Chuks og Jens Johan Hjort ble godt kjent mens Chuks bodde i Tromsø.

Jeg hadde også blitt hvis jeg hadde en toåring og en tiåring som trengte meg her i Norge.

Hjort slår tilbake mot politiet

Vektingen av innvandringsregulerende hensyn foran hensynet til barnets beste i norsk utlendingsforvaltning er etter min mening en skam.

Uriktige påstander vs. PUs uriktige praksis i Chuks-saken

I torsdagens avis gir PU-sjef Kristin O. Kvigne uttrykk for at mye av engasjementet i Chuks-saken har vært basert på uriktige opplysninger. Hun tar feil. Engasjementet er basert på uriktig praksis i PU.

LES OGSÅ: Politiet svarer på Chuks-kritikk

Vi er i denne type saker blitt godt kjent med utlendingsmyndighetenes retorikk. Disse menneskene oppholder seg ulovlig i landet. Disse menneskene kunne dratt frivillig.

Jeg har selv i min kommunikasjon understreket at dette også gjelder Chuks. Han hadde fått beskjed om å reise tilbake til Nigeria. Men han ble.

Det hadde jeg også gjort hvis jeg hadde en toåring og en tiåring som trengte meg her i Norge. Vektingen av innvandringsregulerende hensyn foran hensynet til barnets beste i norsk utlendingsforvaltning er etter min mening en skam. Men det er ikke tema for denne sak.

Mitt anliggende er at vi skal behandle alle som kommer til oss på en anstendig måte uavhengig av om de får opphold, eller skal sendes tilbake. Det er her PU svikter. Det er underlig at det ikke finnes spor av selvransakelse i PU til tross for at det kun har gått en uke etter at Sivilombudsmannen slaktet behandlingen av internerte ved utlendingsinternatet på Trandum.

Hvilke uriktige påstander er det så PU finner behov for å imøtegå etter at «medietrykket har lagt seg» og det har gått to og en halv måned siden utsendelsen? Så vidt jeg kan se gjelder det tre forhold:

1: PU returnerte Chuks uten at verken han, hans forlovede eller advokat fikk beskjed.

Kvigne viser i denne sammenheng til at Chuks har oppholdt seg ulovlig i Norge i 3 ½ år, og at han således hadde fått beskjed lang tid i forveien. Kvigne velger ved dette å omgå kritikken fra denne side. Mitt poeng har vært at Chuks angjeldende kveld - uten å ha fått noen form for forvarsel – og etter å ha blitt nektet å ta kontakt med sine nærmeste og sin advokat – ble transportert til Nigeria dagen før saken om forlenget varetektsfengsling skulle opp i Oslo tingrett.

Jeg tolker Kvignes imøtegåelse dit hen at hun erkjenner at utsendelsen skjedde under disse omstendigheter.

2: Det forekom overdreven bruk av makt

Kvigne viser her til at hennes ansatte vurderte at det i dette tilfelle var nødvendig å bruke bodycuff  (fotlenker kombinert med belte med håndlenker).

La oss prøve å sette oss inn i situasjonen til Chuks. Det er ofte en fin øvelse for å kunne danne seg et bilde hvilke påkjenninger man påfører andre:

Han er alene på Trandum med strenge telefonrestriksjoner. Han vet at hans sak om forlenget varetektsfengsling skal opp i Oslo Tingrett neste formiddag. Han blir fortalt at han skal flyttes internt på Trandum.

Så oppdager han at han tvert imot blir ført til en buss. Han skjønner at PU vil transportere ham ut av landet. Han ber om å få ringe sin forlovede i Tromsø. Han får avslag. Han ber om å få ringe sin advokat. Han får avslag på det også.

Chuks har fortalt at han satte seg ned på gulvet. Han satte seg ikke til motverge på annen måte. Det er bakgrunnen for at han ble lagt i lenker.

Overdreven bruk av makt? Ja, utvilsomt!

Kvigne skriver følgende om telefonpraksis ved PU på Trandum:

«Det er ingen tidsbegrensninger for telefonkontakt med advokat under opphold ved utlendingsinternatet».

Utsagnet står i grell kontrast til faktum slik jeg har beskrevet det over. Chuks fikk ikke lov til å ringe da han trengte det mest.

Utsagnet står også i kontrast til det PU selv har sagt til media i sakens anledning, nemlig at man «rutinemessig ikke varsler advokat i disse sammenhenger».

Det kan slik jeg ser det kun være én grunn for denne mildt sagt oppsiktsvekkende rutine: den utsendte skal ikke få anledning til å ivareta sine interesser gjennom kontakt med advokat. Ute av syn – ute av sinn. 

3: Chuks ble sendt til Nigeria uten å få malariavaksine selv om han uttrykkelig ba om det.

Her viser Kvigne til at det ifølge Folkehelseinstituttet ikke finnes malariavaksine for voksne. Jeg erkjenner at verken Chuks eller jeg visste dette. Om PU visste det vet jeg ikke.

Det sentrale i denne sammenheng er at Chuks gjorde PU oppmerksom på at han ikke var malariaresistent, og at PU til tross for dette sendte ham til Nigeria uten medisiner. Ved å ignorere Chuks anmodning utsatte PU ham for alvorlig fare. Chuks fikk da også malaria som følge av denne unnlatelsessynd fra PUs side. Heldigvis fikk det ikke fatale konsekvenser.

—o0o—

Kvigne forsikrer i sitt innlegg om at all bruk av tvangsmidler er underlagt intern legalitetskontroll. Intern legalitetskontroll synes også å være grunnlaget for hennes påstand om at «PUs medarbeidere i denne sak har opptrådt i samsvar med lov og i henhold til alle rutiner».

Denne urokkelige tro på intern legalitetskontroll og ditto rutiner uroer meg. Dette særlig i lys av Sivilombudsmannens «Besøksrapport ved Politiets utlendingsinternat på Trandum 19.-21. mai 2015» offentliggjort 8. desember 2015. Er det én ting denne rapport uomtvistelig stadfester, så er det at den interne legalitetskontrollen på Trandum er svært mangelfull.  

Jeg våger den påstand på vegne av de mange som har engasjert seg for Chuks i denne sak, at engasjementet ikke er basert på feilaktige opplysninger, men derimot på en klar oppfatning av at PUs praksis er i strid med fundamentale menneskerettigheter.

Jeg tillater meg å håpe at Sivilombudsmannens rapport fører til en totalrevisjon av PU´s rutiner ved utlendingsinternatet på Trandum. Først og fremst av hensyn til menneskene som utsettes for umenneskelig behandling. Men også av hensyn til Norges rennommé internasjonalt, og vår tillit til norske utlendingsmyndigheter.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse