Annonse
Illustrasjonsfroto: Bård Mathisen

Historisk stort kutt på kultur

Politikerne i Tromsø har i dag en unik mulighet til å være med å bidra til at Tromsø forblir en kommune som tilrettelegger for at kreative mennesker og ideer setter sitt preg på utviklingen og fremtiden, og at kommunen legger til rette for et levende og dynamisk kulturliv, for amatør og profesjonell, for unge og voksne!

Onsdag 27. mai skal kommunestyret i Tromsø kommune behandle Økonomirapport 1 – 2020. I denne rapporten foreslås et kutt på 7,349 millioner kroner på området Kultur 1401 (Avdeling for Kultur).

Selv om ordlyden i vedtakene tilsier at man skal skjerme tiltak til barn og unge, vil det ikke være mulig. Kutt er allerede foretatt i år når det gjelder denne målgruppen, og mer vil det måtte bli. Politikerne i Tromsø kommune har i dag mulighet til å ta et aktivt valg for å opprettholde en levende og aktiv kulturkommune, for barn, unge og voksne. 

Kuttforslaget utgjør 6,2 % av revidert budsjett for hele området på 117.971.000,-

Tidligere i år (vedtatt desember 2019) er det allerede kuttet med 1,5 millioner, så det totale kuttet for 2020 vil være på 8.849 millioner.

Refusjoner ift. koronasituasjonen kan ikke rette dette kuttet som er av vedvarende karakter.

Avdeling for Kultur slik den er i dag, består av de fire enhetene: Kulturskolen, Kulturhuset, Biblioteket og Kultur&Idrett. Avdelingen jobber for at kommunens innbyggere skal ha tilbud, aktiviteter, lokaler, nettverk og kompetanse, for alle nivåer og alle aldre.

Det fokuseres på mangfold og inkludering i en kommune hvor det er plass til alle, uavhengig av profesjonalitet, kulturell bakgrunn og funksjonsnivå.

Når det kommer til økonomi, har Avdeling for Kultur en finansieringsmodell av leverte tjenester og aktivitet for innbyggerne som i gjennomsnitt ligger på fordelingsnøkkel 55,56% kommunal andel og 44,44% ekstern finansiering.

Avdelingen kjennetegnes ved tjenester som allerede har relativ store inntjeningskrav i form av brukerbetalinger og eksterne tilskudd. Kort sagt; kommunen får god effekt av en kulturkrone, og det leveres tjenester til innbyggerne langt over rammen som er satt av i kommunens budsjett.

Vår bekymring foran dagens Kommunestyre deles av hele Kultur-Tromsø, og man står foran et potensielt sett historisk kutt på kultur.

For å tydeliggjøre hva konsekvensene av et vedtak av Økonomirapport 1 – 2020 vil være, har vi listet opp nedenfor:

 • Det er en reell fare for at et kutt av rammen vil få en multiplikatoreffekt med tanke på den eksterne finansieringen– i verste fall kan et vedtatt kutt i realiteten få en faktisk dobbel effekt med et snitt på 44% ekstern/brukerbetalt finansiering.
   
 • Selv om ordlyden i vedtakene tilsier at man skal skjerme tiltak til barn og unge, vil det ikke være mulig. Kutt er allerede foretatt i år når det gjelder denne målgruppen, og mer vil det måtte bli.
   
 • Kutt i søkbare tilskudd ødelegger livsgrunnlaget for det kulturlivet som gjør Tromsø til en særpreget kunst-og kulturby. Det er fleksibiliteten til frilanserne og de frie kunstnerne som er limet i kunst-og kulturlivet i byen, både det profesjonelle og det frivillige. Tilskuddet fra kommunen er grunnlaget som virksomhetene hviler på fordi: 1) Driftstilskuddet anvendes til å lønne arbeid med å skaffe til veie prosjektmidler. 2)Nasjonale tilskuddsgivere etterspør regional delfinansiering for å gå inn med midler. Uten regional forankring mister vi legitimitet. Midlene fra kommunen har en direkte utløsende funksjon for annen finansiering.
   
 • Innenfor enheten Kultur&Idrett har man allerede fått beskjed om å komme med forslag som kan skalere ned driften med 10% for å kunne innfri det varslede kuttet i rammen. Mange av tjenestene i denne enheten – Fritid, Rådstua Teaterhus, Gáisi Giellagouvddáš (Samisk Språksenter), Kulta, Tvibit, Alfheim Aktivitetshus, DKS, DKSS og fagstaben gir lavterskeltilbud til befolkningen med ingen eller lav brukerbetaling. Dette vil gå utover lavterskeltilbud som treffer mange barn og unge. Sett fra et forebyggende perspektiv, er disse tilbudene viktigere enn noen gang, etter stenging av aktiviteter i nesten 3 måneder.
   
 • I avdelingen er det et stort fokus på universell forebygging, men også forebygging på selektert og indikert nivå. Barn og unges egen gjørelyst og initiativ er utgangspunkt for innholdet i tjenestene, og det er et høyt fokus på barn og unges positive egenskaper og mestring. Avdelingen er i den sjeldne posisjon å ivareta en av de tre store og viktige arenaene for barn og unge; nemlig fritidsarenaen.
   
 • Avdelingens arbeid sikrer kreativitet og mangfold i et stadig mere teoretisk og snevert samfunn, og man ivaretar likeverd og livskvalitet for mennesker med spesielle behov.
   
 • Avdelingens tjenester og tilbud sikrer det viktigst forebyggende området; nemlig det som ikke er lovpålagt.

I den økonomiske situasjonen Tromsø kommune befinner seg i nå, kan  8.8 millioner i kutt høres minimalt ut. Realiteten er en helt annen; vedtas et kutt i denne størrelsesorden vil ingen enheter og tjenester kunne skjermes, og alle ledd og nivåer i kulturlivet vil blø.

Politikerne i Tromsø har i dag en unik mulighet til å være med å bidra til at Tromsø forblir en kommune som tilrettelegger for at kreative mennesker og ideer setter sitt preg på utviklingen og fremtiden, og at kommunen legger til rette for et levende og dynamisk kulturliv, for amatør og profesjonell, for unge og voksne!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse