slipper man å ta høyde for disse kostnadene.

Slik er utslipp til kjemikalier skjult

Ved å forutsette at flybasen på Evenes allerede er bygd, forutsetter regjeringen at utslippene er håndtert. Når kjemikalie-utslipp allerede er håndtert, slipper man å vurdere kostnader til miljøtiltak og man slipper å ta hensyn til de store Ramsar-områdene som omgir flybasen.

Hvordan er dette mulig?

Regjeringen har lagt til grunn et tidligere stortingsvedtak. I 2012 besluttet Stortinget å legge hovedbasen for kampfly til Ørlandet, og den fremskutte kampflybasen til Evenes.

Regjeringen har forutsatt at Stortinget samtidig har akseptert alle kostnader til flybasene.

Slik er Stortinget ført bak lyset

Regjeringen har lagt frem analyser som viser at flybasen på Evenes blir den rimeligste, men har unnlatt å forklare Stortinget at det er fordi Stortinget allerede har godkjent kostnadene til en slik baseoppbygging. I baseoppbyggingen ligger alle kostnader til ulike tiltak skjult. Når Stortinget har godkjent kostnadene til en baseoppbygging har de samtidig godkjent alle tilleggskostnader.

Dette er årsaken til at disse kostnadene ikke er utredet. Det haster heller ikke å utrede disse kostnadene. Stortinget har jo allerede godkjent dem.

For Avinor innebærer dette at det er de som må synliggjøre hva de betydelige kostnadene består i. Det kan de ikke, fordi heller ikke regjeringen kjenner til dem. Å avvente lengst mulig med å beregne disse kostnadene, tjener regjeringens hensikt.

Er dette lovlig?

Lovverket stiller krav om at disse kostnadene skal utredes. Det er imidlertid Stortinget selv som vurderer om de er ført bak lyset. Dette betyr at det er Stortinget som skal vurdere om regjeringen har opptrådt klanderverdig.

Da Stortinget vedtok Evenes i 2012 hadde Norge en Arbeiderpartiledet regjering. Når Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet gir sin støtte til regjeringen om å lokalisere flybasen til Evenes, så setter de samtidig en effektiv stopper for Stortingets kontroll med regjeringen, som i lov er beskrevet som en av Stortingets viktigste oppgaver.

Hvordan omgå loven

Etter at regjeringen fikk Stortinget sin tilslutning til Evenes i 2016, har de begynt å kartlegge de faktiske kostnadene. Men disse kostnadene gjelder ikke stasjoneringen av kampflyene, men kostnaden med å flytte overvåkingsflyene fra Andøya til Evenes.

Kostnaden og de operative konsekvensene av å flytte overvåkingskapasiteten fra Andøya til Evenes hadde regjeringen heller ikke vurdert, til tross for at også dette var lovpålagt. Nå er de operative virkningene av en slik unnlatelse i ferd med å bli avdekt. At amerikanerne i dag anser Norge og Tyrkia som de to største problemene i NATO holdes fremdeles skjult. At slike unnlatelser kan sette nasjonen i en sikkerhetspolitisk krise har offentligheten foreløpig ikke fått den fulle innsikt i.

Kostnadene med flybase Evenes ble med andre ord utredet etter at Stortinget hadde godkjent prosjektet, til tross for at regelverket tilsier at alle kostnader skal være kjent ved behandling i Stortinget. Stortinget skal etter loven gjøre en reell vurdering av de økonomiske og operative konsekvensene før de fatter vedtak. Disse utredningene pågår fortsatt.

Utredningene er med andre ord gjennomført i etterkant. For at de skulle fremstå i tråd med regelverk, beskrev Forsvarsdepartementet dem som «etter mal av KVU». Altså ikke en KVU, men noe som ligner. Stortinget velger selv om de aksepterer dette.

Det er Arbeiderpartiet som sitter med nøkkelen. Når Arbeiderpartiet godtar at forutsetningene for Evenes ikke er endret (altså de aksepterer utredningen i etterkant), forhindrer de Stortingets kontroll av regjeringen. Det er altså Arbeiderpartiet sin støtte til regjeringen som effektivt har forhindret både forhåndskontroll og nå også etterkontroll av regjeringen.

Arbeiderpartiet sine politiske motiver kan man bare spekulere i, men faktum er at når det viser seg at Evenes ikke fungerer som forutsatt kan de skylde på regjeringen. For Jonas Gahr Støre er det partiledelse som er viktig, ikke forsvarsanliggender. Det er forsvarsministeren som har forsvar som sitt ansvarsområde. Gjennom å opprettholde sin støtte til regjeringen, sikrer Støre seg fremtidig støtte fra Høyre i senere saker som anses som viktige for Arbeiderpartiet.

Slik kan altså de to største politiske partiene i Norge omgå loven. Over tid vil en slik praksis gi noen demokratiske utfordringer.

Støy på Evenes

I «KVU for Evenes» står det at støy fra kampfly i betydelig grad vil påvirke omgivelsene, og at det vil være behov for støyavbøtende tiltak. Støyen vil være lik det som kampflyaktiviteten utløser. Støyvirkningen er derfor vurdert til null, altså at den ikke har konsekvenser.

Dette betyr at tiltak mot flystøy allerede er ivaretatt på Evenes med kampflyoppbyggingen. Derfor gir flere fly ingen negative konsekvenser på Evenes, verken med hensyn til støy eller kostnader.

Slik er både kostnader og konsekvenser av støy skjult. Dette er bakgrunnen for at regjeringen kan omtale Evenes som det beste alternativet både støymessig og kostnadsmessig.

Støytiltakene som ikke er inkludert i kostnadsrammen omfatter en rekke tiltak og vil generere store kostnader. Utredningen av disse kostnadene ble påbegynt etter stortingsvedtaket i 2012, men er så langt ikke kostnadsberegnet. Tiltakene er omfattende og gir blant annet lovnad om erstatning til samiske samfunn og samiske interesser.

Kjemikalieutslipp på Evenes

I likhet med støy har de vurdert miljøkonsekvensene opp mot hvilken aktivitet som er på Evenes fra før. Siden de har forutsatt at Evenes allerede har kampflybase, er konsekvensene av en samlokalisering med overvåkingskapasiteten vurdert til å ha en stor positiv konsekvens for miljøet og Ramsar-områdene ettersom giftige masser må renses og fjernes fra området.

I dag er det vel kjent at kjemikalier vil generere enorme kostnader. Hvorvidt disse kostnadene vil gi en operativ tilfredsstillende løsning for Forsvaret er det imidlertid stor usikkerhet om.

Bordet fanger

Regjeringen har altså forutsatt at når Stortinget har godkjent en kampflybase på Evenes, først i 2012, deretter behandlet på nytt i 2016, ja så har Stortinget samtidig akseptert at dette utløser utgifter som må dekkes inn. Fremtidige utgifter vil fremgå av investeringsproposisjoner med anbefalte tiltak, som så vil bli behandlet av Stortinget. Ingen må da påstå at Stortinget ikke var informert.

Og må man, så man. Da er det for sent å snu. Enorme fremtidige utgifter på Evenes venter på å bli behandlet.

Det er Stortinget selv (Arbeiderpartiet) som må vurdere om de aksepterer politiske prosesser med fiktive utredninger. Så langt synes de det er helt greit.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse