Annonse
Kommunene har brukt store ressurser på å håndtere pandemien. De fortjener full kompensasjon, mener Jan Skogheim. Her er et pressemøte under smitteutbruddet fra MS Roald Amundsen i Tromsø i sommer. Foto: Torgrim Rath Olsen

Gi kommunene full kompensasjon!

Kommune-Norge har virkelig stått på under corona-pandemien. De har lagt viktige oppgaver på vent for å delta i den dugnaden vår regjering og opposisjon har oppfordret til. Nå er det på tide å gjengjelde denne innsatsen!

Som vanlig vil ikke kommunene få fullt ut dekket sine utgifter til det de pålegges av Stortinget. Enten det nå er i forbindelse med corona, alskens reformer, nye forskrifter, nye lovpålegg eller annet.

Stortinget har vedtatt en rekke tilskudd som skal demme opp for kommunenes merutgifter i forbindelse med merutgifter/bortfall av inntekter til kommunene i forbindelse med coronautbruddet. De viktigste av disse er økt skjønnstilskudd (kompensasjon for økte merutgifter) på tilsammen 400 millioner og økt rammetilskudd (innbyggertilskudd) på 3,750 milliarder. Vel og bra, men langt fra nok!

KS (Kommunenes Sentralforbund) anslo allerede 30. april et inntektsbortfall og utgiftsøkninger for 2020 på 12,5 til 20 milliarder for kommunene og 5,5 til 6,8 milliarder for fylkeskommunene. Dette basert på at vi skulle oppnå en slags normalsituasjon i løpet av et par måneder. Som alle vet gikk det ikke slik. Da sier det seg selv at Stortingets vedtatte kompensasjon er en dråpe i havet. Nå skal sies at regjering og Storting har vedtatt en del krisepakker etter dette rettet mot særskilte næringer og bransjer, men dette hjelper i liten grad kommunene.

Som vanlig vil ikke kommunene få fullt ut dekket sine utgifter til det de pålegges av Stortinget. Enten det nå er i forbindelse med corona, alskens reformer, nye forskrifter, nye lovpålegg eller annet. Det gjelder uansett hvilke partier som styrer dette landet. Det eneste en kan være sikker på med Stortinget er at det alltid vil komme noe nytt som gir kommunene både økonomiske, politiske og administrative utfordringer.

En skulle jo tro, når det er folket som har valgt politikerne inn på Stortinget, at de var der for dem. Så er tydeligvis ikke tilfelle. Det virker faktisk mer som om de holder på med en øvelse i hvor mange de klarer å få til å bli ROBEK-kommuner. Altså kommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Det virker også som om de holder på med en øvelse i hvor langt de kan presse kommunene før de av ren nød lures til å slå seg sammen til større enheter. Jo flere oppgaver, forskrifter, reformer og lover Stortinget klarer å presse på kommunene jo bedre er det visst. For samarbeid, enten det nå er mellom kommuner eller kommuner og private, er visst fy-fy. Her skal det tydeligvis vises hvem som har makten i dette landet!

Nå er arbeidet rundt om i kommune-Norge i full gang for å kunne vedta et årsbudsjett og en økonomiplan som er i balanse. Det er i de fleste kommuner en svært vanskelig og arbeidskrevende øvelse både for de folkevalgte og administrasjonene rundt omkring. Forslag fremmes. De blir forkastet eller jobbet videre med. Innholdet i lovpålagte oppgaver diskuteres, grupper blir satt opp mot hverandre, det skapes usikkerhet for jobber, det møtes og møtes osv.. Alt fordi Stortinget aldri evner å gi kommunene det de trenger for å oppfylle innholdet i alle reformene, forskriftene og lovene som Stortinget vedtar. Og som kommunene må implementere enten de vil eller ikke. Tiden og pengene som brukes på all administreringen og budsjettarbeidet, og som Stortinget er skyld i, blir aldri kompensert. Dette er «bare» tid hevdes det. Ja vel. Så kanskje koster ikke tid penger på Stortinget. Men jeg kan fortelle vår lovgivende forsamling en ting; Denne tiden er kostbar for kommunene! Den tiden våre kommunepolitikere, og ikke minst administrasjon, bruker på å finne penger til å oppfylle deres vedtak kunne gått til å gi et bedre tilbud til innbyggerne! Tid som kunne vært brukt til å bedre innholdet i skolene, innenfor pleie og omsorg, innenfor kulturfeltet, på bedre tekniske tjenester osv.. Kort sagt gjøre tilbudet til kommunens innbyggere bedre og mer forutsigbart! Men slike «bagateller» er vel ikke viktige for vår lovgivende, og svært lite forutsigbare, forsamling.

Kommune-Norge har virkelig stått på under corona-pandemien. De har lagt viktige oppgaver på vent for å delta i den dugnaden vår regjering og opposisjon har oppfordret til. Nå er det på tide å gjengjelde denne innsatsen! Kompenser fullt ut de ekstrautgifter kommunene har hatt både i rene penger og tidsbruk! Sett innføringen av nye reformer, nye forskrifter og nytt lovverk på vent inntil vi oppnår en «normalsituasjon» som er håndterbar for kommunene. I en dugnad er det alltid noen som er dugnadsansvarlige. I denne dugnaden er det dere folkevalgte på Stortinget. Det er deres plikt å gi de som stiller på dugnaden, altså kommunene og disses innbyggere, verktøy til å fullføre oppgaven. Er det så vanskelig å forstå hvordan? Verktøyet er full kompensasjon av merutgifter og ikke minst tidsbruk! Det er regjering og Stortingets fordømte plikt å kompensere kommunenes ekstrautgifter i forbindelse med pandemien fullt ut! Det er de som har eksperimentert med åpning og lukking av grenser, kommet med råd, pålagt kommunene ekstrautgifter med smittesporing, smittevernsutstyr, planverk osv., osv.. Kommunene får ikke dekket sine ekstrautgifter med sand-på-strøssel i form av noen lusne kroner til tiltak for økt sysselsetting. De trenger penger til å få dekket sine ekstrautgifter i form av økte lønnskostnader, ekstra utgifter til smittevernsutstyr, økt møtevirksomhet osv.. Med andre ord: Få dekket sine utgifter fullt ut i forbindelse med regjeringens håndtering av pandemien.   

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse