Annonse

Hellesvik Airlines styrter igjen

I crew Hellesviks forestillingsverden dreier “forståelsen” seg om en kamp mot den smarte samiske eliten (NSR og Sametinget) og den norske naive åndsfattige hjelpetrengende eliten (grunnlovsgiver, lovgiver, utøvde makt, dømmende makt, hovedmengden av universitetsansatte forskere unntatt Rypdahl da og den alminnelige offentlighet unntatt EDLs indre gemakker)

Deres største problem er at de ikke har oversikt over og forståelse av grunnprinsippene i den moderne rettstatens oppbygging og hvordan folkeretten fungerer.

Hellesvik og Sirkka er tydeligvis ikke fortrolig med at deres egne utgangspunkter har betydning for feilslutninger de gjør. Derfor blir det igjen en styrt for deres vedkommende.

I mitt forrige innlegg nøyde jeg meg med å eksplisere to feil allerede i utgangspunktet deres. Feil 1: Konsultasjoner mellom urfolk og stater er ikke betinget av behovsbetraktninger, slik de la til grunn i sitt utgangspunkt. Fasit: Dette var feil. Feil 2: De hevdet: Uten behovsprøving og uten konsekvensvurderinger, fremmet Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 14. september 2018 «Prop. 116L (2017-2018) Endringer i sameloven mv (konsultasjoner)».  I fagutvalgets utredning er det aktuelle lovforslaget utredet i kapittel 18 NOU Norges offentlige utredninger 2007: 13 Bid B (s. 917 - 961). De økonomiske og administrative konsekvensene av lovforslaget er utredet i Kap. 23.6. Jeg går ut fra at Hellesvik og Sirkka er inneforstått med at Uten betyr 0 - null -. Konsekvensutredningen av konsultasjonsloven er større enn null. Fasit er at lovforslaget ikke ble fremmet uten konsekvensutredninger.

Duoen hevder også at jeg ikke har påpekt noen feil i de åtte punktene som de listet opp. Igjen trenger vi ikke å gå lengre enn til punkt 1 der de proklamerer: Det er ikke påvist at Norge er folkerettslig forpliktet til å innføre en slik lov. Det korrekte er at den folkerettslige forpliktelsen følger av ILO‑konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater artikkel 6. Konvensjonen er ratifisert av Norge den 20. juni 1990. Høsten 2011 behandlet Stortinget et representantforslag, framsatt av fire representanter fra Fremskrittspartiet, om at Norge skulle tre ut av ILO-konvensjon nr. 169, nedlegge Sametinget, oppheve finnmarksloven og avvikle forvaltningsområdet for samiske språk. Forslaget fikk kun støtte fra Fremskrittspartiets representanter. Med andre ord ble ratifikasjonen av 1990 solidifisert av et stort flertall i Stortinget. Høyesterett har i plenum (HR-2001-4-B – Rt-2001-769 s. 791) konfirmert konvensjonen, og lagt til grunn at samene utvilsomt er et urfolk i ILO-konvensjonens forstand.  Fasit er at Norge er folkerettslig bundet til å innføre en konsultasjonsordning. De forsofne piloter fikk ikke med seg at også deres punkt 1 røk, men er forundret over at jeg har brakt inn selbudommen til tross for at de ikke selv har nevnt den.

I sitt “nye” innlegg gjør de også et poeng av at proposisjonen ikke var blitt sendt på høring. Det avslører at de ikke er fortrolige med hvordan lover blir til. Våre studenter lærer om det til første avdeling i faget Statsforfatningsrett. Den alminnelige saksbehandlingen er at høringen skjer etter at at fagkomiteen har avgitt sin innstilling (NOUen). Deretter sendes proposisjonen uten ytterligere høring til Stortinget for tingets lovbehandling. Det at konsultasjonsloven ble sendt på en ekstra runde med høring er en anomali.

De brave flygere hevder likevel hardnakket i sitt innlegg at jeg ikke har påvist en eneste feil. Feilene deres lot seg telle, og jeg nøyde meg å peke på tre. 3 > 0.  Den elementære aritmetikk står på egne bein, og er neppe avhengig av Hellesvik og Sirkkas tilslutning.

Av innleggene deres kan vi lære at deres største problem er  at de ikke har oversikt over og forståelse av grunnprinsippene i den moderne rettstatens oppbygging og hvordan  folkeretten fungerer. I crew Hellesviks forestillingsverden dreier “forståelsen” seg om en kamp mot den smarte samiske eliten (NSR og Sametinget)  og den norske naive åndsfattige hjelpetrengende eliten (grunnlovsgiver, lovgiver, utøvde makt, dømmende makt, hovedmengden av universitetsansatte forskere unntatt Rypdahl da og den alminnelige offentlighet unntatt EDLs indre gemakker).

En slik forståelse av verden og av vårt samfunnssystem fungerer kun innenfor tilrettelagte miljøer, slike som EDL sitt eget ekkokammer. For oss som ikke sogner til ekkokammeret ville det eksempelvis kunne fungere i en museal ramme. Innen en sånn ramme vil kampen mot elementær aritmetikk og andre absurde ablegøyer også øke underholdningsverdien. Når det gjelder flysimulatoren til Hellesvik Airlines vil det innebære en ingeniørmessig utfordring å få laget noe som motsetter seg gravitasjonskreftene. Men artig for ungan og artig for visse segmenter av pensjonistan kan det bli.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse