Annonse
Avisa Nordlys stilte 5. mai på lederplass (innfelt) spørsmål ved hemmeligholdet rundt søkerlisten til direktørstillingen i kommunalt eide Remiks Miljøpark AS.  Denne og andre saker om hvordan lover og regler praktiseres av offentlige instanser gir artikkelforfatteren assosiasjoner til Ville vesten og Roy Bean - "The Law West of the Pecos". På bildet er det Paul Newman som gestalter den legendariske salooneieren og fredsdommeren.

Gratulerer med dagen!

Når vi i morgen skal gå i 17. maitog gjennom byens gater, er det da slik at vi i første rekke skal sende våre tanker til Bladet Nordlys og politisk redaktør Skjalg Fjellheim?  Må vi framover stole på at Nordlys skal være garantisten for at rettstaten har en framtid også her oppe i nord?

Da jeg vokste opp for 40-50 år siden var tegneserier med historier fra «Det ville Vesten» favorittlektyren til oss gutter.  En av figurene jeg husker fra den tiden var Roy Bean, salooneier og fredsdommer, som kalte seg selv «The Law West of the Pecos». For de uinnvidde er Pecos en elv med utspring i New Mexico som renner innover i Texas.

Roy Bean var altså den som ivaretok lov og orden der ute i villmarken langt fra sivilisasjonen i siste halvdel av 1800-tallet.

Etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning for over 25 år siden nå, omtalte vi som jobbet en del i Murmansk og Arkhangelsk Nordvest Russland for «Det ville Østen».

Jeg er av den oppfatning at jo lenger man beveger seg nordover fra Oslo, jo mer avslappet er vårt forhold til lover og regler.  Et uttrykk sier at «leilighet gjør tyv», altså at dersom man har mulighet til det, vil man berike seg urettmessig.  Den omfattende korrupsjonen man ser i Russland er et utslag av at håndhevelsen av lover og regler ikke fungerer.

Jeg har lyst til å nevne dette i forbindelse med at jeg vil kommentere en lokal sak.

«Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova)» skal ifølge formålsparagrafen «leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridomen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta».

Avisa Nordlys stilte 5. mai på lederplass spørsmål ved hemmeligholdet rundt søkerlisten til direktørstillingen i kommunalt eide Remiks Miljøpark AS.  Dette etter at navnene til hele 10 av de 19 søkerne var unntatt offentlighet. 

Etter det er det fremkommet i media at det er 36 søkere til stillingen som direktør for Tromsø Havn KF.  9 av navnene er unntatt offentlighet.

Styreleder Ragni Løkholm Ramberg i Remiks Miljøpark forsvarte hemmeligholdet med henvisning til en bestemmelse i «Rettleiar til offentleglova».

Jeg kan imidlertid ikke skjønne at et så omfattende hemmelighold kan forsvares.

I paragraf 25, 1. ledd i «Offentleglova» fremgår blant annet følgende:

«Organet skal snarast etter at søknadsfristen er gått ut, setje opp ei søkjarliste som skal innehalde namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan likevel gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkommande sjølv ber om det. Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga».

Her knytter det seg etter mitt syn i begge tilfeller i høyeste grad «særleg offentleg interesse til stillinga».

Sannsynligvis er det slik at man vil få et større tilfang av søkere dersom navnene unntas offentlighet, men dette må vi anta at lovgiver hensyntok da loven ble vedtatt.  Hvis Stortinget mener at det ikke lenger skal være slik, ja da må man endre loven.

Ramberg uttaler i tilfellet Remiks til Nordlys at de i rekrutteringsprosessen benytter seg av Bedriftskompetanse AS.  Hun fortsetter med å si at «Bedriftskompetanse som profesjonell aktør har gitt oss (hold deg fast) en anbefaling for innstilling av hver enkelt søknad om unntatt offentlighet».  Bedriftskompetanse, som vi jo har vært borti i andre sammenhenger nylig, utropes altså av jurist og styreleder Ragni Ramberg til ekspert på «Offentleglova».  Tromsø kommune ved Remiks overlater altså til en privat aktør å bedrive offentlig saksbehandling.

En av de verdiene som fremheves ved privat næringsliv i Norge er de ansattes evne og vilje til å tenke selv, det å ikke alltid måtte bli fortalt hvordan de skal utføre oppgavene.  Dette er imidlertid ikke et prinsipp som bør følges slavisk i det offentlige.  Det er viktig at de som klarer å manøvrere seg inn i viktige posisjoner i det offentlige er seg bevisst det ansvaret vi har gitt dem for å forvalte våre felles verdier.   Det er viktig at vi kan stole på dem, at vi ikke mistenker dem for f.eks. kameraderi.  Ikke minst gjelder dette lille Tromsø, der vi har små forhold. 

Sentral Tromsøpolitiker Jonas Stein (V) uttalte blant annet følgende om ansettelsesprosessen i Remiks (Nordlys 8. mai):  «Hvis halvparten (av søkerne) er unntatt offentlighet, så kan man ikke si at søkerlista er offentlig».

«Loven vest for Pecos» er for meg i denne saken Fylkesmannen i Troms og Finnmark og det juridiske fakultetet ved Norges Arktiske Universitet (UIT), som vi er så heldige å ha her i byen. 

Nå befinner selvfølgelig fylkesmann Elisabeth Aspaker seg i Vadsø, «der bak de hundrede mile», men hun leser helt sikkert fortsatt landsdelens største avis.  Saken har nok helt sikkert  også vært diskutert rundt kaffebordet ved det juridiske fakultetet ved Norges Arktiske Universitet.

Jeg må si at jeg er overrasket over at ingen av disse to aktørene har funnet det viktig å offentlig ha en mening om måten «Offentleglova» praktiseres på i Tromsø.

Når vi i morgen skal gå i 17. maitog gjennom byens gater, er det da slik at vi i første rekke skal sende våre tanker til Bladet Nordlys og politisk redaktør Skjalg Fjellheim?  Må vi framover stole på at Nordlys skal være garantisten for at rettstaten har en framtid også her oppe i nord?

Gratulerer med dagen!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse