Annonse
Det er vanskelig å forstå udokumenterte påstander om at driften vil krenke grunnlaget for reindriften i området, skriver Jørn Haga om gruvedriften i Repparfjord. Foto: Ragnhild Enoksen

Gruvedrift ved Nussir, en trussel mot reindriften?

Sametingets klage på Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 14. februar 2019 om å tildele driftskonsesjon til Nussir ASA for gruvedrift i Nussir og Gumpenjunni i Kvalsund kommune er nå avvist. Dette medfører i praksis at gruvedriften kan starte opp. Sametinget ønsker like fullt sammen med miljøbevegelsen og enkelte politiske krefter å fortsette kampen mot mineralutvinning i området. Dette begrunnes bl. a. med at det vil være umulig å drive reindrift i området. Det kan kanskje være greit å realitetsorientere om forholdene?

All uttak av malm vil skje under jorden, hvorpå den fraktes gjennom tunneler til et  industriområde ved sjøen. Dette området (0,2 kvkm)er allerede regulert som industriområde og vil ikke berøre reindrifta. Det kan opplyses at det aktuelle reinbeitedistriktet i området har til disposisjon 992 kvkm, mens beitearealet utgjør 96% av tidligere Kvalsunds kommunes areal, i underkant av 2000 kvkm.

Det vil bli foretatt uttak av malm i underjordsgruve på Ulveryggen. Herfra til verket vil det være nødvendig å transportere malmen 450 m. på en allerede eksisterende vei. Det er enighet om at denne veien ligger i beiteområdet til reinbeitedistrikt 22. Det er framsatt krav om avbøtende tiltak, bl. a. at all aktivitet på Ulveryggen stanses i kalvingsperioden, noe som er tatt hensyn til i driftskonsesjonen. Konsesjonen pålegger også gruvedriften en rekke andre begrensninger i beite- og trekkperiodene.

Reindrifta har selv foreslått at det gjennomføres et felles prosjekt på et lokalt feltslakteri. Nussir har sagt seg villig til årlig å kjøpe et avtalt tonn reinkjøtt til høyere pris enn andre slakterier.

Det forventes at ca. 150 personer vil bli sysselsatt direkte i gruvedriften. Tall fra SSB viser at ringvirkninger vil kunne gi opp til dobbelt så mange arbeidsplasser i ulike næringer ”utenfor” gruva. Det er verdt å merke seg at utbyggingen fram til oppstart vil medføre kostnader på opp mot 1 mrd. kr., der en stor del av varene og tjenestene vil kjøpes lokalt. 

Med bakgrunn i overstående er det vanskelig å forstå udokumenterte påstander om at driften vil krenke grunnlaget for reindriften i området. Holdninger og uttalelser om at kampen mot gruvedrift ved Nussir må stanses vitner i liten grad om respekt for lokaldemokratiet. Tidligere ordfører i Kvalsund og nåværende varaordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm, sier: ”Nussir-etableringen er svært ønsket av Kvalsund kommune. Vi har jobbet lenge for dette, og ser nå fram til ringvirkninger, arbeidsplasser og vekst. Velkommen”.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse