Annonse
Brøstadbotn i Dyrøy kommune. Foto: Ole Åsheim

Har Dyrøy kommune en fungerende boligpolitikk?

For fem år siden vedtok Dyrøy kommune flere mål for kommunens boligpolitikk som skulle gjøre det enklere for unge å etablere seg i kommunen. Har det fungert?

Dyrøy kommunestyre har vedtatt flere mål for kommunens boligpolitikk overfor unge etablerere, og iverksetting av diverse stimuleringstiltak for boligmarkedet. Bakgrunnsdokumenter og forslag til endringer var jobbet fram av et politisk utvalg bestående av Randi Lillegård (Ap, Marit Alvig Espenes (Ap) og Per Jensen (H). De seks hovedmålene som ble vedtatt i juni 2013 var:

  1. Som et ledd i å opprettholde et livskraftig Dyrøy-samfunn vil kommunen stimulere til å opprettholde og styrke bosettingen i kommunen.
  2.  Dyrøy kommune skal være en god bokommune for både heltids- og deltidsinnbyggere.
  3. Dyrøy kommune skal spesielt legge til rette for unge nyetablerere.
  4. Dyrøy kommune skal ha et velfungerende boligmarked med blanding av private og offentlige boliger for hver livsfase, det vil si boliger av ulike type og størrelse.
  5. Dyrøy kommune skal oppfylle kravet om tilrettelegging for de grupper som har krav på kommunal bolig.
  6. Det private markedet i Dyrøy kommune skal stimuleres til å bygge, eie og leie ut boliger.

Mange tiltak

Blant stimuleringstiltakene var salg av kommunale eneboliger, ombygging av kommunale leiligheter til mindre boenheter for de som har periodevise behov, bedre praktisering av utleiereglement/botid, god prispolitikk, ordning med byggetilskudd til de som bygger nytt bolighus i Dyrøy, samt ombyggingstilskudd, gratis kommunale tomter, tilskott ved etablering av privat vann- og avløpsløsning, startlån m.m. Kommunen skulle kunne bruke gevinst fra salg av eneboliger som egenandel og stå som utbygger av flere nye, små leiligheter, samt stimulere private aktører til å gjøre dette gjennom tilskottsordninger.

I tillegg skulle det utarbeides målrettet informasjon om kommunale virkemiddelordninger, og kommunens boligadministrasjon tilrettelegges slik at boligbyggere kunne få relevant informasjon og veiledning på ett sted. Dyrøy kommune har også vedtak om å være positiv til å finne muligheter til bygging av boliger i LNF-området.

Hva har skjedd?

Det vi ser i dag er ikke en økning av nybygging, verken av eneboliger eller leiligheter. Vi har få utleieenheter på det private markedet, og selv om kommunen har noen kommunale leiligheter, er det reell boligmangel i Dyrøy. Flere innbyggerne opplever at de ikke får lån/finansiering i sin bank til boligbygging på bakgrunn av bostedsadresse. I distriktet og i kommuner med nedadgående innbyggertall vurderes markedsverdien av nye boliger så lav, at banker mener de ikke får sikkerhet for sine lån. For kommunene i slike områder bidrar dette til at man er lite attraktiv i kampen om kompetanse og nye innbyggere, og at man får en stadig eldre boligmasse.

Dette gjør ikke Dyrøy kommune attraktiv for etablering for familier eller bedrifter, og dette står i sterk kontrast til målene vi har satt oss både i kommunens samfunnsplan og i det næringsmessige omstillingsprogrammet VOX Dyrøy. Kommunen sliter med å skaffe bolig til innbyggere og ansatte som har behov, og de som trenger boliger i nye livsfaser har lite å velge mellom. Det kan handle om nytilflyttede, lærlinger, de som er blitt alene, eldre som vil ha noe nærmere sentrum osv.

Tiltak som virker

Kommunen har en stor andel fritidsboliger som er gamle helårsboliger, som brukes som hytter eller sommerhus. Dette skaper mange typer utfordringer knyttet til bruk av areal, kompliserte eierstrukturer osv. Det står mange hus tomme som ikke blir vedlikeholdt. De som bor i slike nabolag ønsker seg flere naboer for å ha livskraftige bygder. Vi har sett eksempler fra nabokommuner på at disse kan kjøpes opp av utlendinger og tas i bruk til ulovlig næringsvirksomhet. Slik vil vi ikke ha det i Dyrøy.

Spørsmålet vi må stille oss er: Hvordan virker tiltakene vi har satt oss for å nå våre mål? I kommunestyret 18.12. fremmet Dyrøy Arbeiderparti en interpellasjon der vi stilte spørsmål om Dyrøy kommune har mulighet til å nå sine mål om økt innbyggertall og bygging av flere boliger med de planer vi har vedtatt, og de tiltak vi har igangsatt i dag? Det er på tide å tenke nytt! Vi fremmet derfor konkret et forslag om å utrede nye tiltak for å nå målene om økt boligbygging og økt bosetting, noe som ble enstemmig vedtatt. Dyrøy Arbeiderparti mener satsing på bolig er et sentralt virkemiddel også for å styrke kompetansen i Dyrøy. Vi ønsker et godt nytt byggeår!

Av kommunestyregruppa i Dyrøy Ap v/Tone Sørensen, Trine Nygård, Lise Nordahl, Terje Johansen og Marit Alvig Espenes

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse