Annonse
Pilotene i Hellesvik Airlines vil fly oss til landet der samer kan ses, men ikke skal høres, skriver Ánde Somby. (Illustrasjon/montasje: EDL/Colourbox/Nordnorsk debatt)

Hellesvik Airlines og Fornorskningsmuseet.

Hellesvik og Sirkka vil til et land fra en annen tid. I dag kan forestillingen om EDLs forjettede land kun gjøre nytte som en illustrasjon og et bevis på hvilket forkvaklet menneskesyn og samfunnssyn den forgangne samefiendtlige politikken i Norge bygget på.

Pilotene vil fly oss til landet der samer kan ses, men ikke skal høres.

Hellesvik og Sirkka har sendt et fortvilet kommuniké fra sin vindskjeive cockpit. De ber om bistand til å kunne tyde kartet de forsøker å fly etter.  De ber meg  om å peke ut feilene ved deres eget sterkt resirkulerte kart.

Jeg ser intet poeng i å ta Nordlys lesere med på en lang turbulent tur gjennom de feil og misforståelser som er på kapteinen og styrmannens kart.

Det er tilstrekkelig å påpeke et par elementære slutningsfeil som uvilkårlig ender i havari:

Vi trenger ikke å gå lengre enn til  innleggets første avsnitt, og nøye oss med å knytte to merknader til det. Der hevder de brave piloter:

Uten behovsprøving og uten konsekvensvurderinger, fremmet Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 14. september 2018 «Prop. 116L (2017-2018) Endringer i sameloven mv (konsultasjoner)»”.

Merknad nr 1: Behovsprøving er et begrep som vanligvis brukes i individuelle saker hvor det er spørsmål om hvorvidt det offentlige skal yte stønad, eksempelvis etter Forskrift om behovsprøvet gravferdsstønad (FOR-2000-12-19-1323) som er gitt med hjemmel Lov om folketrygd (folketrygdloven) § 7-2. (LOV-1997-02-28-19). Den  arten av rettigheter  de brave piloter er opptatt av er som regel ikke forankret i behovsbetraktninger, men  andre prinsipper, blant annet de som følger av våre folkerettslige forpliktelser, eksempelvis av ILO‑konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater artikkel 6. Som kjent har Høyesterett i plenum (HR-2001-4-B – Rt-2001-769 s. 791) lagt til grunn at samene utvilsomt er et urfolk i ILO-konvensjonens forstand. 

Merknad nr 2: Det er ikke korrekt at departementet uten videre fremmet  lovforslaget om konsultasjonsplikt. Det riktige er at forslaget var en oppfølging av ett av de tre lovforslagene i samerettsutvalget IIs utredning NOU 2007:13 Den nye sameretten. Denne NOUen ble  sendt på en regulær høringsrunde og på basis av denne ble proposisjonen utformet.

Pilotene vil fly oss til landet der samer kan ses, men ikke skal høres.

Hellesvik og Sirkka vil til et land fra en annen tid.  I dag kan forestillingen om EDLs forjettede land som ikke er preget av likhet, men av fortsatt undertrykking av samene, kun gjøre sin nytte som en illustrasjon og et bevis på hvilket forkvaklet menneskesyn og samfunnssyn den samefiendtlige politikken i Norge bygget på.

Jeg har i andre sammenhenger fremmet  forslag om at arbeidet i Forsoningskommisjonen blant annet burde munne ut i et Fornorskningsmuseum. Det kunne vært en utmerket måte å få formidlet fornorskningstidens ulike sider på. Et slikt museum ville  også være et perfekt sted hvor aldrende fornorskningsriddere kunne ha deltidsjobb. Kanskje man også kunne fått installert en flysimulator for Hellesvik Airlines der?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse