Annonse
OFFENTLIG KONFLIKT: Aldri tidligere har en konflikt mellom konsernledelse og et underliggende lokalt helseforetak så åpent blitt offentlig blottlagt, skriver Jan Størmer.

Helse Nord - erfaringer med uhildede undersøkelser

Som Helse Nord/UNN-ansatt med erfaring fra tidligere eksterne, åpne, uavhengige og uhildede undersøkelser/granskninger gjennomført på bestilling av arbeidsgiver, knytter det seg spesiell stor spenning til hva PWC kommer frem til i rapporten hvor «vurderingens konklusjoner skal håndteres åpent».

Beslutningen den 13. mars i år om å iverksette en felles prosess - en ekstern uhildet gjennomgang i fellesskap mellom konsernet Helse Nord og Helseforetaket UNN - er enestående i Helseforetakets sekstenårige historie. Aldri tidligere har en konflikt mellom konsernledelse og et underliggende lokalt helseforetak så åpent blitt offentlig blottlagt. Nordlys satte søkelys på prosessen i artikkel den 18. juni med overskriften: «De skulle granske UNN-direktørens avgang. Nå er rapporten forsinket» 

Price Waterhouse Coopers (PWC) fikk etter en anbudsprosess granskningsoppdraget den 20. april.

Opplysningene i Nordlysartikkelen den 18. juni[1] fikk undertegnede til å se nærmere på mulighetene til å spille inn historisk informasjon i den eksterne uhildede prosessen som kunne bidra til å belyse det Helse Nord og UNN i felleskap etterspurte:

1. Tilretteleggelse for gode tillitsforhold og redusere konfliktnivå

2. Vurdering av involverte aktørers roller

3. Få forslag til forbedringsområder.

PWC ble kontaktet og fikk tilsendt et omfattende notat på åtte A4 sider med 34 vedlegg den 5. juli.

Notatets hovedbudskap var at en tilsvarende konflikt mellom konsernledelse i Helse Nord og UNN hadde funnet sted i 2009. Konflikten hadde sitt utgangspunkt i helseforetakets IT-strategiske disposisjoner og var en klar overkjøring fra konsernledelsen av den rolle og unike posisjon som kliniske og teknologiske fagmiljø i UNN hadde opparbeidet gjennom fem år.  

Styret i Helse Nord ble «varslet» om dette i august 2009 og styret i UNN fikk seg forelagt betenkninger i saken fra direktør Tor Ingebrigtsen i to møter i september/oktober 2009.  Saken passerte imidlertid under radaren til media. Uten styrebehandling iverksatte deretter Helse Nord-ledelsen et regionalt IT-anbud som var starten på det de senere omtaler som «milliardinvestering i helt ny pasientjournal som vil bringe oss i front i Europa»[2] og «Helse Nords månelanding«[3] (Helse Nords egne lenker til disse to siterte fredagsbrev skrevet av administrerende direktør Lars Vorland er fjernet).

De fleste involverte aktørene i 2009 var på ledernivå i Helse Nord og UNN de samme som i 2018.  UNN hadde samme styreleder, mens Marianne Telle har erstattet Bjørn Kaldhol som styreleder i Helse Nord i januar 2016. Nåværende styreleder i Helse Nord, Inger Lise Strøm, var nestleder i styret og medvirket aktivt da Helse Nord i 2009 avviste varslingen i en prosess hvor lovbestemte retningslinjer ikke ble fulgt. I forhold til aktørenes roller og handlinger nå er det mange likhetstrekk som avdekker dynamikken i dialog og maktutøvelse i Helse Nord mellom administrasjon og styre i konsern og lokalt foretak.

Min vurdering var at fakta fra 2009 saken ville være nyttig i en ekstern, åpen og uhildet undersøkelse av lederskiftesak i UNN, hvor håndteringen skal vurderes «bl.a. mot helseforetakslovens styringsstruktur, vedtekter for styrene for helseforetakene, veileder for styrearbeid i helseforetakene og god ledelsespraksis»PWC brukte mindre enn fem timer, samme dag de mottok notatet, på å avvise det med følgende begrunnelse: «De forhold som tas opp i varslet gir ingen ny informasjon om det konkrete hendelsesforløpet som vi i henhold til mandatet skal klarlegge»

Spørsmålet jeg da måtte forsøke å belyse var: Hva var egentlig mandatet fra Helse Nord/UNN til PWC, og hvor stort handlingsrom ga dette til å gjennomføre en uhildet gjennomgang med læringseffekt hvor «vurderingens konklusjoner skal håndteres åpent, med unntak av personalmessige eller andre forhold som er underlagt lovbestemt taushetsplikt»[4]

Tildelingskriteriene ved anbudsprosessen hvor PWC fikk undersøkelsesoppdraget var: Kompetanse/Erfaring/Egnethet, Pris, Tilgjengelighet, Oppdragsforståelse/Løsningsbeskrivelse.

Tre tilbydere ble innledningsvis avvist av Helse Nord med følgende begrunnelse:

«Ingen av tilbudene er vurdert å møte forventningene i forespørselen treffende nok, verken med hensyn til oppdragsforståelse eller om tilbudte juridiske ressurs har spesifikk kunnskap om helseforetaksloven. Oppdragsgiver presiserer at oppdraget ikke er et ordinært granskingsoppdrag, organisasjonsutviklingsprosess eller å vurdere ev strafferettslige forhold. Essensen i oppdraget er å vurdere ledende aktørers håndtering av saken i situasjonen som oppstod fra telefonsamtalen mellom styreleder i Helse Nord RHF Marianne Telle og adm.dir. Tor Ingebrigtsen, og fram til Ingebrigtsen fratrådte sin stilling med øyeblikkeligvirkning samtidig som styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland fratrådte sine styreverv. Hendelsen skal vurderes i lys av helseforetakslovens styringsstruktur, vedtekter for styrene for helseforetakene, veileder for styrearbeid i helseforetakene og god ledelsespraksis.»

Etter revisjon av beskrivelse av oppdragsforståelse ble PWC tildelt oppdraget den 20. april med følgende begrunnelse: «PwC beskrivelse av hvordan oppdraget er forstått, konteksten det skal løses i, og metoden for å løse oppdraget fremstår som mest treffende i forhold til forespørselen. Løsningsbeskrivelsen synliggjør relevante elementer som inngår i kartleggingsdelen og er presis mht. rammene for vurderingene som skal gjennomføres uten å trekke inn aspekter som ikke inngår i oppdraget.»

Med denne oppdaterte kunnskap om mandatet fremstår det enstemmige styrevedtak i Helse Nord RHF i møte den 29. august: «Styret ber styreleder om å sørge for at utkast til rapport fra ekstern rådgiver PwC gjennomgås, før den ferdigstilles for å kvalitetssikre at denne er i tråd med mandatet for oppdraget» som underlig.

Enda mer når fungerende styreleder Inger Lise Strøm tillegg presiserer at: «Det er helt normalt i alle typer konsulentoppdrag.»

Etter at den nye styrelederen i UNN, Ansgar Gabrielsen, i en Nordlys artikkel den 4. septembe[5] så klart gav uttrykk for at han ikke ville delta i et revisjonsarbeid av rapporten, på lik linje med Inger Lise Strøm og et enstemmig styre i Helse Nord, er spenningsnivået økt med henblikk på hvorledes PWC rapporten skal benyttes i en videre læreprosess.

Assosiasjonene knyttet til oppdragsgivers bestilling – «ekstern og uhildet» - i en sak med så stor interesse i offentligheten skaper forventinger til kvalitet, objektivitet og rettskaffenhet i PWC’s saksbehandling.

Som Helse Nord/UNN-ansatt med erfaring fra tidligere eksterne, åpne, uavhengige og uhildede undersøkelser/granskninger gjennomført på bestilling av arbeidsgiver, knytter det seg spesiell stor spenning til hva PWC kommer frem til i rapporten hvor «vurderingens konklusjoner skal håndteres åpent».

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse